Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Myndiggjørende ledelse

Emnekode: LEMP2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Stein Amundsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Gjerde, S. (2010). Coaching: hva, hvordan, hvorfor (2. utg). Bergen: Fagbokforlaget.

Manger, T., & Wormnes, B. (2015). Motivasjon og mestring (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Amundsen, S. (2014). Empowerment at work. I S. Amundsen (PhD-avhandling), Empowering leadership – leading employees to lead themselves (s. 5–11). NTNU, Trondheim.

Amundsen, S. (2014). Empowering leadership. I S. Amundsen (PhD-avhandling), Empowering leadership – leading employees to lead themselves (s. 21–34). NTNU, Trondheim.

Amundsen, S. (2015). Selvledelse som perspektiv i veiledning og coaching. Artikkel i Veivalg 2015, årbok for Veiledernettverket i Innlandet.

Berg, M. E., & Ribe, E. (2013). Selvledelse: å ta styring i eget liv. I bok av samme forfattere, Coaching, å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. (s. 211–234). Oslo: Universitetsforlaget.

Bredvold, R. (2011). Hvem er jeg? En tilnærming til å forstå begrepet identitet. I R. Bredvold (PhD-avhandling), Entreprenørenes fortellinger. En identitetsstudie i det opplevelsesbaserte reiselivet (s. 43–57). Karlstads Universitet, Karlstad.

Colbjørnsen, T. (2003). Empowerment av medarbeidere. I bok av samme forfatter, Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. (s. 124–134). Oslo: Universitetsforlaget.

Hanson, A. (2010). Opplevelse av sammenheng - teori og verktøy. I bok av samme forfatter, Salutogent lederskap - for helse og framgang. (s. 67–98). Stockholm: Fortbildning AB.

Hillestad, T. (2009). Ledelsesutfordringer og dilemmaer i team. I R. Assmann (red.), Teamorganisering. Veien til mer fleksible organisasjoner. (s. 163–192). Bergen: Fagbokforlaget.

Haaland, F. H., & Dale, F. (2005). Å lære seg selv å kjenne.I bok av samme forfattere, På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse. (s. 75–94). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristiansen, A. (2011). Møtet med den andre: Martin Buber. I Eide, S. B., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I., & Aasland, D. G., Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk (s 33–42). Bergen: Fagbokforlaget.

Martinsen, Ø. L. (2015). Selvledelse. I Ø. L. Martinsen (red.), Perspektiver på ledelse (4. utg.) (s. 361–391). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Milner, J., & Couley, A. (2016). Manager as Coach. I C. van Nieuwerburgh (ed.), Coaching in professional contexts. (s. 29–40). London: Sage.

Moxnes, P. (2000). Erfaringslæring. I bok av samme forfatter, Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet: pedagogisk arbeidslivspsykologi i forskning og praksis (Ny utgave). (s. 46–60). Oslo: Paul Moxnes Forlag.

Risan, H.  (2014). Lederrelasjonens betydning for empowerment hos medarbeidere. I bok av Tveiten, S., & K. Boge (red.), Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk – nye perspektiver. (s. 156–165). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tveiten. S., & Boge, K. (2014). Hvorfor er ulike perspektiver på empowerment interessant som forskningsfelt, anvendelsesområder og praksiser? I bok av samme forfattere (red.), Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk – nye perspektiver. (s. 13–25). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Bang, H. (2007). Delegering – en nøkkel til effektivt lederskap. Magma, 5.

Grennes, T. (2012). På jakt etter en norsk ledelsesmodell. Magma, 4, 51–59.

Johnsen, Å. (2013). Målstyring, medvirkning og muligheter. Oslo: Unio.

Sandvik, A. M. (2011). Ledelse av kunnskapsarbeid. Magma, 3, 56–63.

Stone, D. N., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2009). Beyond talk: Creating autonomous motivation through self-determination theory. Journal of General Management, 34(3), 75–91.

Tengblad, S. (2009). Medarbetarskap på 60 minuter. Technical Report. Skövde: Högskolan i Skövde.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L