Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Norsk kommunesektor og EU/EØS

Emnekode: NOR3001/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 20
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Aksel Hagen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Austvik, Ole Gunnar (2010): "Internasjonal politisk økonomi", i Kalnes, Austvik og Sørlie Røhr (red.): Internasjonale relasjoner. Oslo: Cappelen. 40 sider

Austvik, Ole Gunnar (2002): Internasjonal handel og økonomisk integrasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. Sider: 15-24, 193-215, 280-302, 305-324, 334-346, 353-380. Ca 110 sider

Cini, Michelle and Nieves Pérez-Solórzano Borragán (2016): European Union Politics. Oxford: Oxford University Press. 435 sider

Claes, Dag Harald og Førland, Tor Egil (2010): EU mellomstatlig samarbeid og politisk system. Oslo: Gyldendal Akademisk. 230 sider

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

NIBR-rapport 2008:12. Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? Om kommunesektoren og EØS-avtalen. http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Lojal-iverksetting-eller-maalrettet-medvirkning 130 sider

Veggeland, Noralv (2015). Regulatory Governance. http://bookboon.com/en/regulatory-governance-ebook#download 150 pages

Supplerende

Litteratur om euroen: Anbefalt, ikke obligatorisk

CESIfo, 2012: The EEAG Report on the European Economy 2012. Munchen: CESIfo Group. Chapters 2 & 3: pages 59-99. 40 pages.

Petreski, Marjan, 2007: Is the Euro Zone an Optimal Currency Area? University of American College - Skopje. Working paper series SSRN-id986483. 16 pages.

Eksempel på annen nyttig litteratur som blir vist til og anvendt i kurset

NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor — Norges avtaler med EU https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-2/id669368/

Alternativrapporten: Alternativer til dagens EØS-avtale   http://www.alternativprosjektet.no/wp-content/uploads/2012/03/ALTERNATIVRAPPORTEN.pdf

KS-heftet «På gang i EØS»: http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/ks-i-brussel/pa-gang-i-eos/

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L