Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kompetanse- og tjenesteutvikling

Emnekode: PAB2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 25
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Anders Sandvig jr

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Askheim, OP (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal. Kap 2 og 3 (59 s.)

Askheim, OP og Starrin, B (red.) (2007). Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal. Kap 2, 5, 9 og 13 (54 s)

Borge, A I H (2010). Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal. (170 s)

Hammer, T og Hyggen, C (red.) (2013). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Oslo: Gyldendal, kap. 2 og 11. (48 s)

Nygren, P (2004). Handlingskompetanse – Om profesjonelle personer. Oslo: Gyldendal. kap 2-3, 5-10 og 12-13 (208 s)

Nygren, P (1997). Profesjonelt barnevern som barneomsorg – Fra teori til verktøy (2. utg.). Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 1-2, 4-6 og 17 (88 s)

Overland, T og Nordahl T (2013). Rett og plikt til opplæring.Om fravær og deltakelse i skolen. Bergen: Fagbokforlaget (180 s)

Straand, S (red.) (2011). Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Kommuneforlaget. Kap 1- 7 (157 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

  • Eide, K. (red.) (2012). Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal, kap. 4 og 8 (30 s)
  • Killen, Kari(2010). Sveket II. Ansvar og (be)handling.Kommuneforlaget. Kap. 12, 13 og 14. (63 s)
  • Kvello, Ø. (red.) (2013). Barnas barnehage 1: Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen.Oslo: Gyldendal. Kap. 1 og 15. (45 s)
  • Nygren, P (2008). Strategisk kompetanseutvikling hos sosialt utsatte barn og unge. I Nygren, P og Thuen H (red.), Barn og unges kompetanseutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. (18 s)
  • Rønning, R og Starrin B (red.) (2009). Sosial kapital i et velferdsperspektiv. Oslo: Gyldendal. Kap. 1 og 2 (33 s.)
  • Øia, Tormod og Fauske, Halvor(2010). Oppvekst i Norge (2. utg). Abstrakt forlag. Kap. 5. (47 s)

Supplerende

Barne- og familiedepartementet (1991): FNs konvensjon om barnets rettigheter. Q 0648

Källsmyr, K og Grindheim, N (VFB) (2012) Skolen – et sted for vennskap og gode relasjoner. I: Sandsmark, J (red.), Voksne skaper vennskap. Arbeid med inkluderende miljøer i skolen. Oslo: Kommuneforlaget (24 s).

Sosial og helsedirektoratet (2007): Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. IS-1405

Helsedirektoratet (2011): Fra bekymring til handling. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. IS-1810.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L