Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Psykisk helse hos barn og unge

Emnekode: PAB2002/2

Semester: Høst
Antall studenter: 25
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Anders Sandvig jr

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Berg, B J (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Oslo: Gyldendal. (268 s)

Dencik, L, Schultz Jørgensen, P og Sommer, D (red) (2008). Familie og børn i en opbrudstid. København: Hans Reitzels forlag. (407 s)

Hertz, S. (2011). Barne- og ungdomspsykiatri - nye perspektiver og uante muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hammer, T og Hyggen, C (red.) (2013). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Oslo: Gyldendal. Kap. 5 – 7. (62 s)

Mathiesen, K S, Karevold, E og Knudsen, A K (2009). Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet. (75 s)

Schjødt, B.R.H., Hoel, A.K. og Onsøyen, R. (2012). Psykisk helse som kommunal utfordring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2 – 5. (114 s)

Straand, S (red.) (2011). Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 8 -10. (70 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Norvoll, R. (red.) (2013). Samfunn og psykisk helse.Samfunnsvitenskapelige perspektiver. Oslo: Gyldendal. Kap. 1 og 2 (55 s)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Iversen. E. (2013). Hvorfor drikker de yngre mindre alkohol? Helsefremming og forebygging i et lokalsamfunnsperspektivTidsskrift for norsk Psykologforening, vol 50, s 433 – 442. (8 s)

Blindheim, A. (2012).Ettervirkninger av traumatiserende hendelser i barndom og oppvekst. Vedlegg nr 2. i NOU  2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling: ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet.  Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

Skogli, Winther K. G., Øie, G. M.(2010). Desorganisert tilknytning i et psykobiologisk perspektiv. Tidsskrift for Den norske legeforening, 47, 403-407

Strand, N. (2013). Når barn blir fritt vilt - mobbing blant barn og unge. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 50,218-225.

Sund, A. M., Bjelland, I., Holgersen, H., Israel, P., & Plessen, K. J. (2012). Om depresjon hos barn og unge med vekt på biologiske modellerTidsskrift for Norsk Psykologforening, 49(1), 30-39.

Sommerfeldt, B og Skårderud F (2009): Hva er selvskading? Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 8; 129: s. 754 – 8

Skårderud, F (2004): Den kommuniserende kroppen. Spiseforstyrrelser og kultur. Tidsskrift for den norske Legeforening, s 2365-2368.

Supplerende

Folkehelseinstituttet (2011). Bedre føre var – Psykisk helse: Helsefremmende og forbyggende tiltak og anbefalinger. Oslo. Folkehelseinstituttet

Helse- og sosialdirektoratet (2003). Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse

Helsedirektoratet (2010). Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet, IS-1742. Oslo: Helsedirektoratet

Mathiesen, KS, Kjeldsen, A, Skipstein, A, Karevold, E, Torgersen, L, Helgeland, H (2007) Trivsel og oppvekst – barndom og ungdomstid. Folkehelseinstituttet Rapport 2007:5, Oslo

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L