Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge

Emnekode: PAB2003/2

Semester: Høst
Antall studenter: 9
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Anders Sandvig jr

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Berg, K. og Collin-Hansen, R. (2012). Opplæringsomsorg. Utfordringer for skole og barnevern. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Glavin, K. og Erdal, B. (2013). Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge (3. utg.). Oslo: Kommuneforlaget.

Kjønstad, A. (2014). Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barnevernstjenesten (4. utg.). Oslo: Kommuneforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bjørgo, T. (2015). En helhetlig modell for forebygging av kriminalitet. Kap 1 i Bjørgo, T: Forebygging av kriminalitet (s. 13-44). Universitetsforlaget. Oslo.

Dahl, Kjell. (2014) Samhandling – Gevinst eller tap? Kap 1 i Ballo-Dahl-Fjeld- Knudsen-Undstad: Samhandling – Gevinst eller tap? (s. 17-42). Kommuneforlaget AS, Oslo.

Hesselberg, F. og Tetzchner, S. von.(2008). Planlegging av framtiden. Kap 4 i Tetzchner, S. von, Hesselberg, F. og Schiørbeck, H.(Red.) Habilitering. Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemminger (s. 63-84). Oslo: Gyldendal.

Hesselberg, F. og Tetzchner, S. von.(2008). Organisering av tjenester og samarbeid. Kap 5 i Tetzchner, S. von, Hesselberg, F. og Schiørbeck, H.(Red.) Habilitering. Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemminger (s. 85-107).Oslo: Gyldendal.

Knudsen, H. (2004). Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser. I Repstad, P. (red.): Dugnadsånd og forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis (2. utg., s. 19-74). Oslo: Universitetsforlaget.

Lien, Inger-Lise(2016). Ungdoms vei inn i gjenger og narkotikaomsetning. Kap 8 i Øverlien, Carolina, Hauge, Mona-Iren, Schulz, Jon-Håkon. (red): Barn, vold og traumer – Møter med unge i utsatte livssituasjoner (s. 124-138). Universitetsforlaget. Oslo.

Pastoor, Lutine de Wal. (2016). Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole. Kap 13 i Øverlien, Carolina, Hauge, Mona-Iren, Schulz, Jon-Håkon. (red.): Barn, vold og traumer – Møter med unge i utsatte livssituasjoner (s. 200-210). Universitetsforlaget. Oslo.

Ueland, Svein Ove (2014): Ledelse av barnevern til godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Kap 5 i Kvello, Ø og Moi, Torhild (red): Barnevernledelse (s. 87-103). Gyldendal Akademisk. Oslo.

Willumsen, Elisabeth. (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning i helse- og sosialsektoren. Kap 2 i Willumsen, Elisabeth.(red). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning (s. 16-34). Universitetsforlaget. Oslo.

Ødegård, A. (2009). Konstruksjoner av samarbeid. Kap 4 i Willumsen, Elisabeth.(red). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning (s. 52-66). Universitetsforlaget. Oslo.

Supplerende

FNs barnekonvensjon, nettutgave i fulltekst hos Redd Barna

Grue, L. (2011): Hinderløype. Foreldre, barn og funksjonshemming. NOVA Rapport 19/2011

Helgesen, M. K. (2013): Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Følgeevaluering. NIBR-rapport 2013:23

NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Nettutg. www.regjeringen.no

Winsvold, A.(2011): Evalueringen av prosjektet «Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge». NOVA Rapport 18/11.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L