Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Psykososialt arbeid - ulik praks, teori og etiske dilemmaer

Emnekode: PAB2004/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 10
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Anders Sandvig jr

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Askheim, O.P: (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Oslo: Gyldendal. Kap.6 og 7 (28 s)

Berg, N: (2012). Føre var! Forebyggende psykisk helsearbeid i skolen. Oslo: Gyldendal. Kap 7,8 og/ s. 126- 166 (40 s.)

Eide, T og Aadland, E (2012). Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 2,4 og 5 (85 s)

Nordahl, T (red.)(2012). Bedre læring for alle elever. Om skoler som har problemer med elever og om elever som har problemer i skolen. Oslo: Gyldendal. Kap 1 og 9 (36 s)

Raundalen, M og Schultz, JH (2006). Krisepedagogikk. Kap 1 – 8. Universitetsforlaget. (216 s)

Ruud, A.K, (2011). Hvorfor spurte ingen meg? Kommunikasjon med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner. Oslo: Gyldendal (215 s)

Weihe, H-J W.(2008). Empati og etikk. Oslo: Abstrakt forlag. Del 1, 3 og 4 (58 s)

Øverlien, C, (2012). Vold i hjemmet – barns strategier. Oslo: Universitetsforlaget. (238 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Aasen, H og Rohde, R (2015). Psykisk helse-arbeid i nye barnesko(kap 6). I: Ulland, D, Thorød,B. Anne og Ulland, E(Red), Psykisk helse – Nye arenaer, aktører, og tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget. ( 9 s).

Fauske, H. (2014). Minoriteter, marginalisering og inkludering – På «utsiden av samfunnet»? I: Mehmed S. Kaya og H. Fauske, (Red),Innvandrere på utsiden av samfunnet. Abstrakt forlag.(18 s)

Jávo, Cecilie (2010). Forebyggende arbeid blant barn og familier fra etniske minoriteter(kap 7).I: Jávo, Cecilie, Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling. Oslo: Universitetsforlaget. (23 s)

Krüger, V og Strandbu, A (2015). Musikk som mulighet i det forebyggende arbeidet(kap 7). I: Musikk, ungdom, deltakelse – musikk i forebyggende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (S. 109-126) ( 18 s)

Ommundsen, Y.(2008). Fysisk aktivitet og psykososial helse. I Kvello, Ø(red): Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo. Gyldendal. (s 343 - 357)(14 s)

Thorød, B. Anne (2015). Fritid og sosial kapital (kap 5).I: Ulland, D, Thorød, B. Anne og Ulland, E. (red), Psykisk helse – Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget. (7 s)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Dyregrov, K. (2008). Psykososiale belastninger for unge etterlatte ved selvmord: Ønsker om bistand fra hjelpeapparatet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nummer 1, side 14 – 18.

Supplerende

Lien, I.L, (2011). I bakvendtland – kriminelle liv. Hvorfor søker ungdom seg til kriminelle miljøer og hvordan kan dette forebygges. Oslo: Universitetsforlaget (160)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L