Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Organisasjonsutforming i offentlig sektor

Emnekode: PAD3005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Tor Helge Pedersen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Christensen, T., mfl. (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget, 210 sider 

Røvik, K.A. (2007). Trender og translasjoner: Ideer som former det 21. århundres organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget. (Utdrag, ca. 280 s., kap. 1-9 samt kap. 11-14).

Weber, M. (1922/2000). Makt og byråkrati. Oslo: Gyldendal  (Utdrag kap. 5, 50 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Baldersheim, H. & L.E. Rose (2010): Territorial Choice: Rescaling Governance in European States, 1-20, Baldersheim, H. & L.E. Rose (Eds.): Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders .London: Palgrave Macmillan

Brunsson, N. (1997): Reform as routine, 33-47, Brunsson, N. & J.P. Olsen (red.) The Reforming organization. Bergen: Fagbokforlaget.

Bukve, O. (2014): Organisasjonsteori – analyse av kommunal organisering. I H. Baldersheim og L. Rose (red.): Det kommunale laboratorium. Bergen: Fagbokforlaget (s. 111-130).  

Busch, T. & J.O. Vanebo (2005): Bestiller-utfører-modellen: utfordringer og problemområder, 144-157, Busch, T. m.fl. (red.) Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer. Oslo: Universitetsforlaget (2. utg.) 14 s.

DiMaggio, P. & W.W. Powell (1983/1991): The iron cage Revisited: Institutional Isomorphism and collective Rationality in organizational Fields, DiMaggio, P. & W.W. Powell (eds.): The New Institutionalism in organizational analysis. Chicago: UniversityofChicagoPress. 20 s.

Egeberg, M. (1992): Konstruktiv statsvitenskap og forvaltningspolitikk, Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift, 8 (3),185-204 (19 s.).

Jacobsen, K. D. (1960) Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen.Tidsskrift for samfunnsforskning, 1 (4), s. 231-248.

March, J.G. (2009): Public Administration, Organizations and Democracy, 23-44, Roness, P.G. & H. Sætren (eds.): Change and continuity in Public Sector Organizations. Bergen: Fagbokforlaget.

Meyer, J.W. & B. Rowan (1977/1983): Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, 21-44, Meyer, J.W. & W.R. Scott (1983): Organizational Environments: Ritual and Rationality. Beverly Hills/London/NewDelhi: Sage. 24 s.

Mintzberg, H. (1980):  Structure in 5’S: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management Science, 26, 3, 322-341

Perrow, C. (1986), Complex Organizations: A Critical Essay. (Third Edition). NewYork: McGraw-Hill. (kap. 1) 48 s.

Pollitt, C. & G. Bouckaert (2004): Public Management Reform: A Comparative Analyses (2nd ed.), (kap. 8) Oxford: Oxford University Press. (21 s).

Pollitt, C. (2002): The New Public Management in international perspective. An analysis of impacts and effects, kap. 16, I McLaughlin et al. (eds.): New Public Management: Current trends and future prospects. London: Routledge (18 s).

Pollitt, C., Bathgate, K., Caulfield, J., Smullen, A. & C. Talbot (2001): Agency fever? Analysis of an International Policy Fashion. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practices, 3, 271-290 (20 s.)

Vabø, M. (2004): Effektivitet og kvalitet i omsorgstjenesten: En dragkamp mellom nye og gamle styringsidealer, 194-222, Dahle, R og K. Thorsen (red.) Velferdstjenester i endring. Bergen: Fagbokforlaget (25 s.).

Øgård, M. (2014): Fra New Public Management til New Public Governance – nye forvaltningskonsepter i kommunene? I H. Baldersheim og L. Rose (red.) Det kommunale laboratorium. Bergen: Fagbokforlaget (s. 93-109).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Czarniawska, B. & G. Sevon (1996): Introduction, 1-12, Czarniawska, B. & G. Sevon (eds): Translating Organizational Change. Berlin & New York: Walter de Gruyter (12 s.).

Czarniawska, B. & B. Joerges (1996): Travel of ideas, 13-48, Czarniawska, B. & G. Sevon (eds): Translating Organizational Change. Berlin: Walter de Gruyter. (36 s).

Hood, C. (1991): A Public Management for all seasons? Public Administration, 69, 1, 3-19, 17 s.

Olsen, J.P. (1982/1988): Reorganisering som politisk virkemiddel, og statsvitenskap som arkitektonisk disiplin, 61-76, Olsen, J.P. (1988): Statsstyre og institusjonsutforming. Oslo: Universitetsforlaget.

Olsen, J.P (2005): Maybe It Is Time To Rediscover Bureaucracy? Journal of Public Administration Research and Theory. 16(1) s. 1-24.

Supplerende

Aktuell støttelitteratur:

Pollit, C & G. Bouckaert (2011): Public Management Reform: A comparative analysis. Oxford & New York :Oxford University Press

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L