Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: PAD3008/1

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Inge Hermanrud

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Boglind, A.: Hällsten, F. & Thilander, P. (2013). HR-transformation på svenska – om organisering av HR-arbete. Lund: Studentlitteratur, 213 s.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

* Alvesson, M. & Lundholm, S. (2014). Personalchefers arbete och identitet – strategi och strul, Studentlitteratur, kap 9 (s 197-216), De tillräckliga? Reflektioner kring personalchefers (o)tillräcklighet i idealsamhället, 20 s.

* Armstrong, M. ( 2011) Armstrong's  handbook of strategic human resource management. Fifth edition.  Kapittel 15. 6 sider

* Bergum, S (2014)  Avstandsledelse - karakteristika og utfordringer. I Haugen & Storhaug Hole (red.) Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Oplanske bokforlag, 10 s

* Døving, E. & Nordhaug, O. (2010) Fra HRM til strategisk HR-styring, kap 15 – s 253 -270; I. Ladegård, G. & Vabo S.I. (red) Ledelse og styring, Fagbokforlaget, 19 s.

* Hermanrud, (2014) Dilemmaer  ved formelle nettverk - erfaringer fra Arbeidstilsynet. I Haugen & Storhaug Hole (red.) Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Oplanske bokforlag, 10 s.

* Lervik, J. E. (2014). HRM i multinasjonale selskap. I A. Mikkelsen & T. Laudal (red.), Strategisk HRM (s. 537-571). Oslo: Cappelen Damm akademisk. 34 s

* Mikkelsen, A. & Johansen, S. T. (2014). Beste tilpasning innenfor hrm og strategi. I A.Mikkelsen & T. Laudal (red.), Strategisk HRM 1. Oslo: Cappelen Damm akademisk. 20 s

Totalt 139 sider

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

* Andersen, Svein S. og Bård Kuvaas (2009). Heroisk HR - pragmatiske pragmatikere. Magma 12(2), s. 44-50.  8 s

* Nesheim, A., Garnæs, S. & Næsheim, T. (2003) Ekstern arbeidskraft i kjernevirksomheten. Magma 6(4), s. 93-1126, 16 s.

* Guest, D.E. & Woodrow, C. (2012). Exploring the boundaries of human resource managers’ responsibility. Journal of Business Ethics, 111, 109-119.10 s.

* Sutherland, M & Jordaan, W. (2004). Factors affecting the retention of knowledge workers, SA Journal of Human Resource Management, 2 (2), s 55-64, 10 s.

Totalt 44 sider.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L