Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: PED1002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 150
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Randi Hojem Røthe

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

PED1002/1

Befring, E. (2012). Skolen for barnas beste: Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling. Oslo: Det Norske Samlaget. ISBN 9788252161632

Bø, I. (2005). Påvirkning og kontroll. Bergen: Fagbokforlaget.  ISBN 9788245000955

Dysthe, O.. Hertzberg, F., & Hoel, T. L.  (2010). Skrive for å lære: Skriving i høgere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag (200 sider). ISBN 9788279350156

Haugsbakk, G.(2010). Digital skole på sviktende grunn: Om nye muligheter og dilemmaer. Oslo: Gyldendal. .ISBN 9788205400481

Imsen, G. (2011). Hva er pedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget. (134 sider) ISBN 9788215014906                          

Imsen, G. (2014) (2005). Elevens verden  (5. el. 4.) utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978821502383 (9788215007373)

Johnson, D. W., & Johnson, R. T.  (2006). Samarbeid i skolen: Pedagogisk utvikling - samspill mellom mennesker (4. utg.). Namsos: Pedagogisk psykologisk forlag. (155 sider) ISBN978 82 7767 083 6

Lyngsnes, K., & Rismark, M. (2014). Didaktisk arbeid (3.utg.) Oslo: Gyldendal Akademiske (200 sider) ISBN 9788205447103

Pettersen, R. C. (2005). Problembasert læring - for studenten. Oslo: Universitetsforlaget (Kap.1, 3, 4, 5 og 6) (117 sider) ISBN 9788215007502

Thuen, H. (2008). Om barnet: Oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien. Oslo: Abstrakt forlag. (257 sider)  ISBN 9788279352501

Tønnessen, L. K.(2011). Norsk utdanningshistorie (2.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (180 sider) ISBN 9788245011999

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium til bruk på både PED1002 og PED1003

Caspersen, J., & Wendelborg, C. (2016). Mål for mobbing. I: Bedre skole, (1), 41-45.

Dewey, J. (1996). Erfaring og tenkning. I: Dale, E. L.(red.), Skolens undervisning og barnets utvikling (s.53-66). Oslo: Ad Notam Gyldendal. . ISBN 82-417-0647-2

Flatås, R.M. (2016). Nysgjerrige elever i fremtidens skole. I: Bedre skole, (1), 69-73.

Haug, P., & Bachmann, K.(2007). Grunnleggjande element for forståing av tilpassa opplæring I G.D. Berg & K. Nes (red.), Kompetanse for tilpasset opplæring (s. 15 – 38). Oslo: Utdanningsdirektoratet.  (23 sider)

Karseth, B., Møller, J., &  Aasen, P. (red.) (2013). Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget, (Kapitlene 3, 11og 12) ) ISBN 978821502138

Lauglo, J. (2006). Flittig innvandrerungdom i norsk skole. I B. Brock-Utne & L. Bøyesen (red.), Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør: Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling (s. 81-98). Fagbokforlaget, Bergen. (18 s.)

Lave, J.(1999). Læring, mesterlære og social praksis. I K. NielsKaya, M. S (2014). Hvordan håndterer andregenerasjonsinnvandrere sin identitet i Norge? Sosiologisk Tidsskrift, 22(2),146 – 177. Oslo: Universitetsforlaget. (29 sider)en & S. Kvale (red.), Mesterlære: Læring som sosial praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, ISBN:9788241710117 (kapitel 2, s. 35 – 53)

Nordkvelle, Y. (2006). Skolens internasjonalisering mellom ”utbytting og solidaritet” I B. Brock-Utne & L. Bøyesen (red.), Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør: Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling (s. 99-109).  Fagbokforlaget, Bergen. (10 s.)

Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar. I: H. Skjervheim. Deltakar og tilskodar og andre essays (s. 81-87) .Oslo: H. Aschehoug 

Solerød, E. (2012). Pedagogiske grunntanker – i et dannelsesperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget ISBN. 9788215020532 (Introduksjon og kapitel 2, s. 11 – 17 og 57 – 96, totalt 47 sider) 

Unneland, A.K.R. (2012). Så flink du er! I: R.I.Skoglund & I. Åmodt (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 109-133).Oslo: Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501962-8

Vygotsky, L.S. (1996). Interaksjon mellom læring og utvikling. I: E. L. Dale (red.), Skolens undervisning og barnets utvikling (s. 151-165). Oslo: Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0647-2

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Jamissen, G. (2011). Om erfaringskunnskap og læring: Et essay. Uniped34( 3), 30 – 40.
http://ezproxy.hil.no/login?url=https://www.idunn.no/file/pdf/66754208/om_erfaringskunnskap_og_laering_et_essay.pdf

Kaya, M. S (2014). Hvordan håndterer andregenerasjonsinnvandrere sin identitet i Norge? Sosiologisk Tidsskrift, 22(2),146 – 177. Oslo: Universitetsforlaget. (29 sider)
http://ezproxy.hil.no/login?url=https://www.idunn.no/file/pdf/66700642/hvordan_haandterer_andregenerasjonsinnvandrere_sin_identitet.pdf 

Utdanningsdirektoratet, (2011)Veileder mot mobbing – veileder for ansatte og ledere i grunnskolen.

http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/5/Arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf?epslanguage=no

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L