Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: PED2007/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Anne Mette Bjørgen og Yvonne Fritze

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Erstad, Ola (2010). Digital kompetanse i skolen (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 - 7 (160 s.).

Fritze, Yvonne, Haugsbakk, Geir & Nordkvelle, Ynge Troye (red.) (2015). Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning om og med medier. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Introduksjon, kap. 1 - 3 og 6 - 10 (179 s.)

Vettenranta, S. & Frantzen, V. (red.) (2012). Mediepedagogikk: refleksjoner om teori og praksis. Trondheim: Tapir. Kap 1-3, 5 - 9 (200 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Hatlehol, B. (2007). Digitale ytringer som mulighet for medvirkning og danning. I S.Vettenranta (red.), Mediedanning og mediepedagogikk. Fra digital begeistring til kritisk dømmekraft. Oslo: Gyldendal Akademisk (2007). (20 s.).

Christensen, O. og Tufte, B. (2005). Innledning, forord, kapittel 2: Hvorfor mediepædagogik? og kapittel 6: Ny mediepædagogik. I Skolekultur – mediekultur – modspil eller medspil. CVU: København, 2005. (32 s.).

Blikstad-Balas, M. (2016). Kapittel 7: Faglig og ikke-faglig bruk av teknologi i klasserommet. I R. Krumsvik (Red.), Digital læring i skole og lærerutdanning. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget (14 sider)

Fritze, Y. og Nordkvelle, Y. (2008). ”Å se seg selv utenfra”. I P. Nygren, & H. Thuen (Red), Barn og unges kompetanseutvikling. Oslo: Universitetsforlaget (12 s).

Hiim, H. og Hippe, E. (2010). Kapittel 2: Ulike didaktiske hovedretninger. I  2. utg., 2. oppl. København: Gyldendal (26 s.).

Krumsvik, R. J. (2013). Kap. 20: Klasseleing i teknologitette klasserom i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen. I R. J. Krumsvik og R. Säljö (Red.), Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. Bergen: Fagbokforlaget, ss. 553 - 590 (37 sider) 

Museumsdidaktikk – UP - Unge pædagoger 2011, vol 1. (ca. 40 sider).

  • Adriansen, Inge & Hyllested, Trine: Museumsundervisningens historie.
  • Hermansen, Mads: Historiefortælling som hovedvejen i livet og benchmark for museumsdidaktik.
  • Dyste, Olga: Museernes særlige læringspotensiale i et dialogisk & flerstemmigt perspektiv.
  • Jensen, Mette Meyhoff: Museumsformidlerens betydning.
  • Mortensen, Marianne & Quistgaard, Nanna: Hvordan kan man evaluere udbyttet af museumsbesøg?
  • Levinsen, Karin & Ørngreen, rikke: Didaktiske udfordringer og muligheder ved museernes digitale undervisningsmidler.

Haugsbakk, G. (2011). IKT i skolen med lærerne på sidelinja – kritiske blikk på skolens grunnlagsdokumenter. I A. Lund, T. Lund & T. E. Hauge (Red.), Små skritt eller store sprang. Om digitale tilstander i skolen. Oslo: Cappelen Akademisk (15 s).

Thorvaldsen, S. (2010). Dannelse i en digital nettalder. I M. Brekke (Red.), Dannelse i skole og lærerutdanning. Oslo: Universitetsforlaget, 94–106 (14 s).

Bjørgen, A. M. og Erstad, O. (2014). The connected child: tracing digital literacy from school to leisure. I Pedagogies: An international journal, 10(2), s. 113 - 127 (23 s.).

Haugsbakk, G. & Fritze, Y. (artikkel til fagfellevurdering). Forstyrrelser og mobbing - erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk i skolen (19 s.)

Kofoed, J. (2013). Affektive rytmer. Spetakularitet og ubestemmelighed i digital mobning. I J. Kofoed & D. M. Søndergaard (Red.), Mobning gentænkt. København: Hans Reitzels forlag, ss. 161-192 (31 sider)

Svoen, B. (2008). Den nye mediekompetansen: De unge og deltakelseskulturen. I P. Nygren & H. Thuen (Red.), Barn og unges kompetanseutvikling. Oslo: Universitetsforlaget (14 s.).

Staksrud, E. (2013). Kap. 2: Hva er digital mobbing? og Kap. 8: Skolen. I E. Staksrud, Digital mobbing. Hvem, hva hvor, hvordan, hvorfor- og hva kan voksne gjøre? (s. 41-54, 139-146). Oslo: Kommuneforlaget. (22 sider).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Dons, C. F. (2006). Digital kompetanse som literacy? Refleksjoner over ungdomsskoleelevers multimodale teksterNordic Journal of Digital Literacy,1(01), ss. 58-73 (17sider)

Brandtzæg, B. G.  (2008). Didaktikk – fagdidaktikk, anstrengte eller fruktbare forhold? I Acta Didactica Norge, Vol. 2, Art. 1. (15 s.).

Nordkvelle, Y. (2002). Didaktikk – Fra retorikk til kjøkkenlatin. I Nordisk pedagogikk (22), 129-143. (12 s.)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L