Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: PED2008/1

Semester: Vår
Antall studenter: 80
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Anne Mette Bjørgen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bjørndahl, C. R. P. (2011). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Oslo: Gyldendal akademisk (133 s.).

Leseth, A.B. og Tellmann, S.M. (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning? Oslo: Cappelen Damm AS (185 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Askeland, N., Otnes, H., Skjelbred, D. & Aamotsbakken, B. (2003). Kapittel 4: Kommunikasjon og kritisk tekstanalyse. I N. Askeland, H. Otnes, D. Skjelbred & B. Aamotsbakken, Tekst i tale og skrift (s. 59 - 78). Oslo: Universitetsforlaget.

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1996). Kapittel 1: Hva er feltforskning? I M. Hammersley & P. Atkinson, Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning. 2 utg. (s. 31 - 52). Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Kjelstadli, K. (1992). Kapittel 12: Kildegranskning. I K. Kjelstadli, Fortida er ikke hva den en gang var (s. 161 - 174). Oslo: Universitetsforlaget.

Kleven, T.A. (2011). Kapittel 1: Forskning og forskningsresultater. I T.A. Kleven, F. Hjardemaal & K. Tveit, Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering (s. 9 - 26). Oslo: Unipub.  

Nygaard, L. P. (2015). The ´I´ in (social) science: Objectivity, transparency and argument. I L. P. Nygaard, Writing for scholars. A practical guide to making sense & being heard. (2 ed., s. 43 – 57). London: Sage Publications.

Rienecker, L. og Stray Jørgensen, P. (2013). Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. 2 utgave, (s. 85 – 108, s. 119 – 124 og s. 139 – 153). Oslo: Fagbokforlaget.

Skoglund, T. (2011). Kritiske lesninger av førskolelærerutdanningens faglige tekster om ledelse. I A.M. Otterstad & J. Rhedding-Jones (red.), Barnehagepedagogiske diskurser (s. 39 - 54). Oslo: Universitetsforlaget.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Haugan, J. A. (2011). A systematic review of research regarding Norwegian general teacher education 2000 – 2010. I Nordic Studies in Education, 31(4), 229 – 244.

Aarstad, J. (2012). Studentevalueringer i høyere utdanning: Hva kan den internasjonale forskningslitteraturen lære oss? I Uniped, årgang 35 (1), s. 34 – 45.

Supplerende

Brekke, M. (red.) (2006). Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse. Oslo: Høyskoleforlaget.

Forsberg, C. & Wengström (2013). Att göra systematiska litteraturstudier- Värdering, analys och presentation av omvårnadsforskning. 3. utg. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.

Gentikow, B. (2005). Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget AS.

Haywood, H.C. & Lidz, C.S. (2007). Dynamic Assessment: Introduction and Review. In H.C. Haywood & C.S. Lidz, Dynamic Assessment in Practice. Clinical and Educational Applications (p. 1 - 20). Cambridge: Cambridge University Press. 

Krumsvik, R. J. (2013). Innføring i forskningsdesign og kvalitativ metode. Kompendium. Bergen: Fagbokforlaget.

Nygaard, L.P. (2013). Writing for scholars. A practical guide to making sense & being heard. 2 ed. London: Sage Publications.

Pettersen, R. (2008). Oppgaveskrivingens ABC – veileder og førstehjelp for høgskolestudenter. Oslo: Universitetsforlaget.

Rienecker, L. og Stray Jørgensen, P. med bidrag av Skov, S. (2013). Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. 2. utgave. Oslo: Fagbokforlaget.

Støren, I. (2013). Bare søk! Praktisk veiledning i å skrive litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm AS.

Øyen, S. & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving – en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm.

Ålvik, T. (1991). Framgangsmåter for innsamling av opplysninger. I T. Ålvik (red.), Skolebasert vurdering – en innføring (s. 145 - 191). Oslo: Gyldendal. 

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking: http://www.skrivesenteret.no/

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L