Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: PED3013/1

Semester: Høst
Antall studenter: 15
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Yngve Nordkvelle

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bering Keiding, T. & Qvortrup, A. (2014). Systemteori og didaktik. København: Hans Reitzels forlag, 284 s. ISBN 978-87-412-5813-3

Freud, S. (1992). Ubehaget i kulturen. Oslo: Cappelen. (førsteutgave på norsk i 1966) ISBN 9788202123932. (101 s.)

Haaland, Ø., Haugsbakk, G. og Dobson, S. (2011). Pedagogikk for en ny tid. Vallset: Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-193-8, h. (s. 1 – 157, s. 185 - 198, 170 sider)

Illeris, K. (2012). Læring. Oslo: Gyldendal ISBN: 978-82-05-42267-4, h. (320 sider).                                      

Mathisen, R. (2008). Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01317-6, h.  (199 sider).

Nordkvelle, Y., Haugsbakk, G. og Nyhus, L. (red.) (2012). Pedagogisk utvikling. Veier og omveier til en god skole. Oslo: Cappelen Damm. (242 s.) ISBN 978-82-02-39864-4

Steinsholt, K. & Dobson, S. (red.) (2011). Dannelse. Introduksjon til et ullent pedagogisk.Trondheim: Tapir akademisk forlag. ISBN: 978-82-519-2554-9, h.:

  • Doseth, M: Paideia – selve fundamentet for vår forståelse av dannelse (s. 13-39, 26 sider).
  • Telhaug, A.O.: Dannelsesbegrepet i grunnskolens læreplaner – fra 1939 til 2006 (s. 211-255, 44 sider).
  • Haugsbakk, G. & Nordkvelle, Y.: Nye medier og danning (s. 339-359, 20 sider).

Østrem, S. (2012). Barnet som subjekt: Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (170 s.) ISBN 9788202364502

(totalt 1576 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Couldry, N. (2008): Digital storytelling, media research and democracy: Conceptual choices and alternative futures. I K. Lundby (ed), Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-representations in New Media (s. 41-61). New York: Peter Lang Publishing, (20 sider).

Foros, P.B. (2012): Dannelsens dialektikk. Spenningen mellom det formale og det materiale. I A. G. Eikseth, C. F. Dons & N. Garm (red.),Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama (s. 31-46). Trondheim: Akademika (15 sider).

Fritze, Y.; Haugsbakk, G. og Nordkvelle, Y. (2012) Visuell danning og kampen mellom ord og bilde. I S. Vettenranta og V. Frantzen (red.), Mediepedagogikk. Refleksjoner om teori og praksis (s.83-103) Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (20 s.)

Fritze, Y. & Haugsbakk, G. (2015). Ungdommens stemme i Amandus-filmene. I Y. Fritze, G.Haugsbakk & Y.Nordkvelle (red.), Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning om og med medier (s.85-104). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (19 s.)

Hammershøj, L. G. (2012) Indledning. I L. G Hammershøj: Kreativitet - et spørgsmål om dannelse. (s. 13-20). København: Hans Reitzels forlag , (7 s).

Hennum, B. A. (2013). Dannelsens trefoldighet. Prismet forskning, 64(4), 235-250. (15 s.)

Jakobsen, T. G. (2005). Økofilosofi – økologi, evolusjonsteori og transformativ læring (s. 239 – 259). Trondheim: Tapir akademisk forlag (20 sider).

Knoop, H. H. (2006). Om kunsten at finde flow i en verden der ofte forhindrer det. Glædens pædagogik. Unge Pædagoger, 67(2), 11-24 (13 sider).

Lingås, L. G. (2011). Etikk for pedagoger. Oslo: Gyldendal akademisk (kap 5, Synet på barn – det handler om menneskesyn, s. 89-105, 16 sider)

Moseng, J. S. (2015) Ditt liv som film: Om ungdom og ungdomsfilm. I Y.Fritze, G.Haugsbakk & Y.Nordkvelle (red.), Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning om og med medier (s.105-122). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (17 s.)

Nordkvelle, Y. T. (2006). Skolens internasjonalisering - mellom "utbytting" og "solidaritet". I B. Brock-Utne & L. Bøyesen(red.), Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling (s. 99-109). Bergen: Fagbokforlaget (10 sider).

Volk, T. & Bloom, J. W. (2007). The Use of Metapatterns for Research into Complex Systems of teaching, learning, and Schooling. Complexity: An International Journal of Complexity and Education. 4(1), 25-43 (18 sider).

Totalt (411 sider)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Biesta, G. (2007). Why "What Works" Won't Work: Evidence-Based Practice and the Democratic Deficit in Educational Research. Educational Theory, 57(1), 1-22. (21 sider)

Gogolin, I., Keiner, E., Steiner-Khamsi, G., Ozga, J. & Yates, L. (2007). Knowledge and Policy: research – information – interventionEuropean Educational Research Journal, 6(3), 283-302. (19 s.)

Hall, D., Grimaldi, E., Gunter, H.M., Møller, J. Serpieri, R. & Skedsmo, G. (2015). Educational reform and modernisation in Europe: The role of national contexts in mediating the new public managementEuropean Educational Research Journal, 14(6) 487–507 (20 s.)

Halvorsen, T. (2010). Vitenskapskritikk og hjelp til utsatte ungeNorsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(2), 163-174  (12 sider).

Karlsen, G. (2015). EU som premissaktør for norske utdanningsreformerNorsk pedagogisk tidsskrift, 99(6), 472–484 (12 s.)

Kaya, M.S. (2014). Hvordan håndterer andregenerasjonsinnvandrere sin identitet i NorgeSosiologisk Tidsskrift, 22(2), 146-177. (31 s.).

Lambert, Joe (2010). Digital storytelling – Cookbook (40 sider)

Løvlie, L. (2013) Rousseau i våre hjerter. Studier i Pædagogisk Filosofi, 2(1). (20 s.) http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/article/view/6321/7789

Nordkvelle, Y. T. (2004). Pedagogisk eurosentrisme – eller eurosentrismens pedagogikk? Norsk Pedagogisk Tidsskrift,86(2 / 3), 157-172. (15 sider).

Pettersvold, M. (2014). Demokratiforståelser og barns demokratiske deltakelse i barnehagenNordic Studies in Education 34(2), 127-147. (20 s.)

Standish, A. (2014) What is global education and where is it taking us? The Curriculum Journal, 25(2), 166–186, (20s.)

Steiner-Khamsi, G. (2009). Knowledge-Based Regulation and the Politics of International Comparison. Nordisk Pedagogik,29(1), 61–71 (10 s.)

 Østerud, S. (2016). Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland? Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2, 1-22. (21 s.)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L