Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Pedagogisk psykologi

Emnekode: PSY2304/1

Semester: Vår
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Katinka Evensen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Lie, B. (2014). Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever – begavede elever og begavede elever med lærevansker. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 168 s.

Lie, B. (2016). Begavede barn i barnehagealder. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 100 s.

Overland, T. (2006). Skolen og de utfordrende elevene. Om forebygging og reduksjon av problematferd. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. : 1,2,3, 12 , (90 s.)

Säljö, R. (2016). Læring –en introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Hele boka..

Wilson m.fl. (2010). Spesialundervisning i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1,2,3,4 8, 9, 10 og 11. 112 s.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Frantzen, V. & D. Schofield ( 2013). Artefakter i nye læringsmiljø. I Karlsdottir, R & I. Hibertsen Lysø (red.), Læring, utvikling, læringsmiljø. En innføring i pedagogisk psykologi (s. 327-346). Trondheim: Akademika. 19 s.

Gallagher, C. (2014). Educational psychologists’ conceptualisation of domestic violence. Educational and Child Psychology. Vol. 31, Number 2, pp 55-63, 8 s.

Hasvold, T. (2008). Resiliens i et kompetanseperspektiv. I Nygren, P. & Thuen, H. (red.), Barns og unges kompetanseutvikling (s. 165-178). Oslo, Universitetsforlaget.14 s.

Lauchlan, F. (2014). The nature of bilingualism and implications for educational psychologists. Educational and Child Psychology. Vol. 31, Number 2, 8-20. 12 s.

Lie, B. (2004). Skolefaglige og sosiale mestringsproblemer hos minoritetsspråklige elever. I Befring, E. & Tangen, R. (red.), Spesialpedagogikk (s. 612-631). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 18 s.

Nygren, P. & F. Skårderud ( 2008). Mentalisering som sosial kompetanse  hos barn og unge. I Nygren, P. & Thuen, H. (red.), Barns og unges kompetanseutvikling (s. 197-210). Oslo, Universitetsforlaget.14 s.

Ng Bee Chin & G. Wigglesworth (2007). Describing bilingualism. In Ng Bee Chin & G. Wigglesworth, Bilingualism– an advanced resource book (s. 3-18). London: Routledge Applied Linguistics.15 s.

Prince-Embury, S. (2013). Resiliency Scales for Children and Adolescents: Theory, Research, and Clinical Application. In S. Prince-Embury and D.H. Saklofske (eds), Resilience in Children, Adolescents, and Adults: Translating Research into Practice (s. 19-44). New York: Springer.

Song, S., Doll, B., & Marth, K. (2013). Classroom Resilience: Practical Assessment for Intervention. In S. Prince-Embury and D.H. Saklofske (eds), Resilience in Children, Adolescents, and Adults: Translating Research into Practice (s. 61-72). New York:  Springer.

Sattler, J.M. (2001). Assessment of culturally and linguistically diverse children: Research findings and recommendations. I: Sattler, J.M. (2001), Assessment of Children. Cognitive Applications. San Diego: Jerome M. Sattler Publisher. Kap. 20, 17 s.  

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Baker, J. A. (2006). Contributions of teacher–child relationships to positive school adjustment during elementary school.Journal of School Psychology, 44,211–229.

Cristensen, B. og T. Mauseth (2007): Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. 11 s.Tidsskrift for Norsk Psykologforening,  44( 9), side 1095-1106

 Eriksen, N. (2006). Et nytt program for forebygging av atferdsproblemer i skolen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43,451-460.

Lie, F og S. von Tetzchner (2010). Dynamisk utredning og tiltak i skolen. Skolepsykologi nr.1,  2010. 15 s.

Mueller, C. & Dweck, C. (1998). Praise for Intelligence Can Undermine Children's Motivation and Performance. Journal of Personality and Social Psychology 75 (1), 33-52.

Patrick, H. at al (2011). The Role of Educational Psychology in Teacher Education: Three Challenges for Educational Psychologists. Educational Psychologist, 46(2), 12 s.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67.

Tilhørende Studium

Bachelor i psykologi (2014 - 2017)

Tilhørende emner

PSY2304/1 Pedagogisk psykologi 2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L