Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Elevers utvikling av identitet gjennom utdannings- og yrkesvalg (Rådgivning 2, modul 1)

Emnekode: RÅD1003

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Erik H Haug

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Eriksen, Thomas Hylland & Torun Arntsen Sajjad (2015). Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utgave). Oslo: Gyldendal akademisk. (Utdrag ca. 150 s)

 

Krange, O. og Øia, T (2005). Den nye moderniteten. Ungdom, individualisering, identitet og mening. Oslo: Cappelen Akademisk. 275 sider

 

Lingås, L.G & Høsøien, U. (red.) (2016). Utdanningsvalg – identitet og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk. 247 sider

 

Reegård, K. og Rogstad, J. (2016). De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk 212 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L