Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Contemporary issues in tourism

Emnekode: RLL2003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 85
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Kjell Overvåg

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

TEMA 4: FRITIDSHUS OG FJELLTURISME  v/ Even Tjørve

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Tema 1- Lederskapets betydning for organisasjonsklima og ansattes jobbytelse v/ Terje Slåtten

Slåtten, T., and Lien, G. (2016). Consequences of Employees’ Collective Engagement in Knowledge-based Service Firms. Journal of Service Science Research, 8 (2), (issue December).Will be published in Desember 2016.

Joo, B.K (2010). Organizational Commitment for knowledge workers: The roles of perceived organizational learning culture, leader-member exchange quality, and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 21 (1), 69-85.

TEMA 3: KULTUR, ATTRAKTIVITET OG STEDSUTVIKLING v/ Atle Hauge

Dokk Holm, Erling (2015) 'Arkitekturens makt, reiseliv – destinasjoner og opplevelsesøkonomi i det 21. århundre' i Ellingsen og Blindheim (red.) Regional merkevarebygging (s. 119-131). Bergen: Fagbokforlaget.

Espelien (2013). Kulturnæringen i Oslo – status og utvikling

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Tema 1- Lederskapets betydning for organisasjonsklima og ansattes jobbytelse v/ Terje Slåtten

Pensumslitteratur   (N.B. denne er ikke alfabetisk satt opp, men etter tema).

Avci, T., Babakus, E., Karatepe, O. M. and Yavas, U. (2003). The effect of management commitment to service quality on employees’ affective and performance outcomes. Journal of   the academy of marketing science, 31 (2), 272-286.

Slåtten, T., Svennson, G. and Sværi, S. (2011). Service quality and Turnover Intentions as perceived by Emplyoees: Antecedents and Consequences, Personnel review, 40 (2), 205-221.

Ashill, N. J., Carruthers, J. and Rod, M. (2008). The effect of management commitment to service quality on frontline employees’ Job attitudes, Turnover intentions and Service recovery performance in a new public management context. Journal of strategic marketing 16 (5), 437-462.

Michael E. Brown and, Linda K. Treviño b, David A. Harrison (2005) Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing, Organizational Behavior and Human Decision Processes 97, (2), 117-134.

Walumbwa, F.O., Avolio, B.J., Gardner, W.L., Wernsing, T.S., & Peterson, S.J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34 (1), 89-126.

Peak, S., Schuckert M., Kim, T. and Lee G. (2015). Why Is Hospitality Employees' Psychological Capital Important? The Effects of Psychological Capital on Work Engagement and Employee Morale. International Journal of Hospitality Management 50, 9-26.

Slåtten, T., & Mehmetoglu, M. (2011). Antecedents and effects of engaged frontline employees: A study from the hospitality industry. Managing Service Quality, 21, 1, 88–107.

Slåtten, T. and Mehmetoglu M. (2015). The effects of transformational leadership and perceived creativity on innovation behaviour in the Hospitality industry. Journal of Human resources in Hospitality and Tourism,14, 2, 195–219.

Slåtten, T. (2014). Determinants and effects of employee’s creative-self efficacy on innovative activities. International Journal of Quality and Service Sciences, 6 (4), 326-347.

Slåtten T. (2009). The effect of Management Practice on Employee-Perceived Service Quality – The role of emotional satisfaction. Managing Service Quality, 19 (4),   431-455.

Tierney, P. and Farmer, S.M. (2002). Creativity self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance, Academy of Management Journal, 45, 1137-1148.

Mehmood, Q., Nawab, S. & Hamstra M.R.W. (2016). Does authentic leadership predict employee work engagement and in-role performance. Journal of Personnel Psychology,15 (3), 139-142.

Rego, A., Sousa F., Marques, C. and Cunha M.P. (2012). Authentic leadership promoting employees psychological capital and creativity. Journal of Business Research, 65, 429-437.

Bouckenooghe, D., Zafar A., and Raja U. (2015). How Ethical Leadership Shapes Employees’ Job   Performance: The Mediating Roles of Goal Congruence and Psychological Capital. Journal of Business Ethics, 129,   251- 264.

Romàn, S., and Munuera J.L. (2005). Determinants and consequences of ethical behavior: an empirical study of salespeople. European Journal of Marketing, 39 (5/6), 473-495.

Luthans, W.K. and Luthans, B.C (2004). Positive psychological capital: beyond human and social capital. Business Horizions, 47 (1), 45-50.

TEMA  2: FORRETNINGSMODELLER OG SUKSESSKRITERIER v/ Hans Holmengen

Rentable forretningsmodeller for aktiv naturturisme. http://www.kystognaturturisme.dk/vidensbank/analyser-og-rapporter/

Hvidebok for opplevelsesbaseret turisme: http://www.kystognaturturisme.dk/vidensbank/publikationer-fra-ckt/

Erhversøkonomiske nøgletall i dansk kystturisme: http://www.kystognaturturisme.dk/vidensbank/publikationer-fra-ckt/

 Det kan komme tillegg til dette.

TEMA 3: KULTUR, ATTRAKTIVITET OG STEDSUTVIKLING v/ Atle Hauge

Gran, A-B., Torp, Ø. & Theie G. M. (2015). Kreativ næring i Norge 2008-2014, BI Centre for Creative Industries, Rapport nr.1

Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet (2013) Handlingsplanen for kulturnæringer: Fra Gründer til kulturbedrift

Rambøll (2015) Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)

Vareiede, K. & Kobro, L., U. (2012) Skaper kultur attraktive steder?, TF-notat nr. 1/2012

 ideas2evidence (2013) Kultur, Kroner, Kreativitet - Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland http://www.regionbergen.no/publish_files/kultur-kroner-kreativitet-versjon2-kort.pdf

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L