Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Attraksjons- og opplevelsesutvikling

Emnekode: RLT1002

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Førsteamanuensis Terje Slåtten

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Mosseberg, L. (2007) ”Å skape opplevelser – fra OK til WOW”, Fagbokforlaget. 

Pedersen A. J (2012) «Opplevelsesøkonomi – kunsten å designe opplevelser», Cappelen Damm Akademisk. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andreassen, T. W. (2006). Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. Gyldendal Akademisk Forlag, side 226 – 266.

Boswijk, A., Thijssen T., og Peelen E. (2007) “The Experience Economy – A New Perspective”, Prentice Hall, side 142-166. 

Cold, B. (2010). Her er det godt å være. Om estetikk i omgivelsene. Tapir Akademisk Forlag, side 37-51.

Engen, M. og Mehmetoglu M. (2009) “Opplevelsesdimensjoner og deres betydning for besøkendes tilfredshet i en reiselivskontekst”, i Teigen, H. Mehmetoglu M. og Haraldsen T. (red) Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Fagbokforlaget, side 103- 112.

Grønroos, C. (1997) Tjenester og tjenestekvalitet, Cappelen Akademisk, side 32-48.

Hauge, A. (2015) “Spatial Dynamics in the Experience Economy”, Draft for Book Chapter, side 1-24. 

Kao Y., Huang L. og Wu C. (2008) “Effects of Theatrical Elements on Experiential Quality and Loyalty Intentions for Theme Parks”, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 13, No. 2, side 163-174.

Pine, J. B. og Gilmore, J. H. (1999) “The Experience Economy”, Harvard Business School Press, side 1- 42.

Slåtten T. (2009), ”Reiselivsopplevelser og kundenes emosjoner”, i Teigen, H. Mehmetoglu M. og Haraldsen T. (red) Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Fagbokforlaget, side 155-170.

Troye, S.V. (1999) Kvalitet: Evne til å tilfredsstille, Fagbokforlaget, side 85-102

Troye,S.V. (1996) Markedsorientering av servicebedrifter, Tano, side 52-63

 Totalt antall sider: ca 370

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Bitner, M.J. (1992), “Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees”, Journal of Marketing, (April), side 57-71.

Breiby, M.A. (2014). Exploring aesthetic dimensions in a nature-based context. Journal of Vacation Marketing, 20, No. 2, side 163-173.

Espelien, A. og Gran A.B. (2011) “Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi – status og utvikling 2000-2009”, Menon-publikasjon, No. 9, side 1-14.

Leslie, D. og Rantisi N. M. (2011) «Creativity and Place in the Evolution of a Cultural Industry: The Case of Cirque du Soleil», Urban Studies, Vol. 48, No. 9, side 1771-1787.

Mehmetoglu, M. og Abelsen, B. (2005) “Examining the visitor attraction product: A case study”, Tourism Analysis, Vol. 9, side 269-284.

Mossberg, L. (2008) “Extraordinary Experiences through Storytelling”, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 8, No. 3, side 195-210.

Parasuraman, A., Zeithaml V. A. og Berry L. L (1985) «A Conceptual Model of Service Quality and its implications for Future Research”, Journal of Marketing, Vol. 49, (Fall), side 41-50.

Rantisi N. M. (2011) og Leslie, D. (2014) “Circus in Action: Exploring the Role of a Translation Zone in the Cirque du Soleil`s Creative Practices”, Economic Geography Vol. 91, No. 2, side 147-164.

Slåtten, T., Mehmetoglu M., Svensson G., og Sværi S. (2009) “Atmospheric Experiences That Emotionally Touch Customers - A Case Study from a Winter Park”, Managing Service Quality, Vol. 19., side 721- 746. 

 Slåtten,T. Svennson G. og Sværi S.(2011) «Service quality and Turnover Intentions as perceived by employees: Antecedents and Consequences», Personnel review, Vol. 2, No. 2 side 205-221.

 Tarssanen, S. og  Kylänen M. (2007) ”A theoretical Model for Producing Experiences – A Touristic Perspective”, I M. Kylänen (red.),  Articles on experiences 2, Rovaniemi: Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry, side 134 - 150.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L