Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Reiseliv som verdiskaper

Emnekode: RLU2002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Terje Onshus

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Holden; Steinar;(2016) Makroøkonomi; Cappelen Damm Akademisk  (ca 200 sider)

Nærings- og handelsdepartementet Regjeringens strategiplan for reiseliv (2016), Utgis høsten 2016

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Cooper, C. (2012): Essentials of Tourism. Harlow: Pearsons Financial Times/Prentice Hall (ca. 20 sider)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

MENON (2015); Produktivitet i norsk reiseliv; Interne og eksterne stordriftsfordeler gir produktivitetsvekst. Publikasjon nr 40/2015 (76 sider)

Statistisk  Sentralbyrå; Anne Marie Auno og Knut Sørensen (2009). Norsk reiselivs økonomiske rolle,  En analyse basert på satelittregnskapet for turisme.   (Side 1 -60 ) Hentet fra SSB.no

Evensen, Trude Nygård & Sørensen, Knut Ø. (1997). Turismens økonomiske betydning for Norge, belyst ved nasjonalregnskapets satellittregnskap for turisme. Oslo: SSB. (70 sider) ISBN: 82-537-4455-2

Supplerende

 Statistisk  Sentralbyrå; Tom Granseth (red.) (2012). Norsk Turisme . Hentet fra SSB.no

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L