Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Velferdsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner

Emnekode: SBU3001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 100
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Cathrine Grimsgaard og Solveig Østrem

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita. (175 sider)

Hennum, B. A., Pettersvold, M. og Østrem, S. (red.) (2015). Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget, Innledningskapittel, del 1 og del 3, s. 11-105; 201-328. (220 sider)

Hennum, B. A. og Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm. (130 sider)

Kjørholt, A. T. (red.) (2010). Barn som samfunnsborgere- til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget, kapittel 2, 3 og 12 (55 sider).

Kroken, R. og Madsen, O. J. (2016). Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten. Fra sosialt arbeid til «arbeid med deg selv»? Oslo: Gyldendal (170 sider).

Leonardsen, D. (2015). Forebyggingens historie – en fortelling om et bevegelig mål. Oslo: NOVUS Kapittel 1, 2, 3.1 og 3.4, 4.1 og 4.4, 5.1 og 5.4, 6, 7 og 8 (110 sider).

Villadsen, K. (2004). Det sociale arbejdes genealogi. Om kampen for at gøre fattige og udstødte til frie mennesker. København: Hens Reitzel. (265sider).
          Utskrift finnes på bibliotekets pensumhylle. Studenter kan kjøpe e-bok her: http://hansreitzel.dk/Samfundsvidenskab/Det-sociale-arbejdes-genealogi/9788741251080

Aabro, C. (2016). Koncepter i pædagogisk arbejde. København: Hans Reitzel. (120 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Fauske, H. (2008). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. I A. Molander & L. I. Terum (red.), Profesjonsstudier (s. 29–53). Oslo: Universitetsforlaget. (24 sider)

Grimen, H. (2009). Debatten om evidensbasering – noen utfordringer. I H. Grimen og L.I. Terum, L. I. (Red), Evidensbasert profesjonsutøvelse (s. 191–222). Oslo: Abstrakt forlag. (31 sider)

Grimen, H. & Molander, A. (2008). Profesjon og skjønn. I A. Molander & L. I. Terum (red.), Profesjonsstudier (s. 179–196). Oslo: Universitetsforlaget.  (17 sider)

Moos, L. (2008). Relationsprofessioner -  hvem er de? I L. Moos, J. Krejsler & P.F. Laursen (red.), Relationsprofessioner - lærere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere og mellemledere (s. 7–16). København: Danmarks Pædagogiske Universitets forlag. (9 sider)

Skjervheim, H. (1972/2002). Det instrumentalistiske mistaket. I H. Skjervheim, Mennesket (s. 130–137). Oslo: Universitetsforlaget. (7 sider)

Steinnes, J.(2009). Å tenke opplysningsprosjektet på nytt – på gamle og nye måter. K. Steinsholt og S. Dobson:Verden satt ut av spill. Postmoderne pedagogiske perspektiver (s. 47–63). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (15 sider)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Ekeland (2011). Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. (10 sider)

Skaftnesmo, T. (2012). Evidensbasering – Den nye eminensen, Norsk pedagogisk tidsskrift, 96(05), 348–360 (12 sider).

Telhaug, A. O., Mediås, O. A., & Aasen, P. (2006). The Nordic Model in Education: Education as part of the political system in the last 50 years. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(3), 245-283. doi: 10.1080/00313830600743274

Vik, S. og Haustätter, R. (2014). Fra «early intervention» til tidlig innsats. Utfordringer ved adopsjon av amerikanske intervensjonsprogrammer til norsk pedagogikk. Spesialpedagogikk nr. 6, 45–57 (12 sider)

Supplerende

Allan, J. (2008). Rethinking Inclusive Education – the philosophers of Difference in Practice, Dordrecht: Springer.

Bingham, C. & Biesta, G. (2010). Jacques Ranciére, Education, Truth, Emancipation. London/ New York: Continuum.

Christie, N. (1986). Hvis skolen ikke fantes. Oslo: Universitetsforlaget.

Christoffersen, S. Aa. (red.) (2011). Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Oslo: Universitetsforlaget.

Nietzsche, F. (2008). Om våre dannelsesinstitusjoners fremtid. Oslo: Spartacus forlag.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L