Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Emnekode: SBU3006/2

Semester: Vår
Antall studenter: 25
Kull:  2017
Emne ansvarlig: Astrid Halsa

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Dencik, L., Schultz Jørgensen og Sommer (2008). Familie og børn i en opbrudstid. København: Hans Reitzels forlag. Kapittel 1, 3, 4, 5 , 315 sider. ISBN 978-87-412-0389-8

Jävo, Cecilie (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 2. 3 og 4 (s.55-151).

Larsen, J., E. & Mortensen (2009).Udenfor eller indenfor. Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. København: Hans Reizels Forlag. Kap 2 ( s 20-32), 3 (s. 33-60), 6 (96-116) og 7 (s122- 153). 80 sider

Nordby, H. (mfl) (2013). Etikk i barnevern. Kap 2-5, (s 43- 152). Oslo: Gyldendal. 90 s

Nordahl, T., Sørlie, M., Manger, T., Tveit (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. Kap1 – 5. 130 sider. ISBN 978-82-450-0119-8

Nygren, Pär (2008). Socialt Udsatte Børn og unge i et handlekompetence perspektiv. Aarhus. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. 66 sider

Pettervold, Mari og Solveig Østrem (2012). Mestrer, mestrer ikke : jakten på det normale barnet. Siggerud:Res publica. 195s.  ISBN9788282260275

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Backe- Hansen, E. (2006). Barn unge og fattigdom i dagens Norge. I: Barn i Norge 2006: Barn i risiko. Årsrapport om barn og unges psykiske helse.Voksne for Barn. 21 sider.

Bengtson, M., Pedersen B.B., Steinsvåg, P.Ø. Terland, H.(2002). Noen erfaringer med å etablere en terapeutisk relasjon til ungdom med volds og aggresjonsproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. V39: 13-20. (7 s)

Cater, K.Å.(2010). Barns beskrivelser og tolkning av fedres vold. I M. Eriksson, Å. K. Cater, G. Dahlkild-Öhman, E. Näsman (red). Barnas stemmer om vold. Å tolke og forstå. Oslo: Gyldendal Akademisk, (71-87). 16 s

Frønes, I. (2013). Å forstå sosialisering. Kap 3. Sosialisering og kunnskapssamfunnet (s 124-145). Oslo: Gyldendal. 21 s

Grue, L. (2004). Medisinsk og sosial forståelse av funksjonshemming. I Grue: Funksjonshemmet er bare et ord. Kap. 4.. Oslo: Abstrakt forlag. (S. 101-131). 30 s

Jansen, A: & Haavind, H. (2011). ’If only’ and ’Despite all’. Narrative configuration among youths living in residental care. Narrative Inquiry 1:68–87.19 s. *

Kaya, Mehmed S (2013): ‘Identitetsutvikling og identitetshåndtering hos voksne andregenerasjonsinnvandrere’. I Kaya og Fauske (red.): Innvandrergrupper på utsiden av samfunnet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, (34 sider)

Kojan, B. H. & Fauske, H. (2011): Et klasseperspektiv på barnevernets familier. Tidsskrift for velferdsforskning, 14(2), side 95-109, (12 s)

Meeuwisse, A. og Swärd, H (2004). Hva er et socialt problem. I A. Meeuwisse & H. Swärd, H. (red), Perspektiver på sociale problemer. Kap. 1

Stefansen, K (2008). Et uendelig ansvar. Om foreldreskap i middelklassen. I B:P Bø & B.C. R. Olsen (red): Utfordrende foreldreskap. Under ulike livsbetingelser og tradisjoner (s. 27-50). Oslo. Gyldendal Akademisk. 22 sider

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Cristiansen, Ø. (2012). Hvorfor har barnevernet problemer med å se og behandle barn som aktører? Norges Barnevern,1-2:17-30. 13 s.*

Hammerlin, Y. (2010): Samfunnets og hverdagslivets lidelsesproduksjon og selvmordsproblematikken. Ansatser til en kritisk reflekskjon. Suicidologi 15(2) 30- 36.

Haug, V. & Horverak, S. (2009). Barns deltakelse og ressurstilgang på ulike nivåer sett i lys av sosial kapital.Tidsskriftet Norges Barnevern, 02. 21 sider

Helgeland, I., M. (2009). «Definisjon av situasjonen» - et metodologisk perspektiv.  William Isaac Thomas’ studier av atferd, sosiale problemer og sosial endring. Fontene Forskning, nr. 2, (18-28), 10 sider.

Kvello, Øyvind (2012). Tidlig barneverninnsats med utgangspunkt i tilknytningsforskning. Norges Barnevern 3:117-134. 17 s.*

Mohaupt, H & Duckert F (2010). Barn av rusmisbrukere- drøfting av sentrale risikofaktorer. Tidsskrift for norsk psykologforening. 47: 408-414.

Rysst, M (2013). The Social Importance of Consumption for Inclusion and Exclusion among Children in a Multi-ethnic Suburb of Oslo. Nordic Journal of Migration, 3(1): 19-26. DOI: 10.2478/v10202-012-0009-5

Rysst, M. (2014) Friendship and gender identity among girls in a multicultural setting in Oslo. Childhood, 22(4), 490-505. DOI: 10.1177/0907568214549081.

Sernhede, O. (2011). School, Youth Culture and Territorial Stigmatization in Swedish Metropolitan Districts. Young. 19(2): 159-180.

Söderstöm, K., Skårderud, F. (2009). Minding the baby. Mentalization-based treatment in families with parental substance use disorder.. Theoretical framework.Nordic Pschology. V61(3), 47-65. 16 sider

Vestel, V. (2014). De som er kastet ut av det normale – om selvskading og selverapi i et emoalternativt miljø I “Torsdal”, Norge.Tidsskrift for ungdomsforskning14 (1):63-97. 34 sider.

Wiklund, M.,Öhman A, Bengs, C., Malmgren-Olsson, E. (2014): Living Close to the Edge: Embodied Dimensions of Distress During Emerging Adulthood. Sage Open 2014 4: DOI:10.1177/2158244014537083. 16 sider

Aamodt, Ingerid (2014). Profesjonalitet og prioritering ; makt som styringens resultat. Fokus på familien, 2014, Årg. 42, nr. 2, pp.158-179

Aamodt, Ingerid (2009). Grenser for makt og ansvar – Institusjonelle rammebetingelser og praktisk handling i samarbeidet mellom barneverntjenesten og psykisk helsevern for barn og unge (BUP)  Fokus på familien, 2009, Vol.38(01), pp.3-18

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L