Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Introduksjon til sosialt arbeid

Emnekode: SOA1002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Bjarne Øvrelid

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Delemne 1A:

Ellingsen, I.T., Levin, I., Berg, B., Kleppe, L.C. (red.) (2015). Sosialt arbeid, en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. kap. 1,2,3,5,7, 9, 18 og 19. (111 s.)

Dunk-West, Priscilla (2013). How to be a Social Worker. A critical guide for students. Australia: Palgrave Macmillan. Hele boken (170  s.)

Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2004). Sosialt arbeid - historie og bakgrunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 3 og 5 (70 s.)

Heap, Ken (2005). Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere (5. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1 og 2 (24 s.) (Boka skal brukes senere i studiet)

Skau, Greta Marie (2011). Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen. Kapittel 1 - 4 (100 s.) (Boka skal brukes senere i studiet)

Botnen, Solveig og Skorstad, Berit (2013). Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 1 - 6. (135 s.) (Boka skal brukes senere i studiet)

Eide, Tom og Eide, Hilde (2004). Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 1: Hva er god kommunikasjon (17s.) (Boka skal brukes senere i studiet)

Røkenes, Odd Harald og Hanssen, Per-Halvard (2012). Bære eller briste (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3 og 4 (71 s.) (Boka skal brukes senere i studiet)

Tjersland, Engen og Jansen (2013). Allianser : verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademiske. Kapittel 1 - 5 (90 s.)

 

Delemne 1B:

Claussen, Bjørgulf (2014). Fattigdom i Norge. Cappelen Damm Akademisk. Hele boken      (107 s.)

Djupvik, Alf Roger og  Eikås, Magne (2010). Organisert velferd. Organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar (2. utg.). Det Norske Samlaget. Del 2 (76 s.)

Ellingsen, I.T., Levin, I., Berg, B., Kleppe, L.C. (red.) (2015). Sosialt arbeid, en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4,6,8,11,12,13 og 15 (107 s.)

Repstad, Pål (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget (3. utg.). Kapittel 4, 5, 6, 7, 8,9 og 10 (174 s.)

Torsten Thurén (2009). Vitenskapsteori for nybegynnere. Gyldendal Akademisk (204 s). (Boka skal brukes senere i studiet)

Wilkinson, Richard og Pickett, Kate (2011). Ulikhetens pris. Res Publika. Kap. 1-7 (128 s.)

Delemne 1C:

Ellingsen, I.T., Levin, I., Berg, B., Kleppe, L.C. (red.) (2015). Sosialt arbeid, en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. kap. 7 (12 s).

Heap, Ken (2005). Gruppemetode for sosial og helsearbeidere (5. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 10 (38 s.)

Tjersland, Engen og Jansen (2013). Allianser: verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 10 og 13 (49 s.)

Djupvik, Alf Roger og  Eikås, Magne (2010). Organisert velferd. Organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar (2. utg.). Det Norske Samlaget. Del 4: Frivillige organisasjoner. Side 183-201 og 240-245 (25s.) 

Stortingsmelding nr 29, 2012-2013: Morgendagens omsorg. Kapittel 4.1, 4.5 og 4.6 (11 s.)

Gjennomgående emne 1:

Dysthe, Hertzberg og Hoel (2010). Skrive for å lære. Oslo: Abstrakt. Kaptittel 1- 10 (150 s.) (Boka brukes alles 3 studieår)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Delemne 1A

Monsen, Nina Karin (2000). Det kjempende menneske: maktens etikk. Kapittel 8: Språkets makt (17 s.)

Ekeland, Iversen, Norhelle og Ohnstad (2010). Psykologi for sosial- og helsefagene (2. utg.). Oslo: Cappelen. Kapittel 1 og 11 (48 s.) 

Delemne 1B:

Underlid, Kjell (2005). Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Noreg. Oslo: Samlaget. Kapittel 4 og 5 (40 s.)

Olsen, Ruth H,  og Oltedal, Siv (red.) (2007). Blikk på praksis. Sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk. Ingunn Tollisen Ellingsen: Møte med en engel. (19 s.)

Wahl, Asbjørn (2010). Velferdsstatens vekst og fall? Oslo: Gyldendal Arbeidsliv. Kapittel 6 (47 s.)

Harsløf, Ivan og Seim, Sissel (red) (2008). Fattigdommens dynamikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1 og 12 (55 s.)

Damsgaard, Hilde Larsen (2010). Den profesjonelle sosialarbeider. Kapittel 6 (21 s.)

Goffman, Erwing (1992). Vårt rollespill til daglig. Pax Forlag Kap. 1 (46 s.)

Sandberg, Sveinung og  Pedersen, Willy (2006). Gatekapital . Kap 3 Gatekapital (34 s.)

Schiefloe, Per Morten, (2004). Mennesker og samfunn –innføring i sosiologisk forståelse.  Fagbokforlaget. S. 268 – 270 (3 s)

Bourdieu, Pierre et al. (1999). The Weight of the World. Social Suffering in Contemporary Society. Stanford University Press. The Order of Things  (16 s)

Stortingsmelding nr 9 (2006 – 2007)Arbeid, velferd og inkludering.  Del 1 (13 s)

Delemne 1C:

Wadel, Cato (1991). Feltarbeid i egen kultur. Flekkefjord: Seek, A/S. Kapittel 3 og 4 (37 s.)

Nysæther, Lars A (2005). Sosial kapital i samfunnsorientert sosialt arbeid. I: Oltedal, Siv (red.), Kritisk sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. (17 s)

Supplerende

Anbefalt tilleggslitteratur: den skjønnlitterære utgaven av Bourdieu: Edouard Louis (2015). Farvel til Eddy Bellegueule. Aschehoug.

Stortingsmelding nr 9 (2006 – 2007):Arbeid, velferd og inkludering. (Hele)

NOU: 2009:10 Fordelingsutvalget

St. meld. nr 44 (2008-2009) Utdanningslinja

Stortingsmelding nr 39, 2006-2007: Frivillighet for alle. Kapittel 3 og 17 (28 s.)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L