Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: SOA1003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 90
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Gudrun Lovisa Sigurdardottir

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Delemne 2a

Eriksen, H. (2016). Selvbestemmelse, rettighet og tvang. En introduksjon i juss for studenter i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. (10. utg.). Arbeidsnotat Høgskolen i Lillehammer. (100 sider)

Halvorsen, K., Stjernø, S. & Øverbye, E. (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk. (6. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 – 3, 5 – 8 og 10 – 13. (205 sider).

Kjønstad, A. & Syse, A. (2012). Velferdsrett 1. (5. utg., s. 29 – 120). Oslo: Gyldendal Juridisk. (91 sider)

Leonardsen, D. (2015). Forebyggingens historie – en fortelling om et bevegelig mål. Oslo: NOVUS. Kap. 1, 2, 3.1 og 3.4, 4.1 og 4.4, 5.1 og 5.4, 6, 7 og 8. (110 sider)

Hanssen, G. S., Helgesen, M. K. & Vabo, S. I. (2011). Politikk og demokrati – En innføring i stats- og kommunalkunnskap. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk (Hele boka: 350 sider)

Skau, G. M. (2011). Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen. Kap 5. (26 sider)

I tillegg må hver student ha siste utgave av Lovsamling for helse og sosialfag.

Delemne 2b

Antczak, H. & Johansen, H. (2015). Socialt arbejde i et globaliseret samfund. (2. udg.). Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Kap. 1-4. (123 sider)

Ellingsen, I. T., Levin, I., Berg, B., & Kleppe, L. C. (red.) (2015). Sosialt arbeid, en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 19. (16 sider)

Jensen, A. G. & Tronvoll, I. M. (red.) (2012). Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3-5, 10-11, 13-16 og 19. (91 sider)

Skau, G. M. (2013). Mellom makt og hjelp: Om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (150 sider)

Delemne 2c

Askeland, G. A. & Molven, O. (2010). Dokument i klientarbeid. (6. utg.). Oslo: Gyldendal. (209 sider)

Djupvik, A. R. & Eikås, M. (2016). Organisert velferd . Organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar. (3. utg.). Oslo: Det Norske Samlaget. Del 1 og 3. (92 sider)

Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 7-10. (101 sider)

Ohnstad, B. (2013). Juss for helse- og sosialarbeidere. (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2 – 4, 6, 8, 8a, og 9 – 11. (306 sider).

Shulman, L. (2003). Kunsten å hjelpe individer og familier. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2 og 3. (70 sider) (boken benyttes alle tre årene).

Annet

Eide, T. & Eide, H. (2004). Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 6, 7, 8, 9 og 10. (100 sider)

Røkenes, O. H. & Hanssen, P. H. (2012). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 5 og 6. (58 sider)

 

Selvvalgt pensum

Delemne 2a: 50 sider

Delemne 2b: 50 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Delemne 2a

Bjørke, G. et al. (2012). Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Sluttrapport frå CAB-prosjektet. Småskrift 2012 nr. 3. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus (s. 15 – 20 og s. 61 – 72, til sammen 17 sider)

Christie, N. (upublisert). Kanskje fremtiden ligger bak oss?

Hernes, T. (2010). NAV - hvorfor og hvordan. I T. Hernes, I. Heum & P. Haavordsen (red.), Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3, s. 56-81 (25 sider)

Leonardsen, D. (2002). Forklaringen av sosiale fenomener som et fag-didaktisk problem (Arbeidsnotat / Høgskolen i Lillehammer, nr 134). Lillehammer: HiL.

Rothstein, B. (2009). Svensk velferdsstatsforskning – en kritisk betraktning. I Nuland, B. R., Tranøy B. S. & Christensen J. (red.), Hjernen er alene (s. 107 -127). Oslo: Universitetsforlaget. (20 sider)

Delemne 2b

Askheim, O. P. (2012). Empowerment som motmakt: Utfordringer og dilemmaer i velferdsstaten. I O. P. Askheim, Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 7, s. 165-187. (22 sider)

Olsen, B. C. R. (2009). Om å vite best … sammen – Brukermedvirkning i helse og sosialsektoren. I M. A. Stamsø (red.), Velferdsstaten i endring. Norsk helse- og sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. (2. utg., s.144-176). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 5. (28 sider)

Delemne 2c

Jacobsen D. I. & Thorsvik, J. (2013). Organisasjonskultur. I D. I. Jacobsen & Thorsvik J., Hvordan organisasjoner fungerer. (4. utg., s. 126-162). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4. (37 sider)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Delemne 2a

Grønlie, T. (2004). Fra velferdskommune til velferdsstat - hundre års velferdsvekst fra lokalisme til statsdominansHistorisk tidsskrift, nr. 4. s. 633 – 649. (16 sider)

Supplerende

Antczak, H. & Johansen, H. (2015). Socialt arbejde i et globaliseret samfund. (2. udg.). Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Del 3.

Weihe, H. J. W. (2004). Sosialt arbeid – historie og bakgrunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. (9 sider)

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L. (2010). Skrive for å lære(2. utg.). Oslo: Abstrakt.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L