Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Modeller og metoder i sosialt arbeid

Emnekode: SOA2005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Tina Billbo

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Billbo, T. og Glemmestad, H. (2014). Saksbehandlingspraksis ved lovanvendelse og skjønnsutøvelse etter lov om sosiale tjenester i NAV. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. (Også tilgjengelig på nett)

Borge, A.I.H. (2010). Resiliens: Risiko og sunn utvikling (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2 og 3.

Bunkholdt, V. og Kvaran, I. (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal. Kapittel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

Eide, T. og H. (2004). Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Del 2, kap 6, 7, 8, 9 og 10.

Ekeland, T. H., Iversen, O., Norhelle, G. og Ohnstad, A. (2010). Psykologi for sosial- og helsefag. Oslo: Cappelen. Kap. 2-10 og 12.

Grønvold, E og Storø, J. (2010). Miljøarbeid i barnevernet. Systematikk & refleksjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Hernes, T. Heum, I., Haavorsen, P. og Saglie, T. (Red.), (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2,3,6,7 og 9.

Hutchinson, G.S. & Oltedal, S. (2003). Modeller i sosialt arbeid (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Kahrs, T. (2015). Gjeldsrådgivning: sosialfaglige perspektiver på gjeldssaker i NAV (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1,2,3,5 og 7.

Kjønstad, A. og Syse, A. (2012). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang (5. utg.). Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap. 3.4-3.5, 6 og 9.

Kjønstad, A. & Syse, A. (2012). Velferdsrett II. Barnevern – og sosialrett (5.utg). Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap. 2, 3-3.6, 4, 6 og 9. NB Kap 2, 3 og 4 er repetisjon fra i fjor.

Molven, O. (2015). Helse og jus (8. utg.). Oslo: Gyldendal. Kap. 3, 4.1-4.3, 5, 8, 9, 11, 14, 19.1-19.3 og 24

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademiske.  Kap. 2

Røknes, O. H. og Hansen, P. H. (2012). Bære eller briste: kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget.Kap. 6 og 7.

Shulman, L. (2003). Kunsten å hjelpe individer og familier. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.4 og 5.

Skytte, M. (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 – 4.

Snoek, Jannike Engelstad og Engedal, Knut (2008 eller senere utgave). Psykiatri. Kunnskap. Forståelse. Utfordringer. Oslo: Akribe. Kapittel 1 Frisk eller syk, Kapittel 2 Behandlingsformer og Kapittel 3 Bruk av diagnoser, Kapittel 9 Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading, Kapittel 11 Psykisk utviklingshemning, Kapittel 10 Rus og rusrelaterte lidelser, Kapittel 12 Atferdsforstyrrelser og Kapittel 13 Alderspsykiatri

Weihe, H. J. W. og Smith-Solbakken, M. (2012). Sorg. Stavanger: Hertervig Akademisk. Kapitel 1, 7, 8, 9, 10,11, 13 og 14.

Weihe, H. J. W. (2008). Empati og etikk. Oslo: Abstrakt forlag. Del 1.

Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2004). Rus, nytelse og lidelse. Oslo: Abstrakt forlag. Kapittel 1, 2, 3 og 4

Norges Lover (siste utgave) eller

Syse, A. (siste utgave).Lovsamling for helse. og sosialsektoren.

Askeland, G.A. & Molven, O. (2010). Dokument i klientarbeid (6.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk

A – 27/07 Lov om introduksjonsordning etc for nyankomne innvandrere.

Q- 24 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten.

Q – 1036 Retningslinjer om Saksbehandling i barneverntjenesten.

Q – 0982 Retningslinjer om hjelpetiltak i barnevernloven § 4 – 4.

Q- 1104 B Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten- en veileder.

Rundskriv hovednr. 35- Lov om sosiale tjenester i NAV.

Alle rundskriv finnes under det enkelte departement under dokumenter:

http://www.regjeringen.no/

Oppdaterte lover og forskriftene til loven finnes under Lovdata – gratis sider:

http://www.lovdata.no/

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Glomseth, C. (2012). Tverrkulturell veiledning – på veien til jobb. (s. 169 – 179). I Båtnes, P. I. og Egden, S. (2012). Flerkulturell forståelse i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, L. M. (2006). Uri Bronfenbrenner: En økologisk utviklingsmodell. I Gulbrandsen, L. M. (Red.), Oppvekst og psykologisk utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2.

Høstmælingen, N., Kjørholt Saga, E. og Sandberg, K.( 2012). Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.14.

Kjellevold, A. (2012). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen med kommentarer. Oslo: Fagbokforlaget. (s. 52-61)

Overå, Stian og Weihe, Hans-Jørgen Wallin ( 2016). Spillavhengighet. Stavanger: Hertervig Akademisk Innledning side 15 – 16, Religion og spill side 17 – 23, Den avhengige personlighet side 100 –105, Problem og avhengighet side 110 – 113, Erfaring med kryssavhengighet side 118 – 121, Salutogonese og empowerment side 122 – 125, Spill og læring side 130 – 135.

Willumsen, E. m fl (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2.

Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn: metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner (3. utg.). Kristiansand: Høgskoleforlaget. Kap. 8 og 9.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Arbeids- og sosialdepartementet (2015). Et NAV med muligheter. Bedre muligheter, større handlingsrom, og tettere på arbeidsmarkedet. Gjennomgang av NAV. Sluttrapport fra Ekspertgruppen, april 2015.  Kap. 1, 6 og 8.10.  

Glemmestad, H. (2007). Botiltak for rusmisbrukereFontene nr 5, (s. 28-36). Fontene.no

Glemmestad, H. (2011). En viktig plass i Navet. Fontene nr. 9. (s. 52-59).

IS-2076 /2012 Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten (2014). Veileder, Helsedirektoratet. (del 1-7).

Supplerende

Dyb, E. m.fl. (2004). Sosialt perspektiv på bolig. Oslo: Abstrakt forlag. Kap 2, 4-7.

Henriksen, K. og Hemme, C. (2004). Illustration af perspektiver i socialt arbejde. Århus: Den Sociale Højskole.

Killén, K. (2015). Sveket (5. utg.). Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 5-20. 268 s

Kjellevold, A. (2012). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen med kommentarer. Oslo: Fagbokforlaget.

Kjønstad, A. & Syse, A. (2012). Velferdsrett II. Barnevern – og sosialrett. (5.utg). Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap. 5

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L