Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Mangfold og utvikling i sosialt arbeid

Emnekode: SOA2007/1

Semester: Høst
Antall studenter: 85
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Liv Atmann

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Andersen Lundmark, M., Nørlund Brok, P., & Mathiasen, H. (2000). Empowerment på dansk. Frederikshavn: Dafolo forlag. *

Barth, T., Børtveit T., & Prescott P.(2013). Motiverende Intervju - samtaler om endring. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.    Kap 1-7.

Bunkholdt, V. (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. Oslo: Gyldendal akademisk.  Kap. 5, 7.

Bunkholdt, V., & Kvaran,I. (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kapitel 11,12,13,14,15.

Daatland, S.O., & Solem P.E.(2011). Aldring og samfunn: innføring i sosialgerontologi.(2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-4, 6,7,9.

Evjen, R., Øiern, T., & Kielland, K.B. (2012). Dobbelt opp. Om psykiske lidelser og rusmisbruk. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 4,5 (87 sider)

Fekjær, S.B (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk*

Fyrand, L.(2005). Sosialt nettverk: teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1,2,3,8 *

Mehmed, S. K. & Fauske, H.(red.) (2014). Innvandrere på utsiden av samfunnet. Oslo: Abstrakt forlag AS.

Høstmælingen, N., Kjørholt Saga, E. & Sandberg K.(2012). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge.(2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap.3,5,8,9,10,15.

Kjønstad, A., & Syse, A. (2012). Velferdsrett I. Oslo: Gyldendal. Kap.10

Kjønstad, A., & Syse, A. (2012). Velferdsrett II. Oslo: Gyldendal. Kap.7.

Kvello, Ø.(2015). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal. Kap.3,4,5,7,8.

Lindboe, K.(2012). Barnevernrett (6. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6,7,8,11,12,21,23,24, 25,31.

Skytte, M. (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 9.

Snoeck, J. E., & Engedal, K. (2008). Psykiatri. Kunnskap forståelse utfordringer. Oslo: Akribe Forlag. 3. utg. Kap. 4-12.

Tetzchner, S. (2012). Utviklingspsykologi (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 25,26.

Thagaard,T. (2013). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget*

Tøssebro, J., Wendelborg C.(red.) (2014). Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap.4,5,6,7.

Weihe, H.J (2008). Empati og etikk. Oslo: Abstrakt Forlag DEL III og IV  

 

*pensum 5B + selvvalgtpensum 275 sider.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*pensum 5B

Haugli, T., & Havik, T. (2010). Samvær i barnevernsaker. Psykologiske og juridiske vurderinger. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 7.

Overå, S., & Wallin Weihe, H.J.(red.) (2016). Spilleavhengighet. Gaming og Gambling. Stavanger Hertevig forlag, Akademisk Del III s.98 -121

Stang Gording, E., & Sveaas, N (2016). Hva skal vi med menneskerettigheter? Oslo: Gyldendal. Kap. 2 og 8.

Tøssebro, J.(2005). Sosialt arbeid og sosiale problemer: i grenselandet mot sosiologisk teori. I S. Oltedal (red.), Kritisk sosialt arbeid. Å analysere i lys av teori og erfaringer. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.  *

Wollebæk, D & Seegaard  S.B. (2011)Sosial kapital- hva er det og hvor kommer det fra? I D.Wollebæk & S.B. Seegaard ( red.), Sosial kapital i Norge (s.11-23) Oslo: Cappelen Damm Akademisk.*

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Meld. St. 6 (2012-13). En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og Fellesskap. Kap.1,2,8,9. Oslo: Barne - og likestillingsdepartementet.http://www.regjeringen.no/pages/38098840/PDFS/STM201220130006000DDDPDFS.pdf

Selle, P. og Strømsnes, K. (red.) (2012). Organisasjonene og det offentlige: Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport nr. 6/2012. (114 s.). http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Samfunn_og_frivillighet/Rapporter/Har_vi_faatt_en_ny_frivillighetspolitikk_VR_2012_6.pdf    *

Supplerende

Oppslagsverk, lover og rundskriv:

FOR-2002-12-12-1594 - Forskrift om tvang i barneverninstitusjon.  http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-15-1103

IS- 1298/2013 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?  http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien-revidert-utgave/Publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien.pdf

IS– 10/2004 – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt mv overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-sosiale-tjenester-kapittel-4a/Publikasjoner/lov-om-sosiale-tjenester-kapittel-4a.pdf

IS-2076 /2012 Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten (2014). Veileder, Helsedirektoratet. (del 1-7).

IS-1948 /2012 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Sammensatte tjenester – samtidig behandling (2012). Helsedirektoratet. (del 1-8).http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser.pdf

 Meld.St.nr. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-29-20122013.html?id=723252 *

Meld. St. nr. 39 (2006–2007) Frivillighet for alle. Oslo: Kultur og kirkedepartementet.*

Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk https://www.regjeringen.no/contentassets/6676aece374348ee805e9fc5f60b6158/no/pdfs/stm201520160030000dddpdfs.pdf

Q-24/2005 - Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten.http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/243383-q-24_rundskriv_taushetsplikt.pdf

Q- 1036/2002 Retningslinjer om saksbehandling o barneverntjenesten https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-om-saksbehandling-i-barne/id279197/

Rutinehåndbok for kommunens arbeid med fosterhjem Barne- og likestilingsdepartementet 2006.http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284440-q-1102_rutinehandbok.pdf

Q-1104/2006 Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten - en veileder, Barne-og likestillingsdepartementet http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284442-q-1104.pdf

Q-0982/2016 Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven §4-4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-om-hjelpetiltak-jf.-barnevernloven--4-4/id2482116/

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L