Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: SOA2008/2

Semester: Vår
Antall studenter: 210
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Marit Godeseth

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Rønning, Rolf, Marcus Knutagård, Cecilia Heule & Hans Swärd (2013). Innovationer i välfärden. Möjligheter och begränsningar. Stockholm: Liber. Kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 9, til sammen = 120 sider

Willumsen, E., Ødegård A. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag. Oslo: Universitetsforlaget. 2. utgave: Kapittel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 16 = 149  sider  

Sum = 269 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andersen, O.J., Gårseth-Nesbakk, L. & Bondas, T. (2015). Innovasjoner i offentlig tjenesteyting – begrepsavklaring, vilkår og forskningsmuligheter. I Andersen, O.J., Gårseth-Nesbakk, L. & Bondas, T. (red.) Innovasjoner i offentlig tjenesteyting. Vågal reise med behov for allierte. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 (s. 19 – 36= 17 sider)

Bjørke, G. et al. (2012). Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Sluttrapport frå CAB-prosjektet. Småskrift 2012 nr. 3. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus = 20 sider

Jacobsen, Dag Ingvar (2004): Hvorfor er samarbeid så vanskelig? I Repstad, Pål (red.) Dugnadsånd og forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis.Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave, 2. opplag 2012. Side 75 – 114= 40 sider

Jamissen, G. og Dahlsveen, H. (2012) Fra Hollywood til Homer. I Haug, K.H., Jamissen, G. og Ohlmann, C. (red.): Digitalt fortalte historier. Refleksjon for læring. Oslo: Cappelen Damm. Kap 3, s. 45-60 = 15 sider

Johannesen, C.U., Mikkelsen, E. (2015). Relasjonsbygging i barnehagen.  Kapittel 1: side 36 – 40. Kapittel 8: side 136-143. Kapittel 9: side 144- 153= 23 sider

Fangen, Katrine (2011): Deltakende observasjon. Kapittel 2 i Fangen Katrine og Sellerberg, Ann- Mari (red.) Mange ulike metoder. Oslo: Gyldendal Akademisk. Side 38 – 55 = 17 sider

Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend (2010): Å utføre et intervju. Kapittel 7 i Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2. utgave. Side 137 – 153 = 17 sider

Rienecker L., Jørgensen P.S. (2013): Problemformulering – fra tema og fokus til spørsmål. Kapittel 4 i Den gode oppgaven – håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Bergen: Fagbokforlaget 2. utgave. Side 85 – 111 = 27 sider

Rienecker L., Jørgensen P.S. (2013): Oppgavens argumentasjon. Kapittel 11 i Den gode oppgaven – håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Bergen: Fagbokforlaget 2. utgave. Side 241 – 257 = 17 sider

Wegener, Charlotte (2015) Et innovationsbegreb på den offentlige sektors præmisser. I Andersen, O.J., Gårseth-Nesbakk, L. & Bondas, T. (red.) Innovasjoner i offentlig tjenesteyting. Vågal reise med behov for allierte. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3 (s. 64 – 83 = 19 sider)

Aadland, Einar (2011). Kampen om mennesket. Kapittel 4 i Og er ser på deg … Vitenskapsteori i helse og sosialfag.Oslo: Universitetsforlaget. 3. utgave side 97- 117 = 20 sider

Sum = 264

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Altmann Liv og Hasvold Tove (2016). Brukerinvolvering i sosialfaglig utdanning. Hva kan «gap- mending» pedagogikk bidra til?  Fontene Forskning 2/2016side 77 – 88 = 11 sider

Cooper Helen, Robert Geyer (2008). Using ‘complexity’ for improving educational research in health care. Social Science &Medicine 67(2008) side 177 – 182= 6 sider

Meld. St. 13 (2011 – 2012) Utdanning for velferd – samspill i praksis. Oslo:Kunnskapsdepartementet.  Del 1 «Utfordringen» kapittel 2, 3, 4. Del 2 «Samspillet» kapittel 5, 6. Del 3 «Konsekvenser» og delkapittel 9.1. i «Høyere utdanning» (side 15 til 49 og side 67 – 72 = 39 sider). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/

NOU 2016: 16: Ny barnevernslov – sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Kapittel 4: Lovstruktur, språklig og teknisk forenkling (side 37 – 43).  Kapittel 8: Særlig om samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern (side 97 –105). Sum = 15 sider.

Aamodt, Ingrid (2006). Den nødvendige uroa – en kritikk av brukerbegrepets uutholdelige letthet. Nordisk Sosialt Arbeid, 04/2006 side 317 – 329= 17 sider

Sum = 56  sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L