Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Emnekode: SPE2003/2

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Evelyn Ovesen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Befring, E. og Tangen, T. (red.) (2012). Spesialpedagogikk (5.utgave). Oslo: Cappelen Akademisk forlag. ISBN 978-82-02-35226-4. Innledningskapittel (s. 17-22), kap. 1, 4, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19.  (148 s.):

  • Tangen, R.: Tilnærmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk - en introduksjon.
  • Befring, E.: Spesialpedagogikk: Historisk framvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver.
  • Reindal, S. M.: Spesialpedagogikk: etiske problemstillinger og teorier
  • Befring, E.: Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv.
  • Dalen, M. og Tangen, R.: Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov.
  • Nilsen, S.: Spesialundervisningens tiltakskjede.
  • Rygvold, A. L.: Språkvansker hos barn.
  • Lyster, S. A. H. og Frost, J.: Lese- og skrivevansker på språklig grunnlag. Forebygging av vansker, og tiltak for elever med spesielle behov.
  • Nortvedt, G. A. og Vogt, G. O.: Når matematikk blir vanskelig - matematikkvansker i elev- og undervisningsperspektiv.
  • Gomnse, U. T. og Rognhaug, B.: Utviklingshemming - mangfold og lærehemming.

Lunde, O. (2010). Hvorfor tall går i ball: Matematikkvansker i et spesialpedagogisk fokus. Bryne: Info Vest Forlag. ISBN 978-82-90910-37-7. Kap. 4 og 9.  (45 s.). 

Overland, T. (2007). Skolen og de utfordrende elevene – om forebygging og reduksjon av problematferd. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0343-7. Kap. 1-10. (276 s.).

Hausstätter R. S (2012). Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget (200 s.)

Dalen, M. (2013). Spesialundervisning - til elevens beste? : "Det kommer så an på" : rettigheter, kompetanse, kvalitet ISBN 978-82-054-47066  Kap 1, 3,4 og 5

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Haugen, R. og Lie, B. (2014). Migrasjonsrelaterte vansker. I Nilsen, V. D. (red.): Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-40626-4 (20 s.).

Lie, B. (2014). Språkvansker hos førskolebarn. I Nilsen, V. D. (red.), Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Cappelen Damm AS.ISBN 978-82-02-40626-4 (16 s.).

Bru, E. (2011). Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever. I U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg & E. Roland (Eds.), Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. (20 s.)*

Hundeide, K. (2008). Det intersubjektive rommet og konstruksjon av svikt og tapere. I Bele, I., V. (red.): Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Cappelen Akademisk forlag (21 s.).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Bachmann, K., Haug, P. & Nordahl, T. (2016). Kvalitet i opplæringen for elever med utviklingshemming. (Notat 2/2016). Høgskulen i Volda og Møreforskning Volda (44 s.) http://www.hivolda.no/neted/services/file/?hash=c5b183cc2c768eba8f9c9aa11f06f438

Haug, P. (2015). Spesialundervisning og ordinær opplæring. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 1, dec. 2015. ISSN 2387-5739 (10 s.)

Haug, P. (2014). Kompetanse for spesialundervisning. I: Bedre skole. 3/2014. (s. 81 - 83). https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_3_2014/BS-0314-WEB_Haug.pdf 

Knudsmoen, H., Forfang, H. og Nordahl, T. (2015). Med rom for alle. Kvalitetssikring av spesialundervisning i LillehammerskolenSpesialpedagogikk. 03/15 (10 s.).

Utdanningsdirektoratet (2014): Veilederen spesialpedagogisk hjelp (21 s.)

Utdanningsdirektoratet (2014): Veilederen Spesialundervisning (53 s.)

Utdanningsdirektoratet (2014): Veilederen Spesialundervisning for voksne (33 s.)

Utdanningsdirektoratet (2014): Veileder: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning (6 s.).

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, 1.01.12 (5 s.) 

Supplerende

Kunnskapsdepartementet (2006-2007). St.meld. nr. 16 (2006-2007). … og ingen sto igjen — Tidlig innsats for livslang læring

Kunnskapsdepartementet (2010-2011). Meld. St. nr. 18. Læring og fellesskap.

Kunnskapsdepartementet 11. mars, 2016. Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L