Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: SPE2005/2

Semester: Vår
Antall studenter: 75
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Rune Hausstatter

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium: Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. (sider: 15-54, 103-138)

Hausstätter, R. S. (2007). Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer: mellom ideologi og virkelighet. Bergen: Fagbokforlaget.

Hausstätter, R. S. & Reindal S. M. (2016). Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Oslo: Cappelen Damm. 

Rix J. (2015). Must Inclusion be Special? Rethinking educational support within a community of provision. London: Routledge

Skoglund, R. I. & og Åmot, I. (Red.) (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Skjervheim, H. (1996). Det instrumentalistiske mistaket. I: Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Aschehoug. (s. 241-250)

Skjervheim, H. (1996). Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi. I: Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Aschehoug. (s. 214-229)

Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar. I: Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Aschehoug. (s. 71-87)

Osler, A. (2016). Human Rights and Schooling: An Ethical Framework for Teaching for Social Justice: Teachers College Press. (pp.32-60)

Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2014). Comparative education research: Approaches and methods (Vol. 19): Springer. pp.1-16 (Introduction)

 Graham, L. J., & Jahnukainen, M. (2011). Wherefore art thou, inclusion? Analysing the development of inclusive education in New South Wales, Alberta and Finland. Journal of Education Policy, 26(2), 263-288.

 Sharma, U., Forlin, C., Loreman, T., & Earle, C. (2006). Pre-Service Teachers' Attitudes, Concerns and Sentiments about Inclusive Education: An International Comparison of Novice Pre-Service Teachers. International journal of special education, 21(2), 80-93.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Froestad, J. (1999). Normalisering som disiplinering. I: S. Meyer og T. Sirnes, red. Normalitet og identitetsmakt i Norge. Oslo: Gyldendal. (s. 76–98)

Hausstätter, R. S. (2014). In support of unfinished inclusion. Scandinavian Journal of Educational Research, 58(4) 424-434

Hausstätter, R. S. & H. Thuen (2014). Special education in Norway today. I A.F. Rotary, J, P, Bakken, S. Bukhardt, F. E. Obakior, U, Sharma (Red.), Special education international perspectives: Practices across the globe. Advances in special education. (s.181-207). Bingley: Emerald.

Simonsen, E.“Folkeskolens ytterste forpost” - en annen historie om den norske folkeskolen 1945-1970. http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-2012-eva-simonsen.pdf

Vygotsky L. (1929/1993): The fundamental problems of Defectology: https://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/1929/defectology/

Starkey, H. (2012). Human Rights, Cosmopolitanism and Utopias: Implications for Citizenship Education. Cambridge Journal of Education (1), 21-35.

Universal Declaration of Human Rights

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L