Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Språk, lesing og skriving

Emnekode: SPE3007/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 30
Kull:  2015, 2016
Emne ansvarlig: Synnøve Mykelstad

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bele, Irene (2008). Språkvansker – teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Oslo: Cappelen Akademiske forlag (235 sider)

Bråten, Stein (2007). Dialogens speil i barnets og språkets utvikling. Del I og del II (s 15-209) Oslo: Abstrakt forlag (194 sider)

Dewey, John (2005). Erfaring og Opdragelse. København: Christian Ejlers` Forlag (96 sider)

Hagtvedt, Bente (2004). Språkstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Kap 1 – 10 (s 11 – 378) Oslo: Cappelen Akademiske forlag (367 sider)

Frost, J. (1999). Lesepraksis – på teoretisk grunnlag. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-456-0719-2 (224 sider)

Tønnesen, F. E. Bru, E. & Hervang, E. (red) (2008). Lesevansker og livsvansker. Stavanger: Hertervig Akademisk, Stiftelsen psykiatrisk opplysning. ISBN: 978-82-8217-000-0, h. (211 sider)

Vygotskij, Lev S. (2001). Tenkning og tale. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 82-417-1198-0 (270 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium I (høst 2016):

Espenakk, U (2011): “Språkvansker hos barn”, I: Espenakk, Frost, Klepastad Færevaag, Horn, Løge, Solheim og Wagner: TRAS. Observasjon av språk og daglig samspill (s 33 – 37), Info Vest forlag. ISBN 978-82-7649-072-5 (4 sider)

Espenakk U., E. Ottem, M. Mørk (2012). Begreps- og ordforrådsarbeid i førskolealder - en strukturert tilnærming. Psykologi i kommunen nr. 2, 2012.(20 sider)

Espenakk U., M. Mørk,  E. Ottem (2012): Kan strukturert ordforrådsarbeid i førskolealder gi varige, positive resultater? Psykologi i kommunen, nr. 5, 2012. (8 sider)

Feuerstein, Reuven (1979). Liberating Human Poential: The Growing Anti-Test Movement, (kap.1) I: The Dynamic Assesment of Retarded Performers. Baltimore: University Park Press (56 sider)

Graff, Harvey J (2011). Literacy, Myths, Legacies & Lessons. New studies on Literacy (Kap 3). New Jersey: Transaction Publishers (13 sider)

Hagtvedt B, Frost J, Refsahl V (2014): Når lesingen blir vanskelig: leseutvikling og de følelsene som følger med” I: Den intensive leseopplæringen. Dialog og mestring når lesingen har låst seg (kap 3). Cappelen Damm AS, Oslo (50 sider)

Kristoffersen, Kristian E og Simonsen Hanne G (2011): “Tidlig språkutvikling hos norske barn”, I: Espenakk U, Horn E og Færevaag M (red) TRAS.Observasjon av språk i daglig samspill, Nasjonalt senter for leseforskning UIS, Stavanger (5 sider)

Lillestølen, Robert (1996). Hukommelsens betydning ved spesifikke lærevansker. I: Astri Heen Wold (red) Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag (32 sider)

 Lunde, Olav (2003). Språket som fundament for matematikkmestring.  Spesialpedagogikk nr.01/2003, s 38 – 43(6 sider)

Ong, Walter (1990): «Talspråklighetens psykodynamik» I Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet (Kap 3). Gøteborg: Bokförlaget Anthropos (50 sider)

Østerud, S (2004). Kunnskap – kompetanse – «literacy», I: Utdanning for informasjonssamfunnet. Den tredje vei (s 161 – 193).Universitetsforlaget, Oslo (32 sider)

Rieber, Robert W & Carton, Aaron S.(1987): The Collected Works of L.S. Vygotsky (Jerome Bruner: Prologue to the English Edition (17 sider) Norris Minick: The development of Vygotsky`s thought: An Introduction (18 sider)). New York: Plenum Press

 

Kompendium II (vår 2017):

Armstrong, Thomas (2005). Mange intelligenser i lesing og skriving. ( Kap 1) Oslo: Abstrakt forlag (16 sider)

Høien, T. og Lundberg (2000). Dysleksi- fra teori til praksis. (kap.7). Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-28056-8, h., 978-82-05-28056-4, h. (48 sider)

Klinkenberg, Jan (2005). Å bedre barns leseflyt: 27 varianter av barns leseflyt. (Del I). Oslo: Aschehoug (24 sider)

Lie, Branca (2007): Minoritetsspråklige ungdommer med norskspråkrelaterte vansker. I:  Møller J. og Sundli L. (red): Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt (Kap 4) Høyskoleforlaget, Kristiansand (22 sider)

Monsrud, M. (2013). Svake andrespråksferdigheter eller spesialpedagogiske behov?  Kap 6 I: Bjerkan, Monsrud, Thurmann-Moe: Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer, s103-128(25 sider)

Myklestad, S (2013): «Zaum, fremtidsdisiplin og pedagogikk – galskap satt i system?» I: Jenny Steinnes og Stephen Dobson (red): Pedagogikk under livets tre (s 161 – 176) Akademika forlag, Oslo/ Trondheim (15 sider)

Samuels, J. (2002): “Reading Fluency: Its Development and Assessment.”I: (kap 8) What Research Has to Say About Reading Instruction. (18 sider)

Spear-Swerling, Luise & Sternberg, Robert J. (1994). The Road Not Taken: An Integrative Theoretical Modell of Reading Disability. Journal of Learning Disabilities, vol.7, nr 2/1994 (14 sider) (Legges ut i Fronter).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Kompendium I (høst 2016):

Gathercole, S., T. P. Alloway, C. Willis & Anne-Marie Adams (2006). Working memory in children with reading disabilities. Journal of Experimental Child Psychology. 93 2006. (17 sider)

Ottem, Ernst (2009). 20 spørsmål om språkferdigheter–En analyse av sammenhengen mellom observasjonsdata og testdata. Skolepsykologi, 1/44 (17 sider)

Ottem, E., Thorseng, L.A., Duna, K.E:, Green, T.(2002). Språkvansker og psykisk helse. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk nr. 2-3/2002 (10 sider)

Suggate, Sebastian P., Schaughency Elisabeth A., Reese, Elaine (2012). Children learning to read later catch up to children reading earlier. Early Childhood Research Quartery.  (16 sider)

Sønnesyn, G (2005). Å overvinne barrierer i arbeidet med å lære matematikk – eller å førebyggje ved grunnleggjande begrepslæring. Spesialpedagogikk nr 10/ 2005, s 16-26(11 sider)

Kompendium II (vår 2017):

Bishop, V.M & Snowling, M.J (2004). Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or Different? Psychological Bulletin. Vol. 130.No 6, 858-886. (29 sider)

Bråten, Ivar (2007). Leseforståelse – om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon. Viden om læsning. Nr 2. oktober 2007 (9 sider)

Landmark, E og Finne, T (2007). IKT – et tiltak for de med språk,- lese- og skrivevansker. Skolepsykologi, 6 (10 sider)

Melby-Lervåg, M. (2010). Kognitive markører for dysleksi og spesifikke språkvansker. Skolepsykologi, 6/2010(19 sider)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L