Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid

Emnekode: SPE3008/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 25
Kull:  2016, 2017
Emne ansvarlig: Jenny Steinnes

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Eide, Solveig Botnen m.fl. (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk (166s) 4. samling

Das, J.P & Naglieri J.A. (1997). Cognitive Assessment System –Interpretive Handbook. S. 2-127 (125 s)  (bok – kjøpes direkte frå Pedverket) 5. samling

Gamst Trøften, K. (2011). Profesjonelle barnesamtaler Å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget 6.samling

Harkestad, M. O, Mikkelsen, R. (2015). Sammen for elevers psykososiale miljø. Oslo: Cappelen Damm (211s) 2. samling

Holland, H. (2013). Varig atferdsendring hos barn. Oslo: Gyldendal (200 sider) 8. samling

Høilund, Peter og Juul S. (2005). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. København: Hans Reitzerls Forlag (160 sider) 4. samling

Gergen, K. J. & M. Gergen (2005). Social konstruktion – ind i samtalen. København: Dansk Psykologisk Forlag. (71 sider) 3. samling

Jansen, A. (2013). Narrative kraftfelt. Oslo: Universitetsforlaget Del 1 s 17 – 59 (42 sider) 1. samling

Karlson, B. og Oterholt, F. (red) (2010). Fenomener i faglig veiledning. Oslo: Universitetsforlaget (184 sider) 3. samling

Kapuscinski, R. (2008). The Other. London/New York: Verso, 9. samling

Killén, K. (2012). Profesjonell utvikling og faglig veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk (266 sider) 2. samling

Torsteinson, S., Brandzæg, I, Øiestad, G. (2013). Se barnet innenfra.Trondheim: Akademika (134s) 6. samling

Vogt, A. (2016). Rådgiving i skole og barnehage, Mange muligheter for hjelp til barn og unge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (250 sider) 8. Samling

White, M. (2006). Narrativ teori. København: Hans Reitzels Forlag 7. samling

Winslade J.M., Monk, G.D. (2008). Narrativ vejledning i skolen. London: Corwin Press INC (200s) 7. Samling

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andersen, Tom (1999): Et samarbeid – av noen kalt veiledning. I Rønnestad, M.H. og Reichelt, S. (red.), Psykoterapiveiledning. Oslo: Tano Aschehoug (s. 150 –62) (12s) 3. samling

Andersen, Tom (2002). Et samarbeid, av noen kalt psykoterapi. Utrykksfulle bånd og meningsfylte uttrykk. I  Rønnestad, M.H. og von der Lippe,A. (red.), Det kliniske intervju. Oslo: Gyldendal.(17 sider) 3. samling

Anderson, H. og Goolishian, H.A. (1992). Mänskliga system som språkliga system. Handledning som ömsesidig samtal. I Från påverkan till medverkan. Stockholm: Mareld (s. 53- 92 og 119-134 = 54 s.) 4. samling

Kragh, E. (2012). Sproget på arbejde – om narrativ vejledning. I Ritchie, T.(red), Narrativ teori i pædagogers praksis. København: Billesø & Baltzer (22s) 7. samling

Schibbye, A.-L. L. (1996). Anerkjennelse. En terapeutisk intervensjon? Tidsskrift for Norsk psykologforening.Vol. 33, s. 537-539. (8 s.) 4. samling

Schibbye, A.-L. L. (2001). Språk og endring. Om å bruke språket for å skape endringsøyeblikk i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening.Vol. 38. (s. 229-239). (11 s.) 4. samling

Steinnes, J. (2016). Spesialpedagogen – mellom myter og mennesker i Hausstätter, R.S. & Reindal, S.M. (red) Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte, Oslo: Cappelen Damm Akademisk (11s) 1. samling

Sønnesyn, G. (2012). Kartlegging som reiskap i ein inkluderande skule. Spesialpedagogikk 3/2012   15 sider. 5. samling

Wifstad, Å. (1994). Møtet med den andre. Om ekspertkunnskapens grenser. Tidsskrift for Den norske legeforening, nr 30, 1094;114:3678-80 (3 s.)1. samling

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Andersen, Torbjørn (2008) Vegskifte, Det kvalitative forskningintervju som ideal for den profesjonelle samtalen? Nordisk sosialt arbeid, nr 1 vol 28 side 15 – 27 (12 s.) 10. samling

Bagge, R.F. (2007). Refleksjoner omkring begrepet “ikke-vitende posisjon. Fokus på familien, Nr 02, 2007 (14s) 6. samling

Besley, T. (2001). Foucaultian Influences in Narrative Therapy: an Approach for Schools. Journal of Educational Enquiry, Vol. 2, No.2, 2001 (16 s,) 7. samling

Holmgren, A.K. (2006). Om narrativ terapi med unge – og hvordan man kommer videre, når svaret er “det ved jeg ikke”. I Fokus på familien 03/2006 (18s.) 6. samling

Ottosen, G. (2007). Hva slags veileder ønsker jeg å være eller bli? – Veiledning inspirert av narrativ teori og praksis. I Fokus på familien Nr. 01, 2007 (20s.) 4. samling

Steinnes, J.(2007) Et poststrukturalistisk blikk på spesialpedagogikkens etiske og vitenskapsteoretiske utfordringer. Spesialpedagogikk Forskningsutgave, Nr.02 s 44-50 (6s.) 7. samling

Stortingsmelding 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, kapittel 5, 2. samling

Vik, S. (2014). Barns deltakelse og tidlig innsats: et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning vol 8. Nr 2, P 1 -13.  7. samling

Supplerende

Andersen, Tom (2005). Reflekterende processer: Samtaler og samtaler om samtalerne (3. udg.). København: Dansk psykologisk forlag.

Berg, Eli (2005). Det skapende mellomrommet - i møtet mellom pasient og lege. Oslo: Gyldendal Akademisk

Davis, H. (1995). Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn. Oslo: Ad notam Gyldendal

Eide, Solveig (m.fl.) (2011). Fordi vi er mennesker – en bok om samarbeidets etikk. Oslo: Universitetsforlaget.(154 sider)

Egan, G (2002). The skilled helper. Pacific Grove California: Brooks/Cole Publishing Company

Fog, Jette (2004). Med samtalen som udgangspunkt : det kvalitative forskningsinterview (2. rev. udg.). København: Akademisk forlag

Goodson, Ivor F. (2000). Livshistorier - kilde til forståelse av utdanning. Bergen: Fagbokforlaget

Holmgren, A.,Nevers, M. (red.) ( 2012). Narrativ praksis i skolen. København: Hans Reitzels Forlag

Ivey, A.E., D’Andrea, M., Ivey, M.B., (2012). Theories of Counseling and Psychotherapy. Los Angeles: Sage

Johannessen, E., Kokkersvold og Vedeler, L. (2010). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Lundby, G. (2013). Historier og terapi, Om narrativer, konstruksjonisme og nyskriving av historier. Oslo: Tano Aschehoug Del 1 s 27 – 100 (73 s.)

Martinsen, Kari (2005). Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe

Røkenes,O H og Hanssen P-H: (2002). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget.

Schibbye, A.-L. L. (2002). En dialektisk relasjonsforståelse i psykoterapi med par og familie. Oslo: Universitetsforlaget

Lauvås, P og Handal, G: (2000). Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen

Ulvestad, Asbjørn, K. (2012). Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Akademiske

White, M. (2006). Narrativ praksis. København: Hans Reitzels Forlag 6. samling

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L