Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Fagpraksis i spesialpedagogikk

Emnekode: SPE3009/1

Semester: Høst
Antall studenter: 10-15
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Evelyn Ovesen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Roald, K. (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1345-0

Selvvalgt pensum som er særlig relevant for din praksis, ca. 100 s.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Fasting, R. B. Med rett til læring: Systemarbeid som praksis. Spesialpedagogikk, 79(3), 10-17. (8 s.)

Haug, P. (2015). Spesialundervisning og ordinær opplæring. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 1. (10 s.). 

Haug, P. (2014). Kompetanse for spesialundervisning. Bedre skole, (3), 81-83. (3 s.).

Hustad, B. C., Strøm, T., Strømsvik, L. C. (2013). Kompetanse i PP-tjenesten - til de nye forventningene? Kartlegging av kompetansen i PP-tjenesten (NF-rapport 2/2013). Bodø: Nordlandsforskning. ISBN 978-82-7321-640-3 (34 s.)

Knudsmoen, H., Forfang, H. og Nordahl, T. (2015). Med rom for alle. Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen. Spesialpedagogikk, 80(3), 5-15. (10 s.).

Kunnskapsdepartementet (2010-2011). Meld. St. nr. 18. Læring og fellesskap. Kap. 1-6 (124 s.). https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-18-20102011/id639487/

Supplerende

Djupedalutvalget. NOU:2015. Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Hustad, B. C., Strøm, T. og Strømsvik, C. L. (2013).

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L