Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: SVF3001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Kull:  2014, 2015
Emne ansvarlig: Ole Petter Askheim

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

 • Askheim O-P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. 190 s.
 • Rønning, R. & Starrin, B. (Red.) (2009). Sosial kapital i et velferdsperspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap 1-5, 9. 90 s.
 • Hammer, T. & Hyggen, C. (Red.) (2013). Ung, voksen og utenfor. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 1,2,4,5,6,7,11. 132 s.
 • Kaya, M. & Fauske, H. (2014). Innvandrere på utsiden av samfunnet. Oslo: Abstrakt Forlag. Kap. 1, 3, 5. 98s.
 • Seim, S. & Harsløf, I. (Red.) (2008). Fattigdommens dynamikk : perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget, kap 1,2,4 -8, 10-12. 126 s.
 • Totalt  596 s.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

 • Alm Andreasen, T. (2009). Når politikken rettes mot arbeidslivet. I Tøssebro, J. (red.), Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo: Universitetsforlaget. 16s.
 • Aronsen, G. mfl. (2015). Sjukfrånvarons dimensioner – svensk-norska jämförelser och analyser. Kap. 4: Vad uppger långtidssjukskrivna som orsaker till sin sjukfrånvaro? Stockholm: Liber, s. 65-87 (22s).
 • Botnen Eide, S. (2016). Brukermedvirkning?. I R. Kroken og O.J. Madsen (red.), Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten.Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 26-41 (15s.).
 • Elstad, J.I. (2010). Klasseforskjeller i helse: Et spørsmål om arbeid? I Dahlgren J & J. Ljunggren (red.), Klassebilder. Oslo: Universitetsforlaget, 9 s.
 • Fritzell, J., O. Bäckman & V-M. Ritakallio (2012).  Income equality and poverty: do the Nordic countries still constitute a family of their own? I Kvist, J., J. Fritzell, B. Hvinden & O. Kangas (red.),  Changing social equality. The Nordic welfare model in the 21st century. Bristol: the Policy Press. 20 s.
 • Grue, L. (2004).  Medisinsk og sosial forståelse av funksjonshemning. I Funksjonshemmet er bare et ord, Abstrakt forlag. s. 101-131, 30 s.
 • Guy, M.E. & M.A. Newman (2010).  Emotional Labour in the Human Service Organization. I Y. Hasenfeld (red.), Human Services as Complex Organizations. Los Angles: Sage, s. 291-309, 18 s.
 • Halvorsen, K. (2000). Sosial eksklusjon som problem: en kritisk vurdering av begrepet sosial eksklusjon med spesiell referanse til dagens Norge. Tidsskrift for velferdsforskning nr. 3 (12 s)
 • Heggen, K. (2004). Risiko og forhandlinger. Kap. 7: "Marginalisering", 21 s.
 • Jârvinen, M. & N. Mik-Meyer (2003). At skabe en klient.  København: Hans Reitzels forlag, kap 1,  20 s.
 • Jàvo, C. (2010). Sammenheng mellom kultur og barneoppdragelse og adferdsproblemer. I Jàvo , C., Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer: transkulturell forståelse, veiledning og behandling. Oslo: Universitetsforlaget. 12 s.
 • Langeng P.I. & E. Stene (2010). Sosialt arbeid i nye omgivelser. Kap 9 i Hernes, T., I. Heum & P. Halvorsen  (red.), Arbeidsinkludering. Oslo: Gyldendal Akademisk, 27s.
 • Levin, C. (2013). Socialt arbete som moralisk praktik. I S. Linde og K. Svensson (red.), Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstituonellt perspektiv .Stockholm: Liber, s. 25-41 (16s.)
 • Mattsson, T. (2010).  Teoretiska grunder för et intersektionellt perspektiv. I Intersektionalitet i socialt arbete. 17-42. Malmö: Gleerups. 25 s.
 • Starrin, B. (2013). Stigma, skam och fattigdom. I Karlsson, L.B., Kuusela, K. og Rantakeisu (red.), Utsatthet, marginalisering och utanförskap. Lund: Studentlitteratur. 20s.
 • Skjefstad, Nina (2012) Brukermedvirkning sett i et enerkjennelsesteoretisk perspektiv. I Tronvoll og Jensen (red), Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget. 12 s.
 • Svedberg , L. (2009). Marginella positioner. Kritisk diskussion om begrepp, teori och empiri. Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället. 70s.
 • Totalt:  378 s.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Thrana, H.M. (2013): Kjærlighet: en kjernekompetanse i profesjonelt barnevernsarbeid?. Tidsskriftet Norges barnevern 90(1), 4-17. 13 s.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L