Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid

Emnekode: SVF3002/1

Semester: Vår
Antall studenter: 15
Kull:  2017
Emne ansvarlig: Liv Johanne Solheim

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Frøyland, K. & Spjelkavik Ø. (red.) (2014). Inkluderingskompetanse. Kap. 1-2 og kap. 7-16. Oslo: Gyldendal Akademisk. (213 s.)

Hansen, H.T., Lundberg, K.G. Lundberg og Syltevik L.J. (2013). Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-7. (193 s)

Stjernø, S. og Øverbye, E. (red.) (2012). Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-6 og 8,9,11 og 12. (150 s.)

Bay, Anne-Helen, Hagelund, A. & Hatland A. (red). (2015). For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger. Oslo: Cappelen Damm (kap. 1-7) (170 sider)

Til sammen: 726 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Brodtkorp, E. & M. Rugkåsa (2015). Utfordringer for sosialt arbeid i dag. I Ellingsen, I.T., I. Levin, B. Berg & L.C. Kleppe (red.): I Sosialt arbeid – en grunnbok (s. 299-313). Oslo: Universitetsforlaget (14 s.)

Fossestøl, B. (2016). Moralsk ansvar – den profesjonelles private dilemma? I Kroken, R. & O.J. Madsen (red.): Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten (s. 42-63). Oslo: Gyldendal Akademisk (21 s.)

Høiland G. & E. Willumsen (2015): Innovasjon for mer integrerte tjenester: samarbeid på tvers i arbeidsinkludering. I Willumsen, E. & A. Ødegård (red.): Sosial innovasjon - fra politikk til tjenesteutvikling (s. 213-232). Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.)

Rantakeisu, U. Arbetslösa unga möter en välfärdsinstitution – om emotioner och institutionell exclusion. I Karlsson, L.B., K. Kuusela, U. Rantakeisu (red): Utsatthet, marginalisering och utanförskap (s. 129-150). Lund: Studentlitteratur (21 s.)

Rønning, R. & L. Fuglsang (2015): Innovasjon i offentlig sektor – en nødvendig øvelse innen trange rammer? I Willumsen, E. & A. Ødegård (red.): Sosial innovasjon - fra politikk til tjenesteutvikling (s. 87-100). Bergen: Fagbokforlaget. (13 s.)

Solheim, L. (2009): Frå stønad til arbeid med hjelp som monnar? Kvalifiseringsarbeid i empowermentperspektiv.  Tidsskrift for velferdsforskning vol 12, nr. 1, s. 3-15. (12 s.)

Øverbye, E. (2013): Velferdsprofesjonene i aktiveringsstaten: en studie av ambivalente relasjoner. I Molander, A. og Smeby J. Ch. (red.): Profesjonsstudier II (s. 107-121). Oslo: universitetsforlaget. (14 s)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Alm, T. & Bergene, A. C. (2011). Forpliktelse, omsorg eller nytte – arbeidsgiveres inkluderingsansvar og forventninger til NAV.  Søkelys på arbeidslivet, nr. 4, (14 s.)

Andreassen, T.A. & K. Fossestøl (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk – samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV.  Tidsskrift for samfunnsforskning, nr.2. (28 s.)

Glemmestad, H. (2011). En viktig plass i Navet. Fontene, nr. 9. (7 s).

Grødum A.S. & J. Orupabo (2015). Gradering av sykmeldinger – hvilke problemer løser det?  Søkelys på arbeidslivet nr, 1-2 (19 s.)

Hagelund, A., E. Øverbye, A. Hatland & L.I. Terum (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattsideTidsskrift for velferdsforskning.nr. 1 (20 s.)

Solheim, L.J. (2011). The understanding of Norwegian women’s sickness absence: towards a holistic approach?  Nordic Journal of Social Research Vol.2. (16 s.)

Solheim L.J. (2015). Relational social capital: Norwegian women’s experiences of the process of being on sick leave and the path back to work. I Nordic Journal of Social Research, Vol. 6, 2015 (27 s).

Totalt  sider: 233 s

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L