Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: VEIL1003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 42
Kull:  2016, 2017
Emne ansvarlig: Eli Skjeseth

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Frøyland, K og Spjelkavik, Ø. (2014). Inkluderingskompetanse – ordinært arbeid som mål og middel. Hele boka minus kap 6           

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Amble, N. (2014) Å lære å lære – om læring i praksis. I Vabø og Vabo (red.) Velferdens organisering (kap. 3, s. 47-61). Oslo: Universitetsforlaget.                               

Alm Andreassen , T. og Aars, J. (2015).Vil det gå bedre framover? I Den store reformen – da NAV ble til. Oslo: Universitetsforlaget.  Kap 6, s. 126-144.             

Berge, T., & Falkum, E. (2013). Se mulighetene: arbeidsliv og psykisk helse. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 1, 4 og 20, s. 19-30, 63-75, 269-277.

Rismark. M.  og Stenøien, J.M. (2011). Polske sykepleiere i Norge. Liv og læring i et nytt samfunn. I L. Aarsand, E.Håland, C. Tønseth & S. Tøsse (red.), Voksne, læring og kompetanse (kap. 7, s. 145-158). Oslo: Gyldendal akademisk.

Rismark. M.  og Stenøien, J.M. (2011). Dialogen som redskap i læring, I L. Aarsand, E.Håland, C. Tønseth & S. Tøsse (red.), Voksne, læring og kompetanse (kap. 8, s. 159-171).

Brage, m. fl. (2013). Unge i kontakt med NAV – NAV’s betydning og rolle. I T. Hammer og C. Hyggen (red.), Ung, voksen og utenfor – mestring og marginalitet på vei til voksenliv (s. 196-225). Oslo: Gyldendal akademisk                                                                                                                                                  

Lai, L. (2014). Raske veier til medgjørlighet, I Makt og påvirkningskraft. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 9, s. 112-134.                                                     

Markussen, E (2016): Kap 2: Forskjell på folk! Og kap 7: De’ her e’kke nokka for mæ. I Rogstad, J., & Reegård, K. (red.). De Frafalne : om frafall i videregående opplæring- hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres? (s. 22-61, 154-172). Oslo: Gyldendal akademisk. 

Gjelstad, L. (2015). Skoleverkstedet som frigjørende handlingsrom. Yrkesfagelevers vilkår for faglig og sosial deltakelse i det post-industrielle Norge. Tidsskrift for velferdsforskning, nr. 1, s. 18-33

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Alm, T. og Fossestøl, K. (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk, samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV.  Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2, s. 174-202.

Alm, T., Bergene, A.C.(2011). Forpliktelse, omsorg eller nytte - arbeidsgiveres inkluderingsansvar og forventninger til NAV. Søkelys på arbeidslivet, nr 4, s. 317-334

Andreev, L og Sørbo, J. (2016). NAVs bedriftsundersøkelse 2016                                                                     

Bråthe, M. og Lien, L. (2015). Ringer i vannet – NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering, Fafo rapport 2015:23                                               

Høst, Håkon (2013). Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Søkelys på arbeidslivet, nr. 01-02, s.  54-70.                                                                    

Reegård, K.(2015). En selger in spe – orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag. Søkelys på arbeidslivet,nr. 4, s. 206.222.

Schafft, A. og Spjelkavik,, Ø (2014). Arbeidsgiverperspektiver på inkludering Hva er god inkluderingskompetanse? AFI rapport 2014:5   

Supplerende

Det blir lagt ut aktuelle (ferske) artikler som studentene kan velge fra følgende kilder:

  • NAV’s skriftserie. Arbeid og Velferd
  • AFI Arbeidsforskningsinstituttet
  • Fafo
  • Proba samfunnsanalyse
  • Sintef
  • NIFU
  • Søkelys på arbeidslivet
  • Tidsskrift for samfunnsforskning
  • Tidsskrift for velferdsforskning

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L