Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen (emne 1)

Emnekode: VPL1001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Kristin Gardli

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Emne1:Vernepleierfaget - yrket og yrkesrollen.

Delemne 1:Dannelse og utdanning. (30 studiepoeng).

Tema: Grupper- kommunikasjon og samarbeid.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1 tom. kap.10, 161 sider

Skau, G. M.(2011). Gode fagfolk vokser (4.utg.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 4, 16 sider

 

Tema:Etikk

Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk: til refleksjon og handling i sosialt arbeid. (3.utg.). Oslo: Gyldendal Forlag. 227 sider

 

Tema:Relasjonskompetanse

Røkenes, O.H., & Hansen, P.H. (2012). Bære eller briste : kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker (3.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Del 1 og del II, 150 sider

Skau, G. M. (2011). Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker(4.utg.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.  Kap 5. 25 sider

 

Tema:Fagets utvikling, ideologier, yrkesrolle og yrkesetikk

Ellingsen,K.E. (2014). Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6. 18 sider

Gjærum, B. & Ellertsen, B. (Red.). (2004). Hjerne og atferd : utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv -et skritt videre (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.  Kap.10. 25 sider     

Horndalen, B. (2001). Ideologi, fag og virkelighet. Vernepleierutdanningen gjennom 50 år. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 3, 4 og 5 (40 sider) og kapittel 8 og 9 (61 sider). 101 sider.

Nordlund, I., Thronsen, A., & Linde, S. (2015). Innføring i vernepleie: Kunnskapsbasert praksis: grunnleggende arbeidsmodell. Oslo: Universitetsforlaget

Solvang, P.K., & Slettebø, Å. (2012). Forståelse av rehabilitering. I P.K. Solvang & Å. Slettebø (Red.), Rehabilitering: individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester.(s.15-34). Oslo: Gyldendal akademisk. 19 sider

 

Tema: Pedagogikk og psykologi.

Gjærum, B., & Ellertsen, B. (Red.). (2004). Hjerne og atferd : utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv -et skritt videre. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 7, 8. 65 sider.

Grenness, C.E. (2004). Hva er psykologi? Oslo: Universitetsforlaget. 129 sider.

Isaksen,J., & Karlsen, A. (2013). Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 1 og kap.6. 21 sider

Tøssebro, J. (2010). Hva er funksjonshemming? Oslo: Universitetsforlaget. 132 sider.

Vedeler, L. (2007). Sosial mestring i barnegrupper. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1,2,3,4,5,6 og 9. 126 sider.

 

Tema: Deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter i et velferdsperspektiv

Baklien, B., & Carlsson, Y. (2000). Helse og kultur. Prosessevaluering av en nasjonal satsning på kultur og helsefremmende virkemidler. NIBR. Prosjektrapport 2000:11 http://www.nibr.no/filer/2000-11.pdf,  145 sider. Gratis å laste ned fra internett.

Brodtkorb, E. og Rugkåsa, M. (red.) (2010). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene (2. utgave). Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 og 10. 242 sider.

Kollstad, M. (2008). Klare seg selv? : faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Akademisk, 120 sider 

Solheim L.J., & Øvrelid, B. (2001). Samhandling i velferdsyrke. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1,2,4,5,6,7,8, og 9 163 s.

 Vitenskapelig metode:

Fekjær, Silje B.(2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 93 sider. NY

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, Kap 1, 3,4, 9 og 10 106 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Tema: Grupper- kommunikasjon og samarbeid.

Eide, T. &Eide, H.(2004).Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfagligarbeid. Oslo: Gyldendal  Norsk Forlag As. Kap. 1-Hva er god kommunikasjon?  16 sider

Granér, R.(1995). Personalgruppens psykologi. Oslo: Tano forlag. Kap. 2 og kap. 6, 25 sider

Tema:Etikk

Nordby, H. (2012). Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk, kapittel 8, 20 sider

Tema: Dannelse og profesjonell reise

Lindseth, A.(2009) Dannelsens plass i profesjonsutdanninger, i Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre, Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning, 6 sider, http://www.uib.no/filearchive/innstilling-dannelsesutvalget.pdf

 

Tema:Fagets utvikling, ideologier, yrkesrolle og yrkesetikk. 

FO (2009). Om vernepleieryrket. Seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO). 24 sider. Også tilgjengelig på web.

 FO. (u.å.) Kompetanseprofiler. Barnevernpedagogen. Sosionomen. Vernepleieren. Side 18 – 23 (6 sider). Også tilgjengelig på FO sine websider.

FO (2010). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. 16 sider. Også tilgjengelig på FO sine websider.

Lunde, E. V. (2009). Perspektiver på helse og habilitering. I Eknes, J. &Løkke, J. A. (red.),Utviklingshemming og habilitering: innspill til habiliteringsprosessen(s. 19-30). Oslo: Universitetsforlaget. 11 sider.

Tema: Pedagogikk og psykologi. 

Cullberg, J. (2000).Dynamisk psykiatri. Kap. 7: Psykologiske forsvarsholdninger og forsvarsmekanismer,104-110. Oslo: TANO A.S. 7 sider

Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Forforståelse og bakgrunnskunnskap & Forståelse og kontekst,148-153. Oslo: Universitetsforlaget. 6 sider

Gullestad S.E. (1992): Rita – et nummer i rekka. I: Å si ifra. Autonomibegrepet i psykoanalysen. Oslo: Universitetsforlaget. Side 107-117.

Haugsgjerd S. m.fl. (2009): Humanistisk psykologi. I: Perspektiver på psykisk helse. Oslo:Gyldendal. Side 239- 279.  

Holden, B. (2005). Autisme. Amandas møte med atferdsanalysen.Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 og 2. 24 sider

Holden, B. (2007). Hvordan kan vi snakke om atferdsanalyse til andre enn atferdsanalytikere? Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 34, s 201-218, 19 sider

Holden, B. (2002).Hva er atferdsanalytisk behandling? Diskriminanten, 29(4),3–16. 13 sider.

Imsen G. (2011): Sentrale temaer i pedagogikk (kapittel 2).I: Hva er pedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget. Side 31--58

Killingmo, B. (2003). Den lange veien. Mitt alternativ er den individuelle personlighetsbeskrivelsen,4-9. Impuls. Tidsskrift for psykologi. 6 sider

Killingmo, B. (2004). Uavsluttede dialoger,5-10. Impuls. Tidsskrift for psykologi. 5 sider.

 Løkke, J.A & Salthe , G. (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39. s. 17-32 36 sider. 

Moser, T. (2010). Motorikk, utvikling og læring – en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser, 126-149. I Sandseter, Hagen og Moser (red), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal Akademisk. 23 sider.

Nordtug, B.(2004). Psykologiske forståelsesperspektiver. I: P. Aasen, B. Nordtug, S. Ertesvåg, & B. Leirvik. Atferdsproblemer. Innføring i pedagogisk analyse, 72-87. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 16 sider

Romsland. G. I. (2011). Kognitiv svikt, 17-21. Oslo: Gyldendal Akademisk. 10 sider.

Smith,L.(2006). Bowlbys teori om barnets bånd og empiriske studier av tilknytning, I Gulbrandsen, L.M. (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Kap.5.Oslo: Universitetsforlaget. 32 sider.

Teigen K.H. (2011): Tilnærminger til forståelse av personlighet. I: Frode Svartdal (red.): Psykologi: en introduksjon. Oslo: Gyldendal. Side 167-179. 

Tidemand-Andersen, C. (2003). Å overvinne lærevansker. I C. Tidemand-Andersen og N.Skauge (red), Gratulerer – du har et barn med Downs syndrom i klassen,s. 17-28. Bergen: Skauge forlag. 11 sider.

Brukermedvirkning:

Askheim, Ole Petter (2014). Vernepleieren som aktør for en «empowerment»-orientert praksis. I K.E. Ellingsen (red.): Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget, s. 65-88.

Olsen, B.C.R. (2005). Om å vite best... sammen - brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. I Stamsø, M.A. (red.), Velferdsstaten i endring (2. utg.),  Kap. 5. Oslo: Gyldendal. 30 s.

Ørstavik, Sunniva (2002). Det tvetydige brukerperspektivet – en teoretisk analyse. I R. Norvoll (red.): Samfunn og psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 145-159.

 Fag/tema: Deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter i velferdsperspektiv

Säfvenbom, R. (red.) (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst – grunnbok i aktivitetsfag. Oslo:Universitetsforlaget. Kapittel: Fritid og menneskelig utvikling.s 27 – 42, 15 sider 

Askheim, O.P.(2009). Sosial kapital som grunnlag for politikk og tiltaksutvikling for utviklingshemmede I Rønning og Starrin: Sosial kapital i et velferdsperspektiv- om å forståog styrke utsatte gruppers sosiale forankring. Oslo: Gyldendal Akademisk. 11 sider

Bruun, F.J.(1995). Hero, beggar, or Sports Star: Negotiating the Identity of Disabled person in Nicaragua. I Ingstad, B.&Whyte, S.R.(ed), Disability and Culture. Berkeley: University of California Press, 13 sider

Carr, Liz.(2007). Funksjonshemmede og fritid.I Swain,J.,French,S., Barnes,C.& Thomas,C.(red), Funksjonshemmende barrierer - funksjonsfremmende samfunn. Kommuneforlaget. 8 sider

Eriksen, T.H. (1992). Et sosialantropologisk perspektiv på livskvalitet. Samtiden, 102(4), 52-60, 11 sider

Vasey, S.(2007). Funkjonshemmede -kultur-historien så langt.  I Swain,J.,French,S., Barnes,C.& Thomas,C.(red), Funksjonshemmende barrierer - funksjonsfremmendesamfunn. Kommuneforlaget, 7 sider

Whyte, S.R.( 1995). Disablility between Discourse an Experience.I Ingstad, B.&Whyte, S.R.(ed), Disability and Culture. Berkeley: University of California Press, 22 sider

Supplerende

Aakre,J & Stryken Scharning .H. (2010). Prosjekthåndboka for kreative team. Universitetsforlaget, Oslo, 247 sider. 10 bøker kjøpes inn til utlån til prosjektgruppene knyttet til: Deltakelse i kultur -og fritidsaktiviteter i et velferdsperspektiv

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L