Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen (emne 1)

Emnekode: VPL1001/1

Semester: Vår
Antall studenter: 80
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Kristin Gardli

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

DELEMNE 2

Tema: Juss

Eriksen, Håkon Glommen (2016). Selvbestemmelse, rettighet og tvang. En introduksjon i juss for studenter i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (10. utg.). Arbeidsnotat Høgskolen i Lillehammer

Kjønstad, A. & Syse, A.(2012).Velferdsrett 1(5. utg.). Oslo: Gyldendal Juridisk. S. 29 – 120. (91 sider)

I tillegg må hver student ha siste utgave av Lovsamling for helse og sosialfag.

Tema: Stat- og kommunalkunnskap og helse-sosialpolitikk.

Halvorsen, K., Stjernø, S., & Øverbye, E. (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk (6. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 12)

Hanssen, G.S., Helgesen, M. K., & Vabo, S. I. (2011). Politikk og demokrati – En innføring i stats- og kommunalkunnskap (3. utgave). Oslo: Gyldendal akademisk (hele boka)

Leonardsen, D. (2015). Forebyggingens historie – en fortelling om et bevegelig mål. Oslo: NOVUS Kapittel 1, 2, 3.1 og 3.4, 4.1 og 4.4, 5.1 og 5.4, 6, 7 og 8 (110 sider).

Tema: Sosiologi og sosialantropologi

Salole, L.(2013). Krysskulturelle barn og unge. Om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser.Oslo: Gyldendal Akademisk

(se også pensum Emne 1,Delemne1)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Tema: Stat- og kommunalkunnskap og helse-sosialpolitikk.

Bjørke, G. et al. (2012).Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Sluttrapport frå CAB-prosjektet. Småskrift 2012 nr. 3. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus (s. 15 – 20 og 61 – 72), 17 sider

Christie, N. (upublisert). Kanskje fremtiden ligger bak oss?

Hernes, Thorgeir (2010). NAV - hvorfor og hvordan. I Hernes, Heum og Haavordsen (red.) (2010). Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge (s. 56-81). Oslo: Gyldendal Akademisk

Leonardsen, Dag (2002). Forklaringen av sosiale fenomen som et fag-didaktisk problem. Arbeidsnotat nr. 134. Lillehammer: HiL

Rothstein, B.(2009). Svensk velferdsstatsforskning – en kritisk betraktning. I Nuland, Tranøy og J Christensen (red.), Hjernen er alene (s. 107 -127). Oslo: Universitetsforlaget

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Tema: Stat- og kommunalkunnskap og helse-sosialpolitikk.

Grønlie, T. (2004). Fra velferdskommune til velferdsstat. Historisk tidsskrift, nr. 4. s. 633 – 649. (16 sider)

Tema: Sosiologi og sosialantropologi

Fjeldbraaten, F.(2013). Ansatte som arbeider med personer med psykisk utviklingshemming: God ledelse og fagutvikling fremmer arbeidsevne. Fysioterapeuten 8/13(s. 16-21).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L