Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Helse, omsorgssideologi og miljøarbeid (emne 3)

Emnekode: VPL2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 75
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Marit Kollstad

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

 Anatomi/fysiologi, sykdomslære og hygiene 1011 sider

Gjærum, Bente Ellertsen Bjørn (2002). Hjerne og atferd. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 2,4,9, 12. 137 sider

Jacobsen, Dag, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Kristin Lund, and Kaare Solheim (2009). Sykdomslære: indremedisin, kirurgi og anestesi (2. utg.). Oslo: Gyldendal. Kap. 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14. 250 sider.

Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V, Haug, Egil m.fl, (2006). Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi. Oslo: Gyldendal akademisk. 544 sider

Stordalen, Jørn (2009). Den usynlige fare: Lærebok i hygiene (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4,5,6,7,8,9,13. 80 sider.

 

Eldre  465 sider

Kirkevold, Marit, Brodtkorb og Ranhoff, Anette Hylen. (2014). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. S. 20 – s 443. 424 sider.

Helse og omsorgsideologi 580 sider

Askheim, Ole Petter (2003). Fra normalisering til empowerment: ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal. 218 sider 

Goth, Ursula Småland (red.) (2014). Folkehelse i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 300 sider 

 

Helserett 126 sider  

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak (2012). Velferdsrett 1 (5. utgave). Oslo: Gyldendal Juridisk. S 167 – 212 (lov om kommunale helse- og omsorgstjenester), s 215 – 236 (spesialisthelsetjenester), s 494 – 525 (psykisk helsevern)

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak (2012). Velferdsrett 2 (4. utgave). Oslo: Gyldendal Juridisk. S 162 – 168 (taushetsplikt i helse- og omsorgssektoren), s 310 – 315 (helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen)

Legemiddellære/-regning 263 sider

Olsen, Inge. (2013). Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere (2. utg.). Oslo : Universitetsforlaget. 250sider

 

Re/habilitering, miljøarbeid og arbeidsmodellen  196 sider

Jørn Isaksen og Are Karlsen (2013). Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4 og 5. 25 sider 

Linde, Sølvi og Nordlund Inger (2006). Innføring i profesjonelt miljøarbeid (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap 4. 44 sider

Solvang og Slettebø (2012). Rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 5. 12 sider

Psykisk helse 128 sider

Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke (2010). Psykiatriboken. Sinn - kropp – samfunn. Oslo: Gyldendal. s. 27 – 48 og s. 290 - 397. 128 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Eldre  465 sider

Mathisen, Jorunn (1996). Kapittel 15. Sykepleie ved livets slutt. I: Kristoffersen, N.J. (red.), Generell sykepleie, bind 2 (s. 289-330). Oslo: Universitetsforlaget. Kompendium. 41 sider

Helse og omsorgsideologi 580 sider

Kristoffersen, Jahren, N (1996). Ulike syn og perspektiv på helse. I: Kristoffersen, N.J. (red.), Generell sykepleie Bind 1. Oslo: Universitetsforlaget. Kompendium Totalt: 62 sider

Re/habilitering, miljøarbeid og arbeidsmodellen  196 sider

Heggen, Kristin.(2002). Krenkende pleie og behandling. I:Sætersdal, K. og Heggen, B. (red.), I den beste hensikt? "ondskap" i behandlingssamfunnet. Oslo: Akribe. 24 sider

Salthe, G. (2006) Negativ frihet og evne til selvbestemmelse. I: J. Eknes og J. A. Løkke (red.), Utviklingshemming og habilitering: Innspill til habiliteringsprosessen (s. 152-161). Oslo: Universitetsforlaget. 9 sider.

Tuntland, H. (2011). En innføring i ADL: Teori og intervensjon. Kristiansand: Høgskoleforlaget. S. 175 – 242. 67 sider.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Helserett

Helsedirektoratet (2016): IS-8/2015 Rundskriv; Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer: Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.

Legemiddellære/-regning

Helsedirektoratet: IS-7/2015  Legemiddelhåndteringsforskriften. Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yterhelsehjelp

Re/habilitering, miljøarbeid og arbeidsmodellen

Løkke, J.A. og Salthe, G. (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid, fra normative og deskreptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39(1), s. 17 – 32. 15 sider

Supplerende

Felleskatalogen AS, Oslo. (Også tilgjengelig gratis på nett: www.felleskatalogen.no)

Helsedirektoratet (2015). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

Horne og Øyen (2008). Målrettet miljøarbeid. Anvendt atferdsanalyse. Del 3. Språk. Dagliglivets ferdigheter. Problemadferd (2. utg.). Oslo: GRD forlag. S. 61 – 90.

Norsk Førstehjelpsråd (2007). Førstehjelp. Oslo: Universitetsforlaget.

Norsk legemiddelhåndbok siste utgave for helspersonell. Internett adr: www.legemiddelhandboka.no

NOU 2001:22. Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

PPS – Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Cappelen Damm AS undervisning (Biblioteket HIL – databaser)

Sosial-og helsedepartementet (2001). Forskrift om rehabilitering og habilitering

Regjeringen. Stortingsmelding 21(1998-99) Ansvar og meistring. Mot ein heilskaplig rehabiliteringspolitikk.

SHB – Sykepleiehåndboka. Gyldendal. Internettilgang med personlig kode.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L