Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: VPL2003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 71
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Kjetil Viken

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Holden, B. (2013). Miljøbehandling. En atferdsanalytisk tilnærming. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 4, 5, 8, 11. 87 sider

Isaksen,J., & Karlsen, A. (2013). Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 2, 3, 7 74 sider

Kjønstad, A. & Syse, A. (2012). Velferdsrett I. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 5. utgave s 167-202, 205-212, 261-271, 282-310, 423-466, 542-550. 124 sider.

Kjønstad, A. & Syse, A. (2012). Velferdsrett II. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 4. utgave s. 202-211 og 297-303. 16 sider.

Solvang, P. og Slettebø, Å. (red.) (2012). Rehabilitering. Oslo Gyldendal Akademisk. Kap. 2,3,4,10,12,15,16,17 og 18. 108 sider

Rye, H. (2007). Barn med spesielle behov. Et relasjonsorientert perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 4, s. 68-111 og kap. 6, s. 135-198 105 sider

Schiefloe, P. M. (2015). Sosiale landskap og sosial kapital : nettverk og nettverksforskning (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 180 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Askland, Leif og Sataøen, Svein Ola (2013). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. Kap 3. Side 98- 164. 66 sider

Martinsen K & Hagen R. (2012). Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge:Introduksjon til kognitiv atferdsterapi. Gyldendal Norsk Forlag. Kap 1 s 15 – 43. 28 sider

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Holden, Børge. (2007). Aksept- og forpliktelsesterapi; en atferdsanalytisk psykoterapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2007, Vol. 44, nr. 9, pp.1118-1126, 8 sider

Supplerende

Bø, I. & Schiefloe, P. M. (2007). Sosiale landskap og sosial kapital: Innføring i nettverkstenkning. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1.

Askland, Leif & Sataøen, S.O. (2013). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1 og 2.

Isaksen, J., & Karlsen, A. (2013). Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 9.

Rye, H. (2007). Barn med spesielle behov. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-3, 5-7.

Helse- og omsorgsdepartementet (2011): Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Holden, B. (2005). Autisme – Amandas møte med atferdsanalysen. Gyldendal Akademisk, Oslo

Holden, B. & Finstad, J. (2012). Atferdsavtaler. Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd. Gyldendal Norsk Forlag Oslo.

Pryor, K. (2007). Ikke skyt hunden! (Don´t Shoot the Dog. ). Melhus: Canis - eller:
Pryor, K. (2001). Positiv forsterkning. Kunsten å trene og lære. Norsk Atferdsanalytisk Forening

Thommesen, H., Normann, T. og Sandvin, J.T. (2006). Individuell plan. Et sesam, sesam? Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 6 og 7

Statens helsetilsyn (1998) Veileder i habilitering av barn og unge.

Helsedirektoratet (2015). Prioriteringsveileder – habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet, St. prp. nr. 1. Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L