Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Organisasjonsendring

Emnekode: OLA2011/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Tor Helge Pedersen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jacobsen, D.I. (2012): Organisasjonsendringer og endringsledelse, Bergen: Fagbokforlaget. (314 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

  1. Alm Andreassen, T. & Fossestøl, K (2011). Innledning – Organisasjonsendring som velferdsreform, i Alm Andreassen, T. & Fossestøl, K (red.).NAV ved et veiskille: Organisasjonsendring som velferdsreform (s. 13-27). Oslo: Gyldendal akademisk.
  2. Birkinshaw, J. & Mol, M. (2006). How Management Innovation Happens,MIT Sloan Management Review,Vol. 47 No. 4, s. 81-88.
  3. Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2004). Forandring i ulike perspektiver, i:Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse (s. 398-425).Oslo: Gyldendal Akademisk.
  4. Kotter, J.P. (2012). Transforming Organizations: Why firms Fail, Kotter, J.P. (2012).Leading Change (s. 3-16).Boston: Harvard Business School Press.
  5. Schumpeter, J.A. (1934). The fundamental phenomenon of economic development, i Schumpeter, J.A. (1934).The theory of Economic Development (s. 57-94). New Brunswick & London: Transaction Publishers.
  6. Schumpeter, J.A. (1942). The process of creative destruction, i Schumpeter, J.A. (1942/1976).Capitalism, socialism and Democracy (s. 81-86). London: George Allen & Unwin Ltd.
  7. Stensaker, I.G. (2009). Hvordan få to tidligere konkurrenter til å samarbeide?Praktisk Økonomi & Finans,Vol. 25 No. 3, (s. 61-71).
  8. Stigen, I.M. (2005). Innledning. i Opedal, S., & Stigen, I.M. (red).Helse-Norge i støpeskjeen: Søkelys på sykehusreformen (s. 15-26). Bergen: Fagbokforlaget.
  9. Yukl, G. (2002/2005). Å lede organisasjonsendringer. i Martinsen, Ø.(red.) (2005). Perspektiver på ledelse (s. 117-156). Oslo: Gyldendal Akademisk.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L