Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > For medarbeidere > EU-finansiering for forskere > Hvordan er Horisont 2020 bygget opp?

Hvordan er Horisont 2020 bygget opp?

Horisont 2020 innbefatter mange ulike finansieringsordninger og mekanismer, og er strukturert i de tre pilarene

  1. Excellent Science
  2. Industrial Leadership
  3. Societal Challenges

Excellent Science skal styrke og utvide Europas mest fremragende forskning og styrke dens konkurransedyktighet globalt. Excellent Science er åpne utlysninger for grunnforskning (og kan således sammenlignes med FRIPRO i NFR). 

Grunnforskningen er samlet i denne pilaren som består av instrumentene:

Industrial Leadership er først og fremst rettet mot Small and Medium sized Enterprises (SME'er) og skal støtte opp om teknologi og innovasjon som kan styrke europeisk industri og næringsliv og gjøre Europa til et mer attraktivt sted å drive industri:

Societal Challenges reflekterer de politiske føringer i EUs Europe 2020-strategi og skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer i Europa og resten av verden. Disse er tematisk inndelt i

Av de 7 områdene over er det de tre siste som har den klareste samfunnsvitenskaplige/humanistiske orienteringen. Et annet alternative er å tenke det samfunnsvitenskaplige/humanistiske bidraget som en del av et større prosjekt. Les mer på Kommisjonens nettside om Horisont 2020.

           
           

Informasjonen på denne siden om Horizon 2020 er hentet fra UiOs, NFRs og EUs nettsider om finansiering av forskning under det 8. rammeprogrammet (2014-2020).

Sist oppdatert: Gunnar Furseth Klinge 14.01.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L