Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > Helserett

Helserett


Helserett
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210930
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Bente Ohnstad

Helserett er videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen helsetjenestens ulike arenaer. Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv.

Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om de rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten. Studentene skal tilegne seg kunnskap om den juridiske metoden på helserettens område som basis for å forstå reglenes innhold. Studiet tar sikte på å formidle kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktører innen helsetjenestens ulike arenaer. Det består av i alt 3 emner:

  • emne 1: Forvaltning og metode (10 studiepoeng)
  • emne 2: Helsepersonellrett (10 studiepoeng)
  • emne 3: Pasienters rettsstilling (10 studiepoeng )

Emnene kan tas samlet eller hver for seg.

Studiet er lagt opp som et kombinert studium med tre undervisningssamlinger - en undervisningssamling for hvert av emnene - på Høgskolen i Lillehammer, videoforelesninger og veiledning.

Opptakskrav
3-årig helse- eller sosialfag utdanning på høgskolenivå eller vurdering på grunnlag av realkompetanse.


Helserett er videreutdanningstilbud som er rettet mot personell som arbeider innen helsetjenestens ulike arenaer. Studiet legger til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv.

Studiet tar sikte på å gi grunnleggende kunnskap om de rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten. Studentene skal tilegne seg kunnskap om den juridiske metoden på helserettens område som basis for å forstå reglenes innhold. Studiet tar sikte på å formidle kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktører innen helsetjenestens ulike arenaer.


Helserett - Obligatoriske moduler

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
Helserett01 Forvaltning og metode (helserett) 10 O 10  
Helserett02 Helsepersonellrett 10 O 10  
Helserett03 Pasienters rettsstilling 10 O   10
Sum: 20 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
Deltid - 2 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2006/2007
Studiestart
01.09.2004
Faglig innhold

Studiet, som er et videreutdanningstilbud, er basert på at deltakerne har grunnutdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Det består av i alt 3 emner:

  • emne 1: Forvaltning og metode (10 studiepoeng)
  • emne 2: Helsepersonellrett (10 studiepoeng)
  • emne 3: Pasienters rettsstilling (10 studiepoeng )

Studiet gir først og fremst en generell innføring i helseretten, og omfatter juridisk metode, rettslige begreper og forholdet mellom juss og etikk. Spørsmål om organisering, finansiering og mer helsepolitiske målsettinger vil også inngå i studieopplegget.
Pensum avspeiler et forvaltningsperspektiv, et plikt-og rettighetsperspektiv sett både fra helsepersonellets og fra pasienters side, samtidig som det angir de organisatoriske og økonomiske rammene. Studiet omfatter i hovedsak de rettsområdene som er best utviklet, og der det finnes tilgjengelig og aktuell juridisk litteratur. Tilnærmingsmåten gir også et bilde av den utviklingen som har funnet sted når det gjelder pasientrettighetene, rettigheter som er blitt stadig mer sentrale i den helsepolitiske debatten. Denne tilnærmingsmåten gir samtidig et ganske dekkende bilde av rettsfeltet.

Opptakskrav

3-årig helse- eller sosialfagutdanning på høgskolenivå eller vurdering på grunnlag av realkompetanse

Yrkesmuligheter

Studiet er spesielt rettet mot helsearbeidere med grunnutdanning på minimum høgskolenivå. Deltakerne må ha kompetanse i forhold til den grunnkunnskap videreutdanning bygger på. Målgruppen er derfor primært personell med helsefaglig bakgrunn som er ansatt i helsetjenesten. Behovet for også å ha en helserettslig tilnærming og kunnskap vil være avhengig av stilling og arbeidsoppgaver. De konkrete kunnskapene antas å ha betydelig interesse for ulike profesjonsutøvere som leger, sykepleiere, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, radiografer, jordmødre, bioingeniører m.fl. En annen målgruppe er personer med bakgrunn i ulike samfunnsfaglige utdanninger der kjennskap til helserett har betydning for ansettelse innen helsesektorens ulike administrative nivå.

Videre utdanning

Studiet vil være åpent for studenter med bakgrunn i utdanning innen samfunnsfag, der studiet vil kunne inngå i en cand.mag.-/bachelorgrad.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er lagt opp som et kombinert studium med tre undervisningssamlinger - en undervisningssamling for hvert av emnene - på Høgskolen i Lillehammer, videoforelesninger og veiledning.

Eksamensform

Les om eksamensform under hvert enkelt emne.

Det arrangeres en 6-timers skriftlig eksamen for de som tar hele studiet i ett.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 18.08.2006
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L