Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Årsstudium i juss (2008 - 09)

Årsstudium i juss (2008 - 09)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210246
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Håkon Glommen Eriksen

Årsstudiet i juss er identisk med første år ved HiLs bachelorstudium i juss. Årsstudiet gir en oversikt over rettslig metode og noen viktige rettsområder. Studiet egner seg som etter- og videreutdanning for yrkesaktive. Når det gjelder fortsatt utdannelse, kan studenter som har gjennomført og bestått årsstudiet i juss ved HiL, søke seg inn på 2. året ved bachelorstudiet i juss ved HiL. Om muligheter for arbeid eller fortsatt utdanning etter bachelorstudiet, se informasjonen om dette. Årsstudium i juss kan også inngå i andre bachelor- og mastergrader ved HiL, universitetene eller andre høgskoler.


Årsstudium i juss er et studium i sentrale juridiske emner. Gjennom studiet gis studentene en grunnleggende innføring i å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettsspørsmål på grunnlag av etablert juridisk metode. Studentene skal utvikle evne til faglig samhandling med andre og til formidling av juridisk tenking.


Studiemodell Aarsstudium i juss

Struktur/emneoppbygging - Årsstudium i juss

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O 10  
JUS1001/1 Juridisk metode/rettskildelære 8 O 8  
JUS1002/1 Arve- og familierett 12 O 12  
JUS1003/1 Forvaltningsrett I 10 O   10
JUS1004/1 Kontraktsrett I 10 O   10
JUS1005/1 Examen facultatum for jurister 10 O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2008/2009
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Årsstudium i juss inneholder i rekkefølge disse fagene:

  • Ex. phil
  • Juridisk metode/rettskildelære
  • Familie- og arverett
  • Forvaltningsrett
  • Kontraktsrett
  • Ex.fac
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Studiet kan benyttes som et etter- og videreutdanningstilbud for yrkesaktive. Studentene oppnår kompetanseheving på offentlig forvaltning og på privatrettens område, som for eksempel kontraktsrett.

Videre utdanning

Enkeltemner fra studiet eller hele årsstudiet vil kunne inngå i andre bachelor- og mastergradstudier ved Høgskolen i Lillehammer, for eksempel i bachelorstudiet i juss. Studenter som ønsker å gå videre på masterstudiet i juss ved andre utdanningsinstitusjoner, kan etter universitetsloven søke fritak fra eksamen i de emner som inngår i årsstudiet. Juridisk Fakultet ved Universitetet i Bergen har forhåndsgodkjent eksamenene i årsstudiet ved HiL.

Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes forelesninger, obligatorisk gruppearbeid, veiledninger, arbeidskrav etc. Les mer under hvert enkelt emne.

Eksamensform

Se mer om evalueringsformer under hvert enkelt emne.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 09.01.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L