Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (kull 2008 - 2010)

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (kull 2008 - 2010)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1004
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt Senter for livslang læring v/Monica A. Breiby, e-mail: monica.breiby@hil.no

eller på telefon 61 28 80 00 eller Studenttorget på tlf. 612 88102.

Faglig ansvarlig: Høgskolelektor Anders Lindstad

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Både organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Som følge av dette er det behov for kompetanse innen kommunikasjon. Behovet kan dekkes ved å ansette egne kommunikasjonsrådgivere, eller ved å benytte seg av tjenestene til kommunikasjonsrådgiverfirmaer. Begge deler gjør kommunikasjonsrådgivning til et meget aktuelt fagområde.

Årsstudiet i kommunikasjonsrådgivning er et deltidsstudium på 60 studiepoeng, som gjennomføres over to år. Det er også mulig å avslutte studiet med eksamen etter ett år. Studiet består av 10 moduler som er satt sammen i et helhetlig system. Hver modul tilsvarer 6 studiepoeng. Hovedområdene er informasjon, kommunikasjon og ledelse.

Studiet retter seg mot personer som allerede jobber innen kommunikasjon, eller som ønsker å arbeide med kommunikasjon i offentlig eller privat sektor. Opptakskravet er generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

For hver modul arrangeres det en samling over to dager på Høgskolen i Lillehammer. Mellom samlingene arbeider studentene med innleveringer under veiledning. Evalueringsformene er for tiden under vurdering. Vi tar derfor forbehold om endringer. Disse vil være klare til oppstart. Det tas sikte på å legge opp til bruk av mappeevaluering, med bruk av digitale mapper. Her vil studentene i forbindelse med hver modul/samling utarbeide egne digitale innleveringer. Sluttevalueringen vil bli en samlet og revidert digital presentasjon (mappe) som vurderes av sensor. Mer informasjon vil bli gitt i forkant av oppstart.

Det er forløpig planlagt følgende samlingsdatoer for studieåret 2008/2009:

 • Modul 1: 11. og 12. sept. 08
 • Modul 2: 20. og 21. nov. 08
 • Modul 3: 22. og 23. jan. 09
 • Modul 4: 26. og 27. mars 09
 • Modul 5: 7. og 8. mai 09

Det betales en studieavgift på 3500 kr per modul. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell, samt reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene. Det betales også ordinær semesteravgift (inkl ikt- og kopinoravgiftavgift for IKT) på kr 500 per semester.


Kommunikasjonsrådgiverstudiet har som mål å gi studentene forståelse av hvordan systemperspektivet kan benyttes i bygging av relasjoner internt og eksternt i private og offentlige virksomheter. Studiet er teoretisk forankret i systemisk tenkning. Studiets teoretiske hovedmål er anvendelse av kunnskaper fra systemisk tenkning for å utvikle virksomheters evne til å utvikle og ta i bruk interne og eksterne informasjons- og kommunikasjonssystem.

Studiet har som praktisk mål å gi studentene utdanning med spesialisering innen informasjons- og kommunikasjonsrelaterte temaområder. Studiet skal gi en bred og grunnleggende innføring i informasjons- og kommunikasjonsrådgiverens arbeidsoppgaver, både som fag (teori) og yrke (praksis).

I dag er de fleste private og offentlige virksomheter klar over viktigheten av å benytte både interne og eksterne informasjons- og kommunikasjonssystemer på en effektiv måte. Disse ressurser er blitt sentrale innsatsfaktorer for de fleste moderne virksomheter, og benyttes både i utvikling av virksomheters strategi og virksomhetsplaner. Informasjons- og kommunikasjonsrådgivere er derfor i ferd med å bli en profesjon hvor informasjonssekretæren, informasjonskonsulenten, informasjonsledere, informasjonsrådgivere, kommunikasjonsrådgivere og informasjonsmeglere har sine daglige arbeidsoppgaver.


Emner - Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
KOM1001/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, del 1
(Modul 1-5)
30 O 15 15    
KOM1002/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, del 2
(Modul 6-10)
30 O     15 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2008/2010
Studiestart
07.09.2008
Studiekostnader
Kommunikasjonsrådgiverstudiet er finansiert ved studieavgifter. Avgift er kr. 3500,- per modul. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur og kostnader knyttet til reise og opphold på Lillehammer i forbindelse med studiesamlingene. Studentene må også betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Kommunikasjonsrådgiverstudiet ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) er et deltidsstudium i informasjon, kommunikasjon og ledelse - studiet teller 60 studiepoeng, og gjennomføres over 2 år på deltid.

Kommunikasjonsrådgiverstudiet er delt i 2 emner hver på 30 studiepoeng (innen det enkelte emne er det 5 moduler som hver utgjør ca. 6 studiepoeng) Studiet er tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, omsorgsoppgaver eller andre studier. Studiet retter seg mot personer som ønsker å arbeide med informasjon og kommunikasjon i offentlig og privat sektor.

Studieåret 2008-2009 undervises det i følgende moduler (tilsvarende 30 studiepoeng):

 • Innføring i informasjon, kommunikasjon og ledelse
 • Utvikling av team
 • Samfunnsvitenskapelig metode og markedsanalyse
 • Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt
 • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon

Studieåret 2009-2010 undervises det i følgende moduler (tilsvarende 30 studiepoeng):

 • Intern og ekstern informasjon- og kommunikasjon i virksomheter
 • Informasjon som lederverktøy
 • Kommunikasjon i en digital verden
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Organisasjon, endring og kommunikasjon
Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Det yrkesmessige målet med studiet er at studentene etter gjennomført studiumet (2 år) skal kunne gå inn i rekrutteringsstillinger i virksomhetens informasjonsstab. Et annen mål er å danne grunnlaget for videre studier for å utdype både i dybde og i bredde den kunnskap som studentene erverver gjennom dette studium.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av Bachelorgrad f.eks. innenfor statsvitenskap, samfunnsfag, økonomiske fag eller ledelses- og organisasjonsfag.

Undervisnings- og læringsmetode

Det pedagogiske opplegget vil i hovedsak bli fokusert rundt problembasert læring (PBL). Med dette mener vi her at studentene i hver modul vil bli gjort kjent med sentrale begreper og problemstillinger som er knyttet til modulen. Deretter skal de diskutere i grupper, innhente informasjon, gjennomføre praktiske utredninger, og komme fram til løsninger. Løsningene skal de senere presentere i klassen. Presentasjonen skal være både skriftlig og muntlig.

I praksis vil dette si at studentene får få klassiske forelesningstimer. Selvstendige problem- og emneorienterte prosjektoppgaver danner hovedstammen i studiets pedagogiske struktur.

Mellom de enkelte modulene vil studentene få problemstillinger som de i grupper eller alene skal arbeide med, for så å presentere dem på samlingene hvor de vil bli kritisert av faglærer og de andre studentene.

Eksamensform

To hjemme-eksamener over 14 dager - hver på 30 studiepoeng. Eksamenene gjennomføres da ved avslutningen av hvert studieår.

Eksamen kan gjennomføres i gruppe eller individuelt etter eget valg og avsluttes med en muntlig overprøving med intern og ekstern sensor. Det benyttes bokstavskarakterer A-F ved evaluering.

Eksamensformen er under revisjon. Vi tar derfor forbehold om endringer. Disse vil være klare til oppstart.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  09.09.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L