Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon

Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Ved HiL: Egil Weider Hartberg


Målet med emnet er å gi et kvalifisert og reflektert grunnlag for å undervise i, om og med medier i skolen. Studentene vil tilegne seg mediepedagogisk kunnskap, med vekt på undervisning, veiledning og vurdering. Med utgangspunkt i læreplanene vil studentene gjennom teoretiske og praktiske tilnærminger bygge opp sin egen portfolio med ulike mediefaglige metoder og arbeidsmåter. Studentene vil tilegne seg en bred mediekompetanse som inkluderer analyse- og produksjonsferdigheter og en forståelse for medienes kommunikative aspekter. De vil også få oversikt over medie- og kommunikasjonsfagets utvikling og betydning i samfunnet. I denne prosessen vil utvikling av en kritisk medieforståelse stå sentralt, samtidig som studentene vil få innsikt i medienes demokratiske potensial og betydning for de unges identitetsskaping.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium, med tre-fire samlinger som hver går over to dager. Det vil bli mulig å ta 15 studiepoeng som en fordypning i de samme målområdene våren 2010.

Emnet tilbys som del av praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved høgskolen i Hedmark, som skal gi pedagogisk, didaktisk og praktisk grunnlag for lærerarbeid i allmenne fag og yrkesfag. Siktemålet er å utdanne lærere som kan legge til rette, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring etter ulike forutsetninger hos elevene. Alt i samsvar med opplæringsloven og læreplanverk for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Videre skal utdanningen utvikle evnen til å reflektere over og begrunne lærerens og skolens virksomhet i forhold til overordnede mål for opplæringen, yrkes- og samfunnsliv og fagenes og yrkenes egenart.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
04.01.2008
Studiested

HiL

Faglig innhold

MÅLOMRÅDER

Arbeidet med målområdene skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon. I fag- og yrkesdidaktikk skal studentene tilegne seg innsikt i fagets egenart, og utvikle en teoretisk bakgrunn for å etablere handlings- og endringskompetanse

Studentene skal i følge Rammeplanen i PPU av 2003 jobbe med følgende målområder:

 1. Læreren og eleven
 2. Læreren og organisasjonen
 3. Læreren og samfunnet

På Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er dette konkretisert gjennom følgende hovedområder:

 • Fagets/yrkets begrunnelse. Historisk perspektiv og samfunnsperspektiv. Hvorfor er faget/yrket et skolefag?
 • Fagets/yrkets egenart og historiske rolle som vitenskapsfag og skolefag. Fagets/yrkets skiftende roller i samfunnet
 • Fagets/yrkets fagdidaktikk og undervisningsmetoder. Hvordan erobrer studenter og elever faglig innsikt?
 • Planlegging og gjennomføring av undervisning. Fra rammeplaner og fagplaner til individuell læring

Videre skal studentene arbeide med konkrete fagdidaktiske utfordringer for å bli bevisst og utvikle sine praktisk pedagogiske ferdigheter i samspill med medstudenter og faglige veiledere

 • Fagets/yrkets forskjellige læringsarenaer. Hvordan samarbeide med andre skoler og institusjoner i samfunnet?
 • Fagets/yrkets undervisningsmetoder. Hvordan arbeide for å nå ulike og konkrete læringsmål i faget?
 • Faglig veiledning i klasse, grupper og på individnivå. Tilrettelagt undervisning på fagets og elevenes premisser.
 • Fagets/yrkets utfordringer i vurderingsarbeidet. Hvordan vurderer vi og hvem, hva og hvilken effekt har dette for elev, lærer og samfunnet?

Følgende spesifisering gjelder for medier og kommunikasjonsdidaktikk

Studentene skal:

 • kunne gjøre rede for medienes historie og utvikle en kritisk forståelse for hvordan mediene er organisert og hvordan de utvikles
 • ha kjennskap til nye medie- og uttrykksformer
 • kunne forstå ungdommens bruk av medier
 • vise ferdigheter i å analysere og diskutere læringsteoretiske, organisatoriske og mediedidaktiske problemstillinger
 • utvikle en aktiv forståelse av gjeldende læreplaner
 • vise forståelse av didaktiske utfordringer i praktisk oppfølging av gjeldende læreplaner
 • ha kjennskap til og kunne reflektere over elevers motivasjon, interesse og holdninger til faget
 • kunne utføre metodiske og didaktiske tilnærminger til undervisning ved å utøve planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering innen bl.a:
  • medienes historie, organisasjon og maktbasis
  • ulike mediers uttrykk
  • kildekritikk, medienes etiske standarder og medienes rolle i samfunnet
  • forskjellige produksjonsformer
  • flermedialitet og mediekonvergens
 • vise ferdigheter i å vurdere estetiske produkter, både i forhold til vurdering av læring og vurdering for læring
Opptakskrav

Fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng/60 vekttall).
eller
Profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum 2 års yrkespraksis
eller
Generell studiekompetanse og fag-/svennebrev eller annen fullført 3-årig yrkesutdanning og 1-årig yrkesteoretisk utdanning og minimum 2 års yrkespraksis.

Studentene søker seg til fagdidaktikk i medier og kommunikasjon på to måter:

 1. Via Høgskolen i Hedmark og studiet i praktisk pedagogisk utdanning (60 sp). Der velges fagdidaktisk retning (studentene blir senere overført til HiL)
 2. For studenter som ikke er tatt opp på praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Lillehammer skjer opptak til fagdidaktikk i medier og kommunikasjon via lokalt opptak ved Høgskolen i Lillehammer.
Yrkesmuligheter

Ønsker du å bli lærer og har en bachelorgrad eller fagutdanning, kan du ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Denne utdanningen kvalifiserer deg for undervisning på mellomtrinnet i grunnskolen, ungdomsskolen, den videregående skole og voksenopplæring.

Valg av fagdidaktikk i Medier og kommunikasjon skal gi grunnlag for å undervise i medie- og kommunikasjonsfag i den videregående skolen. Studiet er yrkesrettet og teori- og praksisbasert, og har som mål å utvikle yrkeskunnskap og en reflektert handlingskompetanse hos studentene.

Undervisnings- og læringsmetode

De organiserings- og arbeidsformer som brukes i studiet, er i seg selv en del av innholdet i studiet. Gjennom å delta i undervisningen vil studentene få praktiske ferdigheter i arbeidsmåter som de selv kan bruke i egen undervisning.

Det inngår også 4 ukers praksis per 15 sp.

Obligatoriske krav

Undervisningen er obligatorisk, og fravær utover 20 % må kompenseres etter avtale med faglærer.

Eksamensform

Studenter som tar 15 studiepoeng

Endelig karakter settes på grunnlag av:

 • Individuell muntlig prøve – teller 60%
 • Mappevurdering – teller 40%

Gjennom studietiden vil studentene måtte arbeide med obligatoriske skriftlige arbeider, og utføre oppgaver individuelt eller i gruppe som skal bearbeides i basisgrupper. Dette er en del av den formative vurderingen i studiet (underveisvurdering). Noen av disse arbeidene vil inngå i en egen ”Utvalgsmappe”, som legges fram til vurdering i slutten av semesteret. (Dato for innlevering vil gå fram av semesterplanen som blir utdelt ved semesterstart.)

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  06.11.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L