Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i kulturprosjektledelse (kull 2008 - 11)

Bachelor i kulturprosjektledelse (kull 2008 - 11)


Bachelor i kulturprosjektledelse (kull 2008 - 11)
Fagområde
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210308
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Vedlegg
application/pdf kpl ba infobrev 08.pdf 803,28 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Jorid Vaagland

Stadig flere kulturaktiviteter blir organisert som prosjekter – det være seg festivaler, utstillinger, teaterproduksjoner, konserter eller nettbaserte kulturprosjekter.

Dette studiet er skreddersydd for deg som ønsker en kompetanse som gjør deg i stand til å utvikle og gjennomføre kreative prosjekter, og som ønsker å jobbe i kultursektoren.

Studiet er både teoretisk og praktisk. Allerede i første semester deltar du i utvikling og gjennomføring av flere praktiske prosjekter som stiller krav til kreativitet og organiseringsevne. Ellers gir 1.studieår deg en grunnkompetanse i teori- og redskapsfag (kultur- og organisasjonsteori, kulturpolitikk, regnskap og budsjettering, markedsføring og prosjektledelse) og andre temaer knyttet til ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter.

I andre studieår kan du spesialisere deg innen et kulturområde (billedkunst, film, musikk, teater, litteratur eller lignende). Ved HiL kan du velge årsstudium i kunsthistorie eller årsstudium i film-og fjernsynsvitenskap. Ønsker du en annen spesialisering kan du søke om opptak på relevante årsstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller i utlandet. Studenter som har tilsvarende kompetanse fra før, får godskrevet denne.

Siste studieår kan studentene velge ulike valgemner i høstsemesteret.

Disse kan tas ved HIL eller ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller i utlandet. Bachelorprosjektet utgjør mesteparten av vårsemesteret i det siste studieåret. Det består av en ekstern praksisperiode av minst 8 ukers varighet, som danner grunnlag for den avsluttende bacheloroppgaven.

Utenlandsopphold

Det er mulig å ta hele eller deler av spesialiseringsåret i utlandet. Også valgemner i 5.semester kan tas i utlandet.

Videre studier

Ved HiL er Master i innovasjon og næringsutvkling en mulighet, eller du kan fortsette på Master i kulturstudier (Bø), forutsatt at du har ex.phil. Avhengig av fordypning vil også andre masterstudier være mulig – enten innen organisasjons- og ledelsesfag eller innen valgt spesialfelt.

Særskilt søknad
I tillegg til dokumentasjon av generell studiekompetanse må søkere sende inn fire eksemplarer av:

1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for oss å vite om deg, samt et passfoto.

2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider om deg og hvorfor du søker studiet. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

CV m/passfoto og essay skal sendes i 4. eks. til Høgskolen i Lillehammer innen 15. april 2008. Samtidig skal du sende inn vanlig søknad til Samordna opptak.Studiemodell Bachelor i kulturprosjektledelse ved HiL
Valgfrie emner

(Foreløpig liste:)

  • Festival (15 sp)
  • Kulturformidling til barn og unge (15 sp)
  • Ex.phil og ex.fac I
  • Arbeids- og organisasjonspsykologi (15 sp)

Emnestruktur Bachelor i kulturprosjektledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
KPL1005/1 Kultur og prosjektledelse 30 O 30          
KPL1004/1 Kultur og organisering 30 O   30        
Spesialiseringsår - bachelor i
kulturprosjektledelse
60 O     30 30    
Festivaler 15 V         15  
KPL2001/1 Kunst- og kulturformidling til barn og
unge
15 V         15  
OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi 15 V         15  
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 V         10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 V         5  
3EXFAC2 Examen facultatum Samfunnsvitenskaplig
metode
5 O           5
Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse) 25 O           25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiekostnader
Semesteravgift
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Hovedvekten i studiet ligger på å gi studentene teoretisk innsikt i og praktisk erfaring med gjennomføring av kulturprosjekter. Det gir en kombinasjon av kultur- og organisasjonsfaglig teori og praksis.

Første semester får studentene en innføring i ulike organiseringsformer i kultursektoren, prosjektledelse og kulturpolitikk. I løpet av året arrangeres det flere obligatoriske workshops innen spesifikke temaområder (f.eks. kontraktrett, mediestrategi/håndtering, eventmanagement og kulturøkonomi). I andre semester får studentene en innføring i kulturanalyse, organisasjonsteori, budsjettering/regnskap og markedsføring. Praksis er en integrert del av studiet og studentene er med på å gjennomføre flere større kulturarrangementer i løpet av studieåret.

Andre studieåret velger studentene en spesialisering på et avgrenset kulturelt område med studier på Lillehammer (årsstudium film- og fjernsynsvitenskap eller årsstudium kunsthistorie) eller ved andre læresteder (for eksempel musikk, teater, literatur). Det er også mulighet for å ta dette spesialiseringsåret i utlandet. Studenter som allerede har tilsvarende kompetanse får godskrevet dette.

I siste studieår skal studentene velge 2 emner i høstsemesteret: Kulturformidling for barn og unge (15 sp), Festivaler (15 stp), ex.phil./ex.fac 1 (tilsammen 15 stp), arbeids - og organisasjonspsykologi (15 sp), eller andre emner ved HIL eller andre læresteder, forutsatt godkjenning fra fagmiløet. Vårsemesteret består av innføring i samfunnsvitenskapelig metode samt bacheloroppgave. Bacheloroppgaven skal være basert på en praksisperiode (minst 8 ukers varighet) i en kulturorganisasjon innen studentens fordypningsområde, eller på eget prosjekt, etter godkjenning fra fagmiljøet. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for praksisperioden.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

I tillegg foretas rangering ved utdanning i kulturprosjektledelse på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering etter forskrift og tilleggspoeng gjennom opptaksprøve.

I tillegg til dokumentasjon av generell studiekompetanse må søkere sende inn fire eksemplarer av:

  1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for oss å vite om deg, samt et passfoto.
  2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider om deg og hvorfor du søker studiet. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

CV m/passfoto og essay skal sendes i 4. eks. til Høgskolen i Lillehammer innen 15. april 2008. Samtidig skal du sende inn vanlig søknad til Samordna opptak.

Fordypning/spesialisering

I andre studieår velger studenten en spesialisering. Ved Høgskolen i Lillehammer kan du velge årsstudium i film og fjernsynsvitenskap eller årsstudium i kunsthistorie. Hvis du ønsker å jobbe med andre kulturområder enn de som Høgskolen i Lillehammer dekker (for eksempel musikk, teater eller litteratur som ikke tilbys ved HiL) vil lærerne hjelpe deg med å sette sammen et studieopplegg som involverer andre læresteder.

Ta kontakt med studieleder Jorid Vaagland for mer informasjon.

Forkunnskaper som kreves

Ikke annet enn opptakskravene for studiet

Yrkesmuligheter

Avhengig av hvilken spesialisering studentene har valgt vil de kunne gå inn som medarbeidere og ledere av prosjekter innenfor kulturlivet, f.eks. kulturorganisasjoner, festivaler eller i egne virksomheter.

Videre utdanning

Alle studenter har mulighet til å fortsette på Master i kulturstudier (Bø) forutsatt at de har ex.phil.. Avhengig av fagkombinasjonen/spesialiseringen vil også andre masterstudier være mulige, enten innen organisasjons- og ledelsesfag eller innen studentenes spesialfelt (f.eks. filmvitenskap, teatervitenskap, etc).

Anbefalte forkunnskaper

Praktisk erfaring fra kultursektoren

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet baserer seg på en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningsformene varierer fra forelesninger og seminarer, workshops og gruppearbeid. Studentene forventes ikke bare å trene opp analytiske evner gjennom skriftlige arbeider, men også å legge fram stoff muntlig, skrive prosjektbeskrivelser og pitche disse.
I løpet av studiet blir studentene også engasjert i praktisk arbeid med planlegging, gjennomføring og evaluering av kulturprosjekter. Bachelotoppgaven baserer seg på en praksisperiode i kultursektoren.

Eksamensform

Studiet anvender ulike evalueringsformer. Se under hvert emne for detaljer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 27.10.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L