Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i barnevern (kull 2008 - 11)

Bachelor i barnevern (kull 2008 - 11)


Nga Thi Le, barnevern
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
210070
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Vedlegg
application/pdf Søknadsskjema overflytting fra annen høgskole.pdf 18,48 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Camilla Bennin

Bachelor i barnevern kvalifiserer til arbeid med barn, unge og deres familier.

Barnevernpedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og / eller behandling med fokus på barn og unges totale livssituasjon. Denne virksomheten finner sted i ulike samfunnsinstitusjoner. Barnevernpedagoger arbeider f.eks. innenfor kommunale barnevernstjenester, barneverninstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer.

Fagkritisk virksomhet i forhold til egen profesjon og praksis er viktig. Gjennom studiet vil du få kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på forskning, profesjonelt utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Utenlandsopphold
Aktuelt i praksisperioden i høstsemesteret i 3. studieår.

Videre studier
Barnevernpedagoger kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier på HiL og ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.


Studiet er en sosialpedagogisk utdanning som kvalifiserer til sosialt arbeid mot barn, unge og deres familier/nettverk.

Studenten skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på forskning, profesjonelt utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Fagkritisk virksomhet i forhold til egen profesjon og praksis anses sentralt.


Studiemodell Bachelor i barnevern 2007 - 2010
Valgfrie emner

Alle emnene på Bachelor i barnevern er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen som framgår av studieplanen.

Code Emnets navn Credits O/V *) Credits pr. semester
  S1(A) S2(S) S3(A) S4(S) S5(A) S6(S)
1BV01/3, 1SO1/3, 1VP01/3 Basic perspectives in health and social
work
60 O 30 30        
1BV05 Course 2. Theoretic perspectives in
child welfare work
15 O     15      
1BV06 Emne 3: Barnevernspedagogens
kunnskapsgrunnlag
30 O     15 15    
1BV07 Course 4. Interaction and activity 15 O       15    
BVP2001 Course 5. Work placement and
specialisation in child welfare
55 O         30 25
SOA2004 Course 6, Common course 5 O           5
Total: 30 30 30 30 30 30
*) O - Mandatory course, V - Optional course

Emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
1BV01/3, 1SO1/3, 1VP01/3 Grunnleggende perspektiver i helse- og
sosialarbeid
60 O 30 30        
1BV05 Emne 2. Teoretiske perspektiv i
barnevernfaglig virksomhet
15 O     15      
1BV06 Emne 3: Barnevernspedagogens
kunnskapsgrunnlag
30 O     15 15    
1BV07 Emne 4. Samhandling og aktivitet 15 O       15    
SOA2004 Selvvalgt fellesemne for bachelor i
sosialt arbeid, barnevern og vernepleie
5 O           5
BVP2001 Emne 5. Praksis og Barnevernfaglig
fordypning
55 O         30 25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Utdanningen skal kvalifisere til relasjonelt arbeid med barn, unge og deres familier/nettverk. Studenten skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på forskning, profesjonelt utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Fagkritisk virksomhet i forhold til egen profesjon og praksis anses sentralt. Studiet er et heltidsstudium.

Studiet er inndelt i tilsammen 7 emner som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i fagplanen.

 • Emne 1: Grunnleggende perspektiver i helse- og sosialarbeid. 4 delemner, totalt 60 studiepoeng (16,5 sp av dette er studiespesifikk for barnevern).
 • Emne 2: Teoretiske perspektiv på barnevernfaglig virksomhet. 15 studiepoeng
 • Emne 3: Barnevernspedagogens kunnskapsgrunnlag. 2 delemner, totalt 30 studiepoeng
 • Emne 4: Samhandling og aktivitet. 15 studiepoeng
 • Emne 5: Praksis og barnevernfaglig fordyping. 40 studiepoeng
 • Emne 6: Fellesemne med BA i sosialt arbeid. 5 studiepoeng
 • Emne 7: Bacheloroppgave. 15 studiepoeng

Pensumlister finnes under det enkelte emne i emnetabellen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering

Det er mulig å søke om overflytting fra annen høgskole til 2. og 3. studieår for BA barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

Det er ingen søknadsfrist. Innkomne søknader vil bli behandlet innen juni.

Retningslinjer for bytte av studieplass er:

 • Det må være ledig studieplass på det kull det søkes byttet til
 • Det må være samsvar i fagplanene, slik at søker kan fullføre studiet
 • Ønske om overflytting må begrunnes
 • Ved tilnærmet like forhold, kan søkere rangeres på grunnlag av konkurransepoeng

Søknad om overflytting må skje på eget skjema (se link til søknadsskjema). NB: Alle krav om dokumentasjon må være oppfylt.

Utfylt søknadsskjema og dokumentasjon sendes til:

Høgskolen i Lillehammer
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 952
2604 Lillehammer

Yrkesmuligheter

Barnevernpedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn og unges totale livssituasjon. Denne virksomheten finner sted i ulike samfunnsinstitusjoner. Barnevernpedagoger arbeider for eksempel innenfor kommunale barneverntjenester, barneverninstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre eksempler på yrkesrelevante virksomheter er skoler, barnehager, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer m.m.

Videre utdanning

Barnevernpedagoger kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier i innland så vel som utland. Høgskolen i Lillehammer har to mastertilbud som det kan søkes opptak til, mastergrad i velferdspolitikk og mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes ulike arbeidsformer som vil være nærmere beskrevet under de ulike emnene.

Eksamensform

Studiet benytter ulike evalueringsformer som vil være nærmere beskrevet under de ulike emnene.

Studentene må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før studenten kan få gå videre i studiet. Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

En student har rett til å framstille seg til eksamen ved høgskolen i samme fag/emne tre ganger (Jfr.
§ 30. Rett til eksamensoppmelding/adgang til eksamen i FOR 2005-06-14 nr. 1085). Ordinær eksamen avholdes normalt i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. Studiedirektøren kan bestemme at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen (jfr. § 33. Tidspunkt og omfag).

Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ordinær eller ny eksamen, har ikke krav på å få gå opp på for tredje gang før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ordinær eller ny eksamen.

Spesielle reglement/lover

Gyldig politiattest.

Det foretas også en skikkethetsvurdering som skal sikre at kandidater fra helse- og sosialfaglige
utdanninger er i stand til å møte kravene til yrkesrollen. Skikkethetsvurderingen skal inngå i
en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å
kunne fungere i yrket. Mer om dette her

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 21.01.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L