Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap (kull 2008 - 11)

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap (kull 2008 - 11)


Camilla og Christopher, film- og fjernsynsvitenskap
Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210149
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Tore Helseth

Vil du vite mer om film og fjernsyn, og om hvilken betydning disse mediene har i kulturen vår? Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap gir deg en grunnleggende innføring i de (audio) visuelle mediene.

Du vil lære å problematisere og finne svar på spørsmål som: Hvordan er fortellinger bygget opp? Hvilke ulike filmatiske virkemidler tar de i bruk? Hvilket budskap har enkelte filmer og fjernsynsprogrammer? Hvordan kan vi forstå og fortolke de ulike uttrykkene og filmstilene? I hvilken grad og på hvilken måte reflekterer film og fjernsyn samfunnet og kulturen? Gjennom analyse, historie og teori belyses de levende bilder innen en rekke film- og fjernsynsgenre. På dette studiet lærer du å analysere film og fjernsynsprogrammer og å utvikle kunnskap og forståelse om de levende bilders betydning i vår samtid.

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap gir en grunnleggende historisk og teoretisk innføring i mediene film og fjernsyn. Første studieår består av emner som er obligatoriske, mens du i andre studieår kan velge blant ulike dybde og breddeemner.

Videre utdanning
Studiet er en selvstendig utdanning, men gir også mulighet for videre masterstudier i inn- og utland. Ved HiL gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i film- og fjernsynsvitenskap.


Bachelorutdanningen i film -og fjernsynsvitenskap fokuserer på de (audio) visuelle uttrykk og hvordan disse fungerer i vårt kultur- og samfunnsliv. Både som underholdning, kunst og meningsytring tar de visuelle mediene pulsen på samtiden og bidrar til fortolkningen av vår fortid. Bachelor i film -og fjernsynsvitenskap tar i hovedsak for seg film og fjernsyn, men også billedkunst og andre visuelle uttrykk trekkes inn i form av valgfrie emner.


Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap studiemodell
Valgfrie emner

Eksempel på dybdeemner ved HiL, hvert på 15 studiepoeng:

  • Medier og samfunn
  • Videoproduksjon
  • Nordisk film
  • Musikk og lyd i film og fjernsyn

Det kreves også minimum 30 studiepoeng breddefag i Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap. Breddeemnene kan utdype ulike aspekter ved film- og fjernsynsfagene, og vil også kunne supplere disse i forhold til interesse og yrkesplaner. Aktuelle breddefag kan være:

  • Økonomisk/administrative fag
  • Andre kunst- eller kulturfag
  • Historie- eller samfunnsfag
  • Organisasjon og ledelse
  • Pedagogikk

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap: Struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FFV1004/1 Filmhistorie 20 O 20          
FFV1002/1 Dokumentar 10 O 10          
FFV1003/2 Film- og fjernsynsanalyse 15 O   15        
FFV1005/1 Fjernsyn 15 O   15        
Fordypnings- og breddeemner - Bachelor i
film- og fjernsynsvitenskap
0 V     30 30 15  
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O         5  
FFV1006/1 Examen Facultatum II - fordypning i
etikk og vitenskapsteori (for BAFFV)
5 O           5
FFV2003 Bacheloroppgave i film- og
fjernsynsvitenskap
25 O           25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap: Dybdeemner

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
3MEDSAMF Media and Society 15 V     15   15  
3VIPRO Videoproduksjon 15 V     15 15 15  
Nordisk film 15 V     15   15  
Musikk og lyd i film og fjernsyn 15 V       15    
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap: Breddeemner (NB! lista under er ikke uttømmende. Det finnes flere muligheter for valg av breddeemner)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
3MODKUNS/1 Moderne kunst 15 O       15    
3MALHIS/1 Maleriets historie 15 O       15    
KUH1003/1 Introduksjon til kunsthistorie:
Arkitektur- og skulpturhistorie
15 O     15   15  
FFV1001 Foto-sosiologi 15 O       15    
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiekostnader
Ordinær semesteravgift
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

I løpet av det obligatoriske første året introduseres studentene til film-og fjernsynsvitenskap gjennom innblikk i filmhistorien, dokumentar-genren, film - og fjernsynsanalyse og fjernsynsgenre. Disse fire emnene utgjør innføringsåret i bachelorutdanningen. Dernest tilbys valgfrie emner, bl.a et kurs i praktisk videoproduksjon, et emne om nordiske filmskapere, om medier og samfunn, samt en rekke kunsthistoriske emner. I det avsluttende semesteret sammenfattes den oppnådde kompetansen i en bacheloroppgave.

For å kunne begynne på bacheloroppgaven (25 sp) i tredje året må studentene ha gjennomført ex.phil (10 sp), ex. fac I (5 sp) og ex. fac II (5 sp) og ha valgt og gjennnomført minst et av de teoretiske dybdeemnene (Dvs. minst et av emnene Medier og samfunn, Nordisk film og Musikk og lyd i film og fjernsyn).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Fordypning/spesialisering

I andre og tredje år velger studentene fordypningsemner og breddeemner.

Fordypningsemnene som tilbys i film og fjernsyn er: Nordisk film (15 sp), Medier og samfunn (15 sp) og Musikk og lyd i film og fjernsyn (15 sp).

Breddeemner som tilbys er: Moderne design(15 sp), Introduksjon til kunsthistorie (15 sp), Maleriets historie (15 sp) og Moderne kunst (15 sp).

Emnene som tilbys vurderes kontinuerlig og HiL forbeholder seg retten til å gjøre endringer i studieplaner.

For å kunne begynne på bacheloroppgaven (25 sp) i tredje året må studentene ha valgt og gjennnomført minst et av de teoretiske dybdeemnene (Dvs. minst et av emnene Medier og samfunn, Modernitet og filmkunst, Nordisk film og Musikk og lyd i film og fjernsyn)

Yrkesmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til yrkesområder hvor kjennskap til og forståelse av visuell kultur er en sentral kompetanse, f.eks. mediepedagogikk, kulturjournalistikk og jobber innen kulturadministrasjon og praktisk medievirksomhet.

Videre utdanning

Studiet kan kvalifisere for videre utdanning på masternivå ved Høgskolen i Lillehammer (Master i film- og fjernsynsvitenskap) eller ved andre institusjoner i Norge.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen kombinerer forelesninger, analyseseminar, skriftlig/muntlig veiledning, visning av filmer og fjernsynsprogram samt gruppeoppgaver og individuelle oppgaver.

Eksamensform

Hvert emne har en avsluttende eksamen (se under hvert enkelt emne for detaljer). På de praktisk-teoretiske emnene Videososiologi og Videoproduksjon vil det være en evaluering av praktisk arbeid/produkt til avsluttende eksamen.

Studentene leverer som oftest gruppearbeid eller individuelt arbeid som arbeidskrav. Disse arbeidskravene blir bedømt som godkjent/ikke godkjent. Oppgavene må godkjennes før studentene får gå opp til eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 10.03.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L