Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i fjernsynsregi (kull 2008 - 11)

Bachelor i fjernsynsregi (kull 2008 - 11)


Haavard studerer fjernsynsregi
Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210392
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Undervisningsleder Jan Rudi Johansen

For deg som først og fremst vil utvikle og lage fjernsyn med utgangspunkt i dokumentargenren.

Målet er å gi studentene mulighet til å utvikle grunnleggende ferdigheter i fjernsynsproduksjon både innen dokumentargenren og flerkameraproduksjon. Du vil lære å bruke levende bilder til å fortelle historier, og kunne utvikle historien slik at det blir godt fjernsyn. Studiet har et spesielt fokus på fortellerteknikk, men inkluderer også grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i kamerabruk, lyddesign og redigering.

Faget er delt inn i følgende fagområder: Opptaksteknikk, redigering, fortellerteknikk og dramaturgi, dokumentarens og fjernsynets historie, flerkameraproduksjon og produksjonsplanlegging.

Særskilt søknad
Det tas opp 10 studenter til bachelorutdanningen. Opptaket er organisert gjennom Samordna opptak. I tillegg søknaden til Samordnet opptak må søkerne sende innen 15. april sende følgende til Høgskolen i Lillehammer i 4 - fire - eksemplarer:

 • En fyldig CV som inneholder alt som søkeren mener er relevant
 • Et essay på 1 - 2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning.
 • Passbilde

De best kvalifiserte søkere inviteres til et intervju ved HiL. Søkerne må selv dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med intervjuet.

Videre studier
Bachelorgrad i fjernsynsregi kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå. Ved HiL kan du søke om opptak til Master i fjernsynsproduksjon med fordypning i enten dokumentar eller flerkamera.


Utdanningen sikter mot studenter som vil kvalifisere seg for programskaping for fjernsyn.

Studentene skal i løpet av studietiden oppnå et ferdighetsnivå som kvalifiserer til å bli en del av det profesjonelle fjernsynsmiljø i Norge. Utdanningen legger også vekt på å gi rom for utvikling av den enkeltes kreativitet, å gi tid for refleksjon og diskusjon av egne og andres programproduksjon og å formidle kunnskap om fjernsynet som institusjon og de sosiokulturelle rammefaktorer som påvirker utviklingen av fjernsynsmediet.


Studiemodell Bachelor i fjernsynsregi

Bachelor i fjernsynsregi

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FJR1001/1 Innføring i dokumentar- og
flerkameraproduksjon
30 O 30          
FJR1002/1 Fortellerteknikk 1 - fjernsynsregi 30 O   30        
FJR2001 Fortellerteknikk 2 - fjernsynsregi 30 O     30      
Dokumentarregi eller flerkameraregi 30 O       30    
5-6. semester Bachelor
Fjernsynsregi/Fjernsynsteknikk
60 O         30 30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiekostnader
Semesteravgift. Studentene må i tillegg regne med å dekke utgiftene selv i forbindelse med egne produksjoner.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Målet er å gi studentene mulighet til å utvikle grunnleggende ferdigheter i tv-produksjon samt en forståelse av mediets egenart og historie. Faget er delt inn i følgende 8 fagområder: opptaksteknikk for enkameraproduksjon, redigering, fortellerteknikk og dramaturgi, dokumentarens- og fjernsynets historie, flerkameraproduksjon, produksjonsplanlegging, lyd, video- og fjernsynsteknikk.

Emneoppbygging:

 • 1. semester: Innføring i dokumentar- og flerkameraproduksjon
 • 2. semester: Fortellerteknikk 1
 • 3. semester: Fortellerteknikk 2
 • 4. semester: Dokumentarregi eller flerkameraregi
 • 5-6. semester: Emnegruppe/årsstudium i relevante fag som kulturprosjektledelse, Film- og fjernsynsvitenskap, samfunnsfag, kunstneriske fag, etc. eller realkompetanse som tilsvarer det faglige innholdet i et konkret utdanningstilbud av tilsvarende omfang og nivå.
Opptakskrav

Det tas opp 10 studenter til bachelorutdanningen. Opptaket er organisert gjennom Samordna opptak. I tillegg søknaden til Samordnet opptak må søkerne sende innen 15. april sende følgende til Høgskolen i Lillehammer i 4 - fire - eksemplarer:

 • En fyldig CV som inneholder alt som søkeren mener er relevant
 • Et essay på 1 - 2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning.
 • Passbilde

De best kvalifiserte søkere inviteres til et intervju ved HiL. Søkerne må selv dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med intervjuet.

Yrkesmuligheter

Utdanningen i fjernsynsregi kvalifiserer til programskaping for fjernsyn, både en- og flerkameraproduksjoner. Utdanningen vektlegger faktaformatet med særlig fokus på fortellingen. Studentene utvikler grunnleggende ferdigheter i tv-produksjon og oppnår profesjonelle kvalifikasjoner på områdene research, produksjonsplanlegging, redigering og regi.

Videre utdanning

Bachelorgrad i fjernsynsregi kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå. Høgskolen har utarbeidet plan for eget mastergradsstudium i kommunikasjon med vekt på film og fjernsyn og har fremmet søknad om godkjenning av studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen er basert på et samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning både i form av forelesninger, seminarer og gruppevis og individuell veiledning.

Studentene gjennomfører en rekke produksjoner underveis i studiet, både en- og flerkameraproduksjoner. Produksjonene lages i nært samarbeid med studentene fra Fjernsynsteknikk. Studentene må regne med en del obligatorisk aktivitet utover vanlig arbeidstid. I 4. semester velger studentene en fordypning innen dokumentar- eller rflerkameraregi.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen. All undervisningsaktivitet i forbindelse med produksjoner er obligatorisk.

Eksamensform

Hvert semester i studiet avsluttes med en eksamen:

1. semester: praktisk produksjon (for eksempel Sted), evalueres med bestått/ikke bestått.

2. semester individuell skriftlig hjemmeeksamen med påfølgende muntlig eksamen. Studentene skal vise evnen til å anvende faglige teoretiske begreper og reflektere disse i en historisk utvikling og samtidig kunne relatere det til praktisk fjernsynsarbeid både i forhold til egne og andres programmer. Eksamen evalueres med bokstavkarakter. Muntlig eksamen kan justere karakteren for hjemmeeksamen og skal kontrollere at studenten innestår for hjemmeeksamen og at de holder et tilfredsstillende faglig nivå.:

3. semester: praktisk produksjon (for eksempel person i miljøet), evalueres med bestått/ikke bestått.

4. semester: En dokumentarproduksjon eller en flerkameraproduksjon som leveres med en skriftlig refleksjon, evalueres med bestått/ikke bestått. Muntlig eksamen kan endre karakteren.

Spesielle reglement/lover

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen og gjennomfører alle teoretiske og praktiske øvelser. Studentene undertegner ved studiestart en erklæring vedrørende rettigheter til studentproduksjonene. Det forutsettes at de også følger "kjørereglene" for bl.a. sikkerhet, bruk av utstyr og lokaler som er utarbeidet av fagmiljøet.

Alle produksjoner og all undervisning som er knyttet til disse, er obligatoriske. Den fagansvarlige lærer kan gi dispensasjon for fravær av en dags varighet. Fravær utover dette kan kun innvilges etter søknad til fagmiljøet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle produksjoner er levert innen fristene som er satt for disse.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L