Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i fjernsynsteknikk (kull 2008 - 11)

Bachelor i fjernsynsteknikk (kull 2008 - 11)


Bachelor i fjernsynsteknikk (kull 2008 - 11)
Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210264
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Undervisningsleder Jan Rudi Johansen

Fjernsynsteknikk er studiet for deg som har lyst til å jobbe bak kamera og utføre alle de grunnleggende tekniske oppgavene ved dokumentar- og flerkameraproduksjoner på en profesjonell måte.

Fjernsynsteknikerne jobber tett med regissørene og bidrar til å realisere en historie fra idé til fjernsynsprogram. Faget er delt inn i følgende fagområder: Opptaksteknikk, redigering, fortellerteknikk og dramaturgi, dokumentarens og fjernsynets historie, flerkamera- produksjon, produksjonsplanlegging, lyd, video- og fjernsynsteknikk.

Særskilt søknad
Det tas opp 18 studenter til bachelorutdanningen i fjernsynsteknikk. Søkerne må innen 15.april sende følgende til Høgskolen i Lillehammer i 4 - fire - eksemplarer:

  1. En fyldig CV som inneholder alt som du mener er relevant for oss å vite om deg.
  2. Et essay på 1 - 2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning.
  3. Et lydbilde der du presenterer deg selv, 1 - 2 minutter, leveres som CD.
  4. Passbildet

Innsendt dokumentasjon vil danne grunnlag for utvelgelsen av de som går videre til intervju/opptaksprøve. De best kvalifiserte søkere inviteres til et intervju ved HiL.
Opptaksprøven avvikles lokalt ved Høgskolen i Lillehammer. Søkerne må selv dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med opptaksprøven.
Kvinner er underrepresentert i fagfunksjoner som utdanningen kvalifiserer for, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

Videre studier
Bachelor i fjernsynsteknikk kvalifiserer for å søke opptak til studier på mastergradsnivå. Ved HiL kan du søke om opptak på Master fjernsynsproduksjon med fordypning i enten dokumentar eller flerkamera.


Etter avsluttet utdanning skal fjernsynsteknikerne kunne utføre alle grunnleggende tekniske oppgaver ved en- og flerkameraproduksjoner på en profesjonell måte.

Utdanningen sikter mot det brede spekter av fjernsynssjanger som aktualitets- og dokumentarprogrammer, magasin- og underholdningsprogrammer. Grundig kunnskap om fjernsynsmediet forutsetter kjennskap til alle uttrykksformer både de som er genuint utviklet av fjernsynsmediet og de som er adaptert fra andre, beslektede medier som film, radio og teater.


Studiemodell Bachelor i fjernsynsteknikk

Bachelor Fjernsynsteknikk

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FJR1001/1 Innføring i dokumentar- og
flerkameraproduksjon
30 O 30          
FJT1002/1 Fjernsynsproduksjon 1 - fjernsynsteknikk 30 O   30        
Fjernsynsproduksjon 2 - fjernsynsteknikk 30 O     30      
Bacheloroppgave i enkamera- eller
flerkamerateknikk
30 O       30    
5-6. semester Bachelor
Fjernsynsregi/Fjernsynsteknikk
60 O         30 30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiekostnader
Semesteravgift. Studentene må i tillegg regne med å dekke utgiftene selv i forbindelse med egne produksjoner.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Faget er delt inn i følgende 8 fagområder: Fjernsynsteknikk, lyd, produksjonsplanlegging, flerkameraproduksjon, dokumentarens- og fjernsynets historie, fortellerteknikk og dramaturgi, redigering, opptak for enkameraproduksjon.

Emneoppbygging:

1. semester: Innføring i dokumentar- og flerkameraproduksjon
2. semester: Fjernsynsproduksjon 1
3. semester: Fjernsynsproduksjon 2
4. semester: Bacheloroppgaven i enkamera- eller flerkamerateknikk

5-6. semester: Emnegruppe/årsstudium i relevante fag som film- og fjernsynsvitenskap, samfunnsfag, kunstneriske fag, etc. eller realkompetanse som tilsvarer det faglige innholdet i et konkret utdanningstilbud av tilsvarende omfang og nivå.

Studentene undertegner ved studiestart en erklæring vedrørende rettighetene til studentproduksjonene. Det forutsettes at de også følger “kjørereglene” for bl.a. sikkerhet, bruk av utstyr og lokaler som er utarbeidet av fagmiljøet.

Studentene må regne med å dekke utgiftene selv i forbindelse med egne produksjoner.

Opptakskrav

Det tas opp 18 studenter til bachelorutdanningen i fjernsynsteknikk. Søkerne må innen 15.april sende følgende til Høgskolen i Lillehammer i 4 - fire - eksemplarer:

  1. En fyldig CV som inneholder alt som du mener er relevant for oss å vite om deg.
  2. Et essay på 1 - 2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning.
  3. Et lydbilde der du presenterer deg selv, 1 - 2 minutter, leveres som CD.
  4. Passbildet

Innsendt dokumentasjon vil danne grunnlag for utvelgelsen av de som går videre til intervju/opptaksprøve. De best kvalifiserte søkere inviteres til et intervju ved HiL.
Opptaksprøven avvikles lokalt ved Høgskolen i Lillehammer. Søkerne må selv dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med opptaksprøven.
Kvinner er underrepresentert i fagfunksjoner som utdanningen kvalifiserer for, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

Yrkesmuligheter

Utdanningen kvalifiserer for ulike yrkesfunksjoner innen fjernsyn, video og lydstudio som f.eks. foto- eller lydansvarlig ved en- og flerkameraproduksjoner, redigerer, tekniske oppgaver ved flerkameraproduksjoner.

Videre utdanning

Bachelorgrad i fjernsynsteknikk kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå. Høgskolen har utarbeidet plan for eget mastergradsstudium i kommunikasjon med vekt på film og fjernsyn og har fremmet søknad om godkjenning av studiet.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeid som fjernsynstekniker stiller store krav til hørsel og godt fargesyn. Søkere bør derfor ta en grundig test av hørsel og syn, da det ofte kreves slike tester ved ansettelser senere.

Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen er basert på et samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning både i form av forelesninger, seminarer og gruppevis og individuell veiledning. Studentene gjennomfører en rekke produksjoner underveis i studiet, både en- og flerkameraproduksjoner. Produksjonene lages i nært samarbeid med studentene fra Fjernsynsregi. Studentene må regne med en del obligatorisk aktivitet utover vanlig arbeidstid.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen. All undervisningsaktivitet i forbindelse med produksjoner er obligatorisk.

Eksamensform

1. semester: praktisk produksjon 1 (for eksempel Sted), evalueres med bestått/ikke bestått.

2. semester: en 6 timers skriftlig individuell eksamen fra fagområdet fjernsynsteknikk, evalueres med bokstavkarakter.

3. semester: Praktisk produksjon 2 (for eksempel person i miljøet), evalueres med bestått/ikke bestått.

4. semester: Bacheloroppgaven består av en dokumentarproduksjon eller en flerkameraproduksjon. Produksjonene lages i samarbeid med studenter fra fjernsynsregi. Det leveres i tillegg en skriftlig rapport som inneholder teknisk rapport med drøfting av valg av teknisk utstyr, produksjonsrapport og selvevaluering. Evalueres med bestått/ikke bestått. Muntlig eksamen kan endre karakteren.

Spesielle reglement/lover

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen og gjennomfører alle teoretiske og praktiske øvelser. Studentene undertegner ved studiestart en erklæring vedrørende rettigheter til studentproduksjonene. Det forutsettes at de også følger "kjørereglene" for bl.a. sikkerhet, bruk av utstyr og lokaler som er utarbeidet av fagmiljøet.

Alle produksjoner og all undervisning som er knyttet til disse, er obligatoriske. Den fagansvarlige lærer kan gi dispensasjon for fravær av en dags varighet. Fravær utover dette kan kun innvilges etter søknad til fagmiljøet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle produksjoner er levert innen fristene som er satt for disse.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L