Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i juss - opptak til 2. studieår

Bachelor i juss - opptak til 2. studieår


Enisa Ibrahimi studerer juss
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1536
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
120
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Håkon Glommen Eriksen

Høgskolen i Lillehammer er glad for å være den første høgskolen i landet som kan tilby bachelorstudier i juss.

Bachelor i juss er et treårig studium i juridiske emner. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Gjennom BA-studium i juss øves studentene i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses.

Ved gjennomført Bachelor i juss skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som tilfredsstiller de krav som stilles i offentlig og privat virksomhet når det gjelder utøvelse av oppgaver som krever evne til å forstå og anvende regelverket innen nærmere avgrensede områder. Dette inkluderer kunnskap om sentrale deler av norsk rett og om utvalgte deler av internasjonal rett, og evne til å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Gjennom studiet skal studentene videre utvikle evnen til faglig samhandling med andre, til rettspolitisk tenkning og til formidling av faglig innsikt.

Opptak til 2. studieår for Bachelor i juss

Det vil være mulig å søke direkte opptak til 2. studieår. Studenter som har fullført og bestått årsstudium i juss ved HiL (med jussemner identisk med emner i 1. år), og studenter med identiske studier fra de juridiske fakultetene eller fra andre høgskoler, kan søke Lokalt Opptak. Studenter som har fulgt gammel studieplan for årsstudium ved HiL uten exphil og exfac, kan tas opp gjennom Lokalt Opptak, men må da for å få bacheloreksamen, bestå disse to nenvte emnene i løpet av de de to gjenværende studieårene.

Søkere som har avlagt andre jusseksamener enn de som er nevnt over, må søke Samordna Opptak og eventuelt be om fritak for eksamener som tilsvarer de som allerede er avlagt.

Yrkesmuligheter:
En kandidat med en Bachelor i juss vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, medhjelpere, f. eks. utredere, for advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.

Videre utdanning:
Studiet vil kvalifisere til mastergradstilbud ved Høgskolen i Lillehammer.


BA-studium i juss er et treårig studium i juridiske emner. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Gjennom BA-studium i juss øves studentene i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses.

Ved gjennomført BA-studium i juss skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som tilfredsstiller de krav som stilles i offentlig og privat virksomhet når det gjelder utøvelse av oppgaver som krever evne til å forstå og anvende regelverket innen nærmere avgrensede områder. Dette inkluderer kunnskap om sentrale deler av norsk rett og om utvalgte deler av internasjonal rett, og evne til å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Gjennom studiet skal studentene videre utvikle evnen til faglig samhandling med andre, til rettspolitisk tenkning og til formidling av faglig innsikt.


Emnestruktur Bachelor i juss - med opptak til 2. studieår

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
JUS2001/1 Kontraktsrett II 15 O     15      
JUS2002/1 Pengekravsrett 10 O     10      
JUS2003/1 Tingsrett 15 O     5 10    
JUS1006/1 Arbeidsrett 10 O       10    
JUS2004/1 Erstatningsrett 10 O       10    
JUS2005/1 Forvaltningsrett II 17 O         17  
JUS2006/1 Norske og internasjonale rettslige
institusjoner
16 O         13 3
JUS2007/1 Rettskildelære, sammenlignende rett og
rettshistorie
15 O           15
JUS2008/1 Menneskerettigheter 12 O           12
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
2 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2010
Studiestart
13.08.2008
Studiested

HiL

Faglig innhold

BA studiet består av i alt 180 studiepoeng. Det er sammensatt av en rekke emner som undervises fortløpende og hvor det også arrangeres eksamen fortløpende.

Den faglige utviklingen i bachelorstudiet i juss, går dels i bredden. Gjennomstudiet blir stadig nye felter av samfunnet og privatlivet belyses juridisk. Dette må imidlertid også forstås som en type fordypning etter som det i sum gir en bedre helhetsforståelse av rettssystemet og sammenhengen mellom reglene.

Studiet bygger i dybden også på en mer direkte måte i det at to fag undervises i to bolker (to emner). Det er faget forvaltningsrett og faget kontraktsrett. Disse fagene undervises begge i første år, og tas opp igjen i henholdsvis andre og tredje studieår. Andre gang disse fagene settes på studieplanen, vil fagene bli mer utdypende belyst og undervisningen vil forutsette og ta utgangspunkt i det som ble lagt fram første gang fagene ble undervist.

Den mest grunnleggende måten bachelorstudiet fungerer utdypende på, er imidlertid med hensyn til juridisk metode. Det skjer for det første gjennom at faget juridisk metode undervises i første studieår og tas opp igjen på tredje studieår hvor problemstillingene utdypes i forhold til første studieår. På tredje studieår vil studentene ha nødvendig forutsetning for en fordypning gjennom de kunnskapene de i løpet av studiet har fått om praktiske juridiske eksempler. Ut over dette vil metoden være implisitt i den undervisningen som gis i de praktiske fagene, slik at studentene gradvis utvikler en mer bevisst og fortrolig holdning til metodespørsmål.

Emnene som undervises første år, gir en grunnleggende innføring i juridisk metode og innholder emner både fra det privatrettslige og offentligrettslige området. Emnene i løpet av andre undervisningsår, er konsentrert rundt emner innen det privatrettslige området, mens tredje studieår inneholder emner fra det offentligrettslige området.

1. året :

Ex. phil (10 stp), Juridisk metode/rettskildelære (8 stp), Arv- og familierett (12 stp), Ex. fac (10 stp), Forvaltningsrett I (10 stp), Kontraktsrett I (10 stp)

2. året

Kontraktsrett II (15 stp), Pengekravsrett (10stp), Tingsrett (15 stp), Erstatningsrett (10 stp), Arbeidsrett (10 stp)

3. året

Forvaltningsrett II (20 stp), Norske og internasjonale rettslige institusjoner (13 stp), Menneskerettigheter (12 stp), Rettskildelære, sammenlignende rett og rettshistorie (15 stp)

Progresjon

Studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i juss, må følge emnene i den rekkefølgen de er nevnt over, og hvert emne må være bestått før studenten kan gå videre i studiet. Studenter som tar enkeltemner som valgemner på andre studier kan ta disse enkeltvis (Ta kontakt med studieleder for oversikt over hvilke emner dette kan gjelde).

Opptakskrav

Det vil være mulig å søke direkte opptak til 2. studieår. Studenter som har fullført og bestått årsstudium i juss ved HiL (med jussemner identisk med emner i 1. år), og studenter med identiske studier fra de juridiske fakultetene eller fra andre høgskoler, kan søke Lokalt Opptak. Studenter som har fulgt gammel studieplan for årsstudium ved HiL uten exphil og exfac, kan tas opp gjennom Lokalt Opptak, men må da for å få bacheloreksamen, bestå disse to nenvte emnene i løpet av de de to gjenværende studieårene.

Søkere som har avlagt andre jusseksamener enn de som er nevnt over, må søke Samordna Opptak og eventuelt be om fritak for eksamener som tilsvarer de som allerede er avlagt.

Yrkesmuligheter

En kandidat med 3-årig BA i juss vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, medhjelpere, f. eks. utredere, for advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet til opptak til Master in Public Administration ved HiL.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene på hvert emne i studiet vil være slik:

  • Selvstudium av kildetekster og lærebøker
  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Oppgaveløsning

Normalt vil hvert emne inneholde slike arbeidskrav:

  • deltakelse i emne- og skriveseminar (øvelse i faglig skriving med tilbakemelding fra medstudenter og lærer)
  • skrive, innlevere og få godkjent individuell besvarelse
Eksamensform

Evalueringsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene. I de fleste emner dreier det seg om skriftlig skoleeksamen. For alle emner gjelder det at eksamensbesvarelsene sensureres av to sensorer, hvorav minst 1 skal være ekstern. Ordinær eksamen avholdes i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. Ny og utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  04.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L