Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i økonomi og administrasjon (kull 2008 - 11)

Bachelor i økonomi og administrasjon (kull 2008 - 11)


Bente Nordsveen studerer okonomi og administrasjon
Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210035
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder

Ingen bedrifter lever lenge uten gode økonomer i ledelsen. Hvis du er en av dem som ønsker en utdanning som kombinerer økonomiske og administrative fag, er Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) det rette studiet for deg.

Målet for studiet er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisiert for å ivareta spesialist-, utrednings- og lederoppgaver innenfor det økonomiske og administrative området - i privat næringsliv, i organisasjoner og innen offentlig sektor. Studiet er tverrfaglig og yrkesrettet, og fokuserer på formidling av kunnskap som skal gjøre deg i stand til å ta beslutninger i forhold til anvendelse av bedriftsøkonomiske- og menneskelige ressurser.

Emnene i studiet er spesielt tilpasset førstegangsstudenter som kommer rett fra videregående skole.

Studieplanen er utarbeidet innenfor de nasjonale rammene av "Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon", som følges av alle høgere utdanningsinstitusjoner. Dette betyr at studiets grunnoppbygning er lik på landsbasis, men de ulike institusjonene tilbyr ulike fordypningsområder.

Denne valgfriheten i forhold til fordypningen (profilvalg) gir deg muligheten til å tilpasse bachelorgraden til ønsket yrkesvalg.

Utenlandsopphold
Det er mulig å ta et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Videre studier
Studiet er en selvstendig utdanning, men gir også mulighet for videre masterstudier i inn- og utland. Studiet gir et godt grunnlag for å søke om opptak på Master i innovasjon og næringsutvikling eller Master in Public Administration ved HiL. Utdanningen gir også studiekompetanse i forhold til mastergradene i økonomi ved bl.a. NHH, HHB, HiB, HiA, HiST og Handelshøgskolen BI.


Formålet med BØA-studiet er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta spesialist-, utrednings- og lederoppgaver innenfor det økonomiske og administrative området - i privat næringsliv, i organisasjoner og innen offentlig sektor.

Studiet fokuserer på analyser og beslutningstaking innenfor private og offentlige organisasjoner, og gir i tillegg innsikt i samfunnsøkonomiske konsekvenser av virksomhetenes tilpasninger. Studentene vil gjennom studiet, bl.a. ved bruk av problembasert læring og aktiv bruk av IT verktøy, oppnå kunnskaper om og forståelse for de sentrale økonomiske fagområder.


Bachelor i Økonomi og administrasjon

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ØKA1018/1 Matematikk 10 O 7,5 2,5        
ØKA1015/1 Informasjonsbehandling 0 O 7,5          
ØKA1012/1 Finansregnskap 1 0 O 7,5          
ØKA1013/1 Markedsføring O 7,5          
ØKA1011/1 Statistikk 5 O            
ØKA1014/1 Finansregnskap 2 0 O   7,5        
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 0 O   7,5        
ØKA1017/1 Organisasjonsfag 0 O   7,5        
ØKA1020 Mikroøkonomi 1 0 O     7,5      
ØKA1019 Investering og finansiering 0 O     7,5      
ØKA1021/1 Foretaksstrategi 0 O     7,5      
ØKA2001 Emner i markedsføring O     7,5      
ØKA2002 Økonomistyring O       7,5    
ØKA1023 Samfunnsvitenskapelig metode 0 O       7,5    
ØKA1024/1 Merkevareledelse 0 O       7,5    
ØKA1022 Makroøkonomi 0 O       7,5    
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Code Emnets navn Credits O/V *) Credits pr. semester
  S1(A) S2(S) S3(A) S4(S) S5(A) S6(S)
Total: 30 30 30 30 30 30
*) O - Mandatory course, V - Optional course

Tredje studieår - profilering i økonomisk - administrative fag

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ØKA2004/1 Økonomi og organisasjon 0 O         7,5  
Konkurransestrategi 0 O         7,5  
Internasjonal økonomi 0 O         7,5  
Innføring i økonometri 0 O         7,5  
Ressurs- og miljøøkonomi 0 O           7,5
Finansiell økonomi (7,5 sp) 0 O           7,5
Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet er flerfaglig, sammensatt av bedriftsøkonomiske fag, samfunnsøkonomiske fag, metodefag, og administrasjonsfag. Progresjonen innenfor og sammenhengen mellom faggruppene ivaretas gjennom parallelle løp med gradvis utvikling / påbygging innenfor hver gruppe fra semester til semester.

Studiet følger nasjonal plan hvor emnene er beskrevet som

 •  

  Grunnleggende

   

 •  

  Videreføring

   

 •  

  Profilering

   

I løpet av de to første årene dekkes de obligatoriske kravene i nasjonal plan, som er

 •  

  Bedriftsøkonomisk analyse 30 sp

   

 •  

  Administrasjonsfag 24 – 25 sp

   

 •  

  Samfunnsøkonomi 15 – 20 sp

   

 •  

  Metode 15 – 20 sp

   

Til sammen skal gruppene over utgjøre minst 90 sp

I HiL’s Bachelor i økonomi og administrasjon er alle kurs 7,5 sp, med to unntak. Den avsluttende utredningen, bacheloroppgaven, utgjør 15 sp, Emnene tilbys etter følgende progresjon:

Første studieår:

 •  

  Matematikk (10 sp)

   

 •  

  Informasjonsbehandling

   

 •  

  Finansregnskap 1

   

 •  

  Markedsføring

   

 •  

  Statistikk (5 sp)

   

 •  

  Finansregnskap 2

   

 •  

  Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

   

 •  

  Organisasjonsfag

   

Andre studieår:

 •  

  Investering og finansiering

   

 •  

  Emner i markedsføring

   

 •  

  Mikroøkonomi

   

 •  

  Foretaksstrategi

   

 •  

  Makroøkonomi og økonomisk politikk

   

 •  

  Samfunnsvitenskapelig metode

   

 •  

  Merkevareledelse eller Finansiell økonomi*

   

Tredje studieår – profilering i Økonomisk - administrative fag**

 •  

  Økonomi og organisasjon

   

 •  

  Innføring i økonometri

   

 •  

  Internasjonal økonomi

   

 •  

  Konkurransestrategi

   

 •  

  Finansiell økonomi eller Merkevareledelse*

   

 •  

  Ressurs- og miljøøkonomi

   

 •  

  Bacheloroppgave (15 sp)

   

*Rekkefølgen Finansiell økonomi i andre år og Merkevareledelse i tredje år anbefales for de som velger profileringen i Økonomisk – administrative fag.

**Alle krav til å få tildelt BA grad i Økonomi og admini­strasjon er oppfylt etter andre studieår. I tredje år vel­ges enten emnetilbudet beskrevet over, som utgjør en breddeprofilering i Økonomisk – administrative fag,

eller

Et årsstudium ved HiL (som Jus, Internasjonale studier),

eller

60 sp Organisasjons- og ledelsesfag fra Bachelor Organisasjon og ledelse

eller

Selvvalgt profil som kan godkjennes i henhold til nasjonal plan for Bachelor i økonomi og administrasjon, pkt. 4.1.3.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller vurdering på grunnlag av realkompetanse.

Fordypning/spesialisering

Bachelor i Økonomi og administrasjon med profilering i Økonomisk - administrative fag, alternativt (ved å utnytte valgmuligheter i tredje studieår):

 •  

  profilering i Organisasjons- og ledelsesfag (ved å ta 60 sp på BOL som tredje studieår)

   

 •  

  profilering tilsvarende årsstudium som tas som tredjeår (for eksempel Jus, Internasjonale studier, Sosiologi)

   

 •  

  selvvalgt profil som kan godkjennes i henhold til nasjonal plan for Bachelor i økonomi og administrasjon, pkt. 4.1.3 (”Krav knyttet til profilering”)

   

Yrkesmuligheter

Det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk studium som skal gi kandidatene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer.

Videre utdanning

Bachelorgraden gir kompetanse for opptak til en rekke mastergradsstudier ved norske høgskoler/ vitenskapelige høgskoler og universiteter.

Kandidater med fullført BØA kan søke seg til Master i Innovasjon og Næringsutvikling, så vel som Master i Public Administration (MPA), ved HiL.

Studiet er også et godt utgangspunkt for videre studier i inn- og utland.

Undervisnings- og læringsmetode

Se under hver enkelt emnebeskrivelse.

Enkelte emner vil bli undervist på engelsk. Dette er spesifisert i den enkelte emnebeskrivelse. Enkelte emner har oppsatt både engelsk og norsk som undervisningsspråk. Her kan undervisningsspråk justeres fra år til år, eller det kan være aktuelt å benytte norsk i deler av semesteret, men engelsk i andre deler av semesteret, noe avhengig av tilgang på undervisningskompetanse og behov.

I enkelte emner vil deler av pensum, eller hele pensum, være på engelsk, selv om undervisningen foregår på norsk. Det skal i prinsippet bli gitt alternativ pensumlitteratur på norsk, men det kan ikke garanteres at norsk pensum inneholder samme tematikk, vinkling, teoretisk utgangspunkt eller eksempler som foreskrevet pensumlitteratur på engelsk.

Eksamensform

Eksamensformene i studiet varierer. Se under det enkelte emne for detaljer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 14.06.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L