Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i pedagogikk/spesialpedagogikk - fordypningsår (2008 - 09)

Bachelor i pedagogikk/spesialpedagogikk - fordypningsår (2008 - 09)


Gamlebygget, HiL
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1506/1507
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Fordypning i generell pedagogikk: Stephen Dobson

Fordypning i spesialpedagogikk: Synnøve Myklestad

Vi lever i dag i en verden preget av en rask utvikling på mange områder. Som aktive mennesker i dagens samfunn møter vi utfordringer som kun for noen år siden var utenkelige. Spørsmålet blir hvordan vi greier å forholde oss til denne utviklingen – og hvordan vi skal forberede oss til morgendagen? Pedagogikkens løsning på denne utfordringen er å møte morgendagen basert på den lærdom vi gjør oss i dag. Læringsprosesser og grunnlaget for læring blir derfor helt sentrale områder i et studium i pedagogikk.

Bachelor i pedagogikk består av Årsstudium i pedagogikk, et valgfritt samfunnsvitenskapelig eller humanistisk årsstudium/eller emnegruppe fra HiL eller annen høgskole /universitet, samt fordypning i pedagogikk eller spesialpedagogikk i tredje studieår. Du vil med en slik utdannelse kvalifisere deg til mange ulike jobber der lærings- og utviklingsprosesser står sentralt. Du kan også ta en mastergrad og forske innen dette feltet.

Utenlandsopphold
Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet i 2. studieår.

Videre studier
Bachelor i pedagogikk kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland. Ved HiL gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i pedagogikk eller Master i spesialpedagogikk, avhengig av hvilken fordypning du har valgt.


Pedagogikk retter seg mot læring, oppdragelse, sosialisering og dannelse. Her får du innsikt i hvordan mennesker lærer og utvikler seg som individer og i relasjon til det samfunn og den kultur de vokser opp i. Sentralt i denne sammenheng står utdanningssystemets betydning.


Studiemodell Bachelor i pedagogikk
Valgfrie emner

Fordypning i generell pedagogikk – Pedagogikk og det moderne samfunn
Denne fordypningen retter søkelyset mot hvordan vi danner forklaringsmodeller og fortellinger om verden og mennesket, og hvordan disse modellene setter standard for vår praksis.

Fordypningen passer for deg som ønsker å utvikle din forståelse av mennesket i vår tid. Det fokuseres bl.a. på nye perspektiver på individualitet og fellesskap, og hvilke konsekvenser disse kan ha for pedagogikk som fag.

Fordypning i spesialpedagogikk – Deltakelse og marginalisering
Denne fordypningen gir en grunnleggende innsikt i forhold knyttet til hvordan funksjonshemming/avvik oppstår og forklares, og hvordan samspillet mellom individ og samfunn har betydning for sosial deltakelse og marginalisering / ekskludering.

Fordypningen passer for mennesker som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor ulike tiltak for opplæring og oppdragelse, så som skoler, barnehager, organisasjoner, eller innen administrativ virksomhet.

Forelesninger og seminarer på fordypningene er lagt til kveld / ettermiddag slik at det også er mulig å ta disse emnene som deltidsstudent.

Søknad om opptak
Du søker om opptak til fordypningene gjennom Lokalt opptak direkte til HiL.

Emnestruktur (for 3. studieår) Bachelor i pedagogikk

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O         5  
Ex. fac II. 5 O           5
PED2001/2 bacheloroppgave i pedagogikk 40 V         15 25
DESP2003/2 bacheloroppgave i spesialpedagogikk 40 V         15 25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2009
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

En Bachelor i pedagogikk (180 sp) består av:

  • Årsstudium i pedagogikk (60 sp) + fritt valgt årsstudium/emnegruppe (60 sp)
  • Fordypning i pedagogikk (generell pedagogikk eller spesialpedagogikk) på 40 studiepoeng.
  • Ex.fac I og II (10 sp), og Ex. phil (10 sp)

Det fritt valgte årsstudiet kan tas ved HiL eller andre norske og utenlandske universitet og høgskoler.

Opptakskrav

Opptakskravet til fordypningen er fullført Årsstudium i pedagogikk.

Fordypning/spesialisering

Fordypning i generell pedagogikk - Pedagogikk og det moderne samfunn

Denne fordypningen retter søkelyset mot hvordan vi danner forklaringsmodeller og fortellinger om verden og mennesket, og hvordan disse modellene setter standard for vår praksis. Fordypningen passer for deg som ønsker å utvikle din forståelse av mennesket i vår tid. Det fokuseres bl.a på nye perspektiver på individualitet og fellsskap, og hvilke konsekvenser disse kan ha for pedagogikk som fag.

Fordypning i spesialpedagikk - Deltakelse og marginalisering

Denne fordypningen gir en grunnleggende innsikt i forhold knyttet til hvordan funksjonshemming/avvik oppstår og forklares, og hvordan samspillet mellom individ og samfunn har betydning for sosial deltakelse og marginalisering/ekskludering.

Fordypningen passer for mennesker som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor ulike tiltak for opplæring og oppdragelse, så som skoler, barnehager, organisasjoner, eller inne administrativ virksomhet.

Videre utdanning

Bachelor i pedagogikk kvalifiserer for opptak til videre masterstudier i inn- og utland. Ved høgskolen i Lillehammer ir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i pedagogikk eller Master i spesialpedagogikk avhengig av om hvilken fordypning du har valgt (generell pedagogikk eller spesiell pedagogikk)

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer på fordypningene er lagt til kveld/ettermiddag.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  01.09.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L